Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Логістичний менеджмент, як інструмент оптимізації логістичних витрат

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. І. Савенко
http://orcid.org/0000-0001-7901-6360
Д. В. Седіков
https://orcid.org/0000-0001-7706-2881

Анотація

Конкурентоспроможність підприємств виступає ключовою умовою виживання та подальшого їх
розвитку в умовах жорсткої ринкової економіки. Забезпечення ефективного рівня конкурентоспромож-
ності досягається різними методами, прийомами організаційного, технологічного та технічного харак-
теру. В переліку ефективних методів та прийомів чільне місце займає логістика, як прогресивний на-
прямок господарювання. Стаття присвячена дослідженню впливу логістики на конкурентоспромож-
ність підприємств, впливу логістичного менеджменту, як інструментарію логістики, на оптимізацію ло-
гістичних витрат, впливу логістичних витрат на формування собівартості продукції та шляхів їх скоро-
чення. Не зважаючи на трансформації, які протікають в суспільстві (перехід до постіндустріалізму),
більш ефективних інструментів менеджменту підприємств аніж логістичний підхід, наука та практика
не розробила. В роботі проведено дослідження дефініцій «логістика», «логістичний менеджмент»,
«логістичні витрати» та наведено авторські визначення термінів.

Ключові слова:
логістика, логістичний менеджмент, логістичні витрати, функціональні області логістики

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Савенко, І., & Седіков, Д. (2020). Логістичний менеджмент, як інструмент оптимізації логістичних витрат. Food Industry Economics, 12(3). https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1815
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

І. І. Савенко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту і логістики

Д. В. Седіков, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Міжнародні логістичні асоціації: [інтернет-портал]. Одеса, 2018. URL: https://logistics-ukraine.com
(дата звернення: 02.08.2020).
2. Аникин Б. А., Родкина Т. А. Логистика: учебное пособие. М: ТК Велки Проспект, 2008. 408 с.
3. Бажин И. И. Логистика: компакт-учебник: для студ. высших экон. учеб. заведХ: Коксум, 2014. 240 с.
4. Гаджинский А. М. Логистика: учебник. М: Дашков и К, 2016. 410 с.
5. Сергеев В. И. Логистика: учебник для бакалаврата и магистратуры. М: Юрайт, 2017. 542 с.
6. Седікова І. О. Формування організаційних структур управління на засадах логістики : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня : канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 08.12.2010 / наук. кер. И. И. Савенко. Харків:
ХНАУ, 2010. 18 с.
7. Рада з логістики США: [Веб-сайт]. Одеса, 2008. URL: https://www.clm.org (дата звернення:
02.08.2020).
8. Standartp 040805. ELA Certification for Logistics Professionalp. London, 2004. 15 p.
9. Бауэрсокс Д. Д., Клосс Д. Д. Логистика: интегрированая цепь поставок: учебник / пер. с англ. Н. Н.
Барышниковой, Б. С. Пинскера. М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 640 с.
10. Крикавський Є. Є., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум: навчальний
посіб. К: Кондор, 2006. 340 с.
11. Ковальська Л. М., Циганюк В. П. Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями
вдосконалення // Зб. наук. праць / Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2013. T. 38, вип. 10. С.
87-97.
12. Смирнов І. К., Шматок О. В. Агрологістика в Україні: суспільно-географічні проблеми і перспекти-
ви розвитку // Економічна та соціальна географія. 2015. T. 67, вип. 2. С. 96-109.
13. Понаморенко В. К. Логістичний менеджмент: підручник. Х: ІНЖЕК, 2010. 482 с. doi:
10.15216/9785406006481
14. Касьян Л. Є., Свіщов М. В. Аналіз впливу логістичних витрат на ефективність функціонування
логістичної системи // Вісник КНУТ. 2013. T. 2, вип. 1. С. 150-155.
15. Колодка Я. В. Особливості та оптимізація логістичних систем підприємств сільськогосподарської
галузі // Інноваційна економіка. 2014. T. 2, вип. 51. С. 131 -136.
16. Сумець О. М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання:
монографія. Х: Вид-во НУА , 2017. 243 с.
17. Смехов А. А. Логистика: учебник. М: Знание, 1998. 60 с.