Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Магдалюк
http://orcid.org/0000-0002-4336-1899

Анотація

Вартісна проблематика дослідження капіталу підприємства є однією з найбільш популяри-
зованих у сучасних фінансово-економічних публікаціях. Це пояснюється тим, що здатність капіта-
лу як вартості формувати додану вартість є його іманентною властивістю. Розглядаючи підпри-
ємство як форму організації капіталу, науковці та практики фокусуються переважно на його
об’єктному аспекті, що пов’язаний із дослідженням його вартісних характеристик з точки зору
потенційного об’єкту інтересу для інвесторів. Узагальнюючи результати критичного аналізу
управлінських аспектів базових фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу
можна зробити наступні висновки, що більшість дослідників пов’язують вартість капіталу з фак-
торами формування фундаментальної вартості капіталу, а також з процесами забезпечення її
зростання. Визначено, що основними напрямами визначення вартості капіталу є аналітичні фак-
торні моделі вартості капіталу, які умовно можна розподілити на моно- та полікритеріальні, які,
досліджують пріоритетність одного фактору/аспекту впливу на вартість, та такі що визнача-
ють вартість як результат взаємодії певних факторів/аспектів.

Ключові слова:
Вартість, капітал, методи, факторні моделі, додана вартість, прибуток, розрахунок, витрати, доходи

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Магдалюк, О. (2020). Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1743
Розділ
Фінансово-кредитні відносини
Біографія автора

О. В. Магдалюк, Університет банківської справи вул. Андріївська, 1, м. Київ, Україна, 04070

аспірант
кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

1. Rappaport A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors. Free Press, 1997. 224 p.
2. Арнольд Г. Руководство по корпоративным финансам: Пособие по финансовым рынкам, решениям и
методам. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 752 с
3. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John
Wiley & Sons, 1995. 837 p.
4. Мордашов С. Рычаги управления стоимостью компании. Рынок ценных бумаг. 2001. № 15. С. 51 -55.
doi: 10.1080/09528820108576914
5. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления: учеб. пособие. М.: Дело, 2003. 465 с
6. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление / Коупленд Т.; пер. с англ. Я. Барышникова. 3-
е изд., перераб. и доп. М.: Олимп-Бизнес, 2005. 576 с.
7. Коупленд Т. Expections-Based Management. Как достичь превосходства в управлении стоимостью ком-
пании / Коупленд Т.; пер. с англ. Э.В.Кондуковой. М.: Эксмо, 2009. 384 с.
8. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2012. 978 с.
9. Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход: моног-
рафия. М.: ИНФРА-М, 2008. 319 с.
10. Козырь Ю.В. Оценка и управление стоимостью имущества промышденного предприятия : автореф.
дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05: захист: 26.05.2003 / наук. керівник Н. А. Мильчакова.М.: 2003. 24 с.
11. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. М.: Юнити-Дана, 2002. 720
с.
12. Синявский Н.Г. Оценка бизнеса: гипотезы, инструментарий, практические решения в различных об-
ластях деятельности. М.: Финансы и статистика, 2005. 240 с.
13. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств: монографія. К.: КНЕУ, 2002. 272 с.
14. Фролова Л.В. Управління вартістю підприємства: монографія. Кривий Ріг: 2015. 290 с.
15. Рябикіна К. Г. Ефективність управління капіталом підприємств: монографія. Кривий Ріг : Видавництво
«Діонат» (ФО-П Чернявський Д.О.), 2019. 200 с.
16. Шевчук Н.В. Багатофакторна модель оцінювання фундаментальної вартості національних підпри-
ємств чорної металургії. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізне-
су: колективна монографія / за ред.. проф. А.П. Наливайка. К.: КНЕУ, 2015. 398 с., С. 282 – 296
17. Ross S. A. Westerfield R. W., Jordan B. D. Fundamentals of Corporate Finance, 5 ed. McGrow-Hill, 2000.
102 p
18. Пономаренко Т.В. Корпоративный рост горных компаний: сущность, факторы и методические подхо-
ды к оценке. Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. 2014. № 3. URL:
http://vestnik-ku.ru/images/2014/3/2014-3-12.pdf (дата звернення 15 січня 2020 р.)
19. Ивашковская И.В. Устойчивый рост компании: финансовый подход. Российское предпринимательст-
во. 2008. № 3 Вып (1). С. 100 – 104. doi: 10.1002/j.1551 -8833.2008.tb08114.x
20. Шевчук Н.В. Економічне зростання національних промислових підприємств: вартісно-орієнтований
аспект. Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності :
монографія / за ред. Л.М. Савчук. Дніпропетровськ: Національна металургійна академія, Пороги, 2016. 554 с.,
С. 193 – 204
21. Shevchuk N., Bortnik A. The strategy-oriented aspects of enterprise capitalization. Modern Science –
Moderní věda. 2019. № 2. P. 70 – 78.