Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Що таке «традиційна» теорія бухгалтерського обліку та чому її критикують?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. Ф. Яценко
http://orcid.org/0000-0001-7127-1885

Анотація

В статті проведений огляд вітчизняної і зарубіжної академічної літератури, проаналізовані кри-
тичні зауваження щодо існуючої теорії бухгалтерського обліку вітчизняними науковцями та співставлен-
ні з позицією зарубіжних колег. Контент-аналіз терміну «традиційна» у сфері бухгалтерського обліку до-
зволив узагальнити підходи до його використання. Зафіксовано значний вплив західних тенденцій на
розвиток поглядів вітчизняних науковців на теорію бухгалтерського обліку. Проведене дослідження
продемонструвало необхідність врахування особливостей історичного шляху становлення вітчизняної
економічної системи, яка має суттєвий вплив на розвиток теорії бухгалтерського обліку. Вектор майбут-
нього розвитку теорії бухгалтерського обліку як результат подолання критичної маси зауважень дово-
дить, що в єдиній обліковій системі окреслюється чітке розмежування двох взаємопов’язаних підсистем:
стандартизованого фінансового обліку та управлінського обліку як обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємством.

Ключові слова:
теорія бухгалтерського обліку, фінансовий облік, управлінський облік, тради- ційна теорія бухгалтерського обліку, традиційний облік

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Яценко, В. (2020). Що таке «традиційна» теорія бухгалтерського обліку та чому її критикують?. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1744
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографія автора

В. Ф. Яценко, Херсонський державний аграрний університет вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна, 73006

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку і оподаткування

Посилання

1. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретикоме-
тодологічні аспекти): моногр. Тернопіль: Економічна думка, 1999. 421 с.
2. Пушкар М.С. Метатеорія обліку, або якою повинна стати теорія: монографія. Тернопіль: Картбланш,
2007. 359 с.
3. Пушкар М.С. Створення інтелектуальної системи обліку. Тернопіль : Карт бланш, 2007. 152 с.
4. Соколов Я.В. Национальные школы бухгалтерского учета / Интернетресурс для бухгалтеров URL:
https://buh.ru/articles/documents/13360/ (дата звернення: 27.03.2020)
5. Кіндрацька Л. Теорія бухгалтерського обліку: сучасні реалії оновлення //Бухгалтерський облік і ау-
дит. 2008. №12. С. 30–33.
6. Варичева Р.В. Поняття власного капіталу// існик Житомирського державного технологічного універ-
ситету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2010. №2 (52) С. 81 -85.
7. Яремко І.Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії // Віс-
ник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
становлення і проблеми розвитку. 2010. № 691. С. 246-252.
8. Бутинець Ф.Ф., Бутинець Т.А. Теорія обліку чи його основи. Що вивчають майбутні фахівці з облі-
ку? // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012 №1 (22). С. 19-37.
9. Жук В.М. Наукова гіпотеза трактування бухгалтерського обліку як соціально-економічного інститу-
ту // Облік і фінанси. 2012. №. 2. С. 14-22.
10. Рета М. В. Становлення і розвиток парадигми бухгалтерського обліку // Бізнес Інформ. 2014. № 10.
С. 287-293. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_10_48. (дата звернення: 27.03.2020)
11. Редченко К. І. До питання розвитку сучасних інформаційних систем обліку і контролю // Проблеми
теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз.
2014. №. 3. С.339-349.
12. Пушкар М.С., Семанюк В.З. Нове розуміння обліку в економіці знань // Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ.
2018. С. 95-97.
13. Семанюк В. Особенности и противоречия развития теории учета // Бухгалтерский учет и анализ, №
4. 2018. С. 44-48.
14. Хендриксен Е.С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета / Е.С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бре-
да; пер. с англ. под ред. проф. Я. В. Соколова. М. : Финансы, 2000. 576 с.
15. Maskell B.H., Baggaley B.L. Lean accounting: What's it all about? // Target Magazine. 2006. Vol. 1, Р. 35-
43.
16. Kennedy F.A., Brewer P.C. The lean enterprise and traditional accounting – Is the honeymoon over? //
Journal of Corporate Accounting & Finance. 2006. Vol. 6, Р. 63 -74. doi: 10.1002/jcaf.20234
17. Cooper Robin ve Maskell, Brian. How to Manage Through Worse Before Better // MIT Sloan
Management Review. 2008. Vol. 49(4), Р. 58-65.
18. Bullen M.L., Eyler K. Human resource accounting and international development; implication for
measurement of human capital // Journal of Internal business and Cultural Studies. 2010. Vol. 3, Р. 1 -16.
19. Maskell B., Baggaley B., Grasso L. Practical Lean Accounting. Second Edition, CRC Press, New York.
2012.
20. Rosa A.C, Machado M.J. Lean accounting: Accounting contribution for lean management philosophy //
Tourism & Management Studies. 2013. Vol. 12, Р. 886-895.
21. McVay G., Kennedy F., Fullerton R. Accounting in the Lean Entreprise. CRC Press. New York. 2013.
22. Ofileanu D., Topor D.I. Lean AccountingAn Ingenious Solution for Cost Optimization // International
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2014. Vol. 4, P. 3-42. doi: 10.6007/IJARBSS/v4-i4/793
23. Burritt R., Christ K. Industry 4.0 and environmental accounting: A new revolution? // Asian J. Sustain. Soc.
Responsib. 2016. Vol. 1, P. 23–38. doi: 10.1186/s41180-016-0007-y
24. Schaltegger S., Etxeberria I.Á., Ortas E. «Innovating corporate accounting and reporting for sustainability–
attributes and challenges», Sustainable Development. 2017. Vol. 2, Р. 113-122. doi: 10.1002/sd.1666
25.Chabrak N., Haslam J. and Oakes H. What is accounting? The “being” and “beings” of the accounting
phenomenon and its critical appreciation // Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2019. Vol. 32. № 5, Р.
1414-1436.
26. Myrelid A., Olhager J. Hybrid manufacturing accounting in mixed process environments: A methodology
and a case study // International Journal of Production Economics. 2019. Vol. 210, Р.137-144. doi:
10.1016/j.ijpe.2019.01.024
27. Палий В.Ф. Актуальные вопросы теории бухгалтерского учета // Бухгалтерский учет. 2005. № 3.
С. 45-48.
28. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №
996XIV за станом на 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення:
23.03.2020)
29. Яценко В. Ф. Облік витрат виробництва: вплив тенденцій постіндустріального етапу розвитку сус-
пільства // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2018. Т. 4. №. 30.
С. 109-113.
30. Johnson T. Lean accounting: to become lean, shed accounting // Cost Management. 2006. Vol. 20 (1). Р. 6-
17.
31. Gaffikin M.J.R. A Brief Historical Appreciation of Accounting Theory? But Who Cares? // Pioneers of
Critical Accounting. Palgrave Macmillan, London, Springer, 2016. Р. 109-142.doi: https://doi.org/10.1057/978-1 -137-
54212-0_7
32. Яценко В.Ф. Вплив еволюційної трансформації соціально-економічної системи на теорію бухгал-
терського обліку // Економіка харчової промисловості. 2019. Т.11, вип. 4. С. 71 -79. doi: 10.15673/fie.v11i4.1549