Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Теоретичні аспекти власного капіталу підприємства: сутність та структура

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. О. Євтушевська
http://orcid.org/0000-0003-4869-5123
К. І. Чернов
http://orcid.org/0000-0002-0814-0011

Анотація

У статті досліджено дефініції поняття «власний капітал» із точки зору різних науковців. Проана-
лізовано найбільш розповсюджені трактування поняття «власний капітал» та визначено найбільш точ-
ні з них на погляд авторів. Розкрито сутність, формування, функціонування та відтворення підприєм-
ницького капіталу. Досліджено складові власного капіталу та можливості оцінки впливу фінансової
структури капіталу на рентабельність підприємства. Запропоновано згруповану структуру власного
капіталу. Розкрито значення облікової інформації про власний капітал підприємства для внутрішніх і
зовнішніх користувачів. Розглянуто джерела формування власного капіталу на підприємстві. Розкрито
особливості формування окремих складових власного капіталу. Досліджено природу власного капіта-
лу через функції, які він виконує на підприємстві. Узагальнено теоретичні засади формування власних
фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його майбутній розвиток. Виявлено проблеми
формування власного капіталу на підприємстві та надано пропозиції щодо їх удосконалення.

Ключові слова:
капітал, власний капітал, активи, зобов'язання, поняття власного капіталу, структура власного капіталу

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Євтушевська, О., & Чернов, К. (2020). Теоретичні аспекти власного капіталу підприємства: сутність та структура. Food Industry Economics, 12(3). https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1812
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

О. О. Євтушевська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

К. І. Чернов, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р.: за станом на 16.08.2020 р. / Верховна Рада
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 20.06.2020 р.)
2. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку
№1: затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 за станом на 31.05.2019 р. URL: https:
//zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/page#Text (дата звернення: 07.07.2020).
3. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс. 2-е вид, перероб. і доп. К.: Эльга, Ника-Центр,
2004. 656 с.
4. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і
аудит» вищих навчальних закладів. 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир: ПП «Рута», 2009. 912 с.
5. Варичева Р.В. Власний капітал: функціональний підхід до трактування сутності, напрями класифіка-
ції у вітчизняній та зарубіжній практиці // Вісник ЖДТУ. 2011. № 2 (52). С. 37-42.
6. Вівчар О., Саварин В. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства // Науко-
вий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.5. С. 146–150.
7. Горбатенко А.А. Особливості формування власних фінансових ресурсів підприємств в Україні //
Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. 2010. Вип. 15/1. С. 195–201.
8. Економічна теорія: політекономія: підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 7-ме вид. К.: Знання-Прес.,
2008. 719 с.
9. Загородній А. Г. , Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посіб. 2-ге
вид., перероб. і доп. К: Т-во «Знання», 2003. 327 с.
10. Іщенко Я.П., Галайда Л.В. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства // Науко-
вий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 15. Ч. 1. С. 146–148.
11 . Катан Л.І. Фінансові ресурси підприємства та особливості їх формування // Вісник Дніпропетровсь-
кого державного аграрно-економічного університету. 2014. № 6. С. 38–44.
12. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент: навч.посібник / за ред. проф. Г. Г. Кірейцева. 3 вид., пере-
роб. і доп. К.: ЦНЛ, 2004. 531 с.
13. Нужна О. Власний капітал сільськогосподарських підприємств: трактування, класифікація, струк-
тура // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Сер. Облік
і фінанси» –2012. Вип. 9(33). –Ч. 2. С. 498–507.
1 4. Сопко В.В. Власний капітал акціонерних товариств: особливості визначення та обліку // Науковий
вісник Національного лісотехнічного університету України. 2007. Вип. 17.6. С. 246–253.
15. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник. КНЕУ, 2003. 554 с.
1 6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. 3 -те вид.
допов. і перероб. К.: Алерта, 2008. 926 с.