Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню методичного забезпечення для діагностики ефективності фу-
нкціонування ринкових ланцюгів на базі синтезу чотирьох наукових підходів: відтворювального, регуля-
торного, концепцій діаграми збалансованих переваг і сталого розвитку. Встановлено логічну послідов-
ність формування системи збалансованих показників у взаємозв’язку з концептуальним базисом та ета-
пами оціночних процедур. Розглянуто складові системи збалансованих показників за п’яти напрямами
діагностики: (1) формування, перерозподіл та структура доданої вартості у ланковому та ринковому ви-
мірі; (2) ресурсовикористання та часові параметри ланцюга; (3) потужність руху внутрішніх і зовнішніх
матеріальних потоків у ринковому ланцюгу; (4) тенденції сталого розвитку логістичних ланцюгів;
(5) якість логістичного обслуговування в ринку. Обґрунтовано низку вимог до діагностичних показників,
доцільність їх включення в систему. Визначено переваги запропонованих методичних положень діагнос-
тики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків, їх користувачі та сфери прик-
ладного використання.

Ключові слова:
ефективність, діагностика, ринок, логістичний ланцюг, методичні положення, додана вартість, система збалансованих показників

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2020). Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків. Food Industry Economics, 12(3). https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1811
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Witkowski J. Metodologiczne podstawy strategii logistycznej w rzedsiębiorstwie. GmiL. 1993. № 12. S.
214-217.
2. Кочубей Д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних підприємств //
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2009. №4. С. 59-66.
3. Сумець О.М. Сучасні підходи до визначення ефективності логістичної діяльності підприємства та її
оцінювання //Логистика: проблемы и решения. 2019. №6 (85). С.32-42.
4. Сумець О.М. Оцінка рівня логістичного обслуговування споживачів продукції виробничих підпри-
ємств // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. 2016. Вип. 172. С. 181 -189.
5. Сумець О.М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання:
монографія. Харків: Видавництво НУА, 2017. 243 с.
6. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс: пер. с англ. В.Н. Егорова. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 503 с.
7. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товар-
них ринків: монограф. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 80 с.
8. Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку: монографія. Одеса: ІПРЕЕД
НАН України, 2014. 450 с.
9. Система збалансованих показників (BSC) ефективності. URL:
https://studme.com.ua/125906058799/informatika/sistema_sbalansirovannyh_pokazateley_bsc_effektivnosti.htm (дата
звернення 01.06.2020).
10. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. К.: МАУП, 2001. 152 с.
11. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджені Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 29.10.2013р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731 -13#n9 (дата звернення 01.06.2020).
12. Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь: Київ: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі, 2017. 176 с.
13. Harrington E.C. The desirability function, Industrial Quality Control. 1965. vol. 21, no. 10. pp. 494–498.
14. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку.
Затверджена Розпорядженням Антимонопольного комітету України 5 березня 2002 р. №49-р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02 (дата звернення 01.06.2020).
15. Цілі Сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsilistaloho-rozvytku (дата звернення 01.06.2020).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>