Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Маркетингові стратегії у контексті конкурентоспроможності закладу вищої освіти

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. Г. Постоян
http://orcid.org/0000-0002-5549-8243
І. В. Черненко
http://orcid.org/0000-0003-3023-5479

Анотація

У статті розглядаються теоретичні засади маркетингових стратегій, представлено компоненти, що
формують маркетингову стратегію закладу вищої освіти. У дослідженні використано методи аналізу та
синтезу. Мета дослідження полягала у вивченні та аналізі діючих на цільових ринках конкурентних
стратегій ЗВО з метою досягнення конкурентних переваг. Проаналізовано підходи до визначення клю-
чових понять дослідження: стратегія, маркетингова стратегія, конкуренція, конкурентоспроможність.
Визначено специфіку ЗВО як суб’єкта ринкових відносин. Розглянуто конкурентні стратегії, способи
досягнення конкурентних переваг, представлено модифіковану систему конкурентних стратегій ЗВО.
Доведено, що реалізація конкурентних стратегій ЗВО забезпечує стійку перевагу перед конкурентами
та вирішує актуальні стратегічні проблем.

Ключові слова:
заклад вищої освіти, маркетинг, конкурентоспроможність, конкурентні стратегії, конкурентні переваги

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Постоян, Т., & Черненко, І. (2020). Маркетингові стратегії у контексті конкурентоспроможності закладу вищої освіти. Food Industry Economics, 12(3). https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1816
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності
Біографії авторів

Т. Г. Постоян, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна, 65020

кандидат педагогчних наук, доцент
кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

І. В. Черненко, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна, 65020

магистрант
кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Посилання

1. Азоев Г. Л. Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: Новости, 2006. 267 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. URL: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/5182/ (дата звернен-
ня: 20.05.2020).
3. Баша І. М. Маркетингові дослідження на ринку освітніх послуг: дис. …канд..екон.наук : 08.00.04: за-
хист: 02.02.2015 р. / наук. кер. А.Ф. Павленко. Київ: Київ. нац.. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, 2015 р. 178 с.
4. Бідюк А. Л. Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти : автореф. дис. на здобуття на-
ук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04: захист: 02.07. 2020 р./ наук. кер. А. М. Гуляєва. Київ: Київ. нац. Торг.-
екон. ун-т, 2020. 23 с.
5. Вербівська Л. В., Судук І. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та осно-
вні принципи її формування // Молодий вчений. 2017. № 10 (50) URL:
..//http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1 0/188.pdf (дата звернення: 18.07.2020).
6. Герасимяк Н. В. Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу // Ефективна еко-
номіка. 2012. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_7_35 (дата звернення: 20.06.2020).
7. Гершун А. Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: ЗАО“Олимп-бизнес”, 2005.
416 с.
8. Гуржій Н. М. Управління маркетингом: концепції та проблеми // Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». 2011. № 720: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
розвитку. С. 16–22. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13812/1/4_16-22_Vis_720_Menegment.pdf
9. Про освіту: Закон України за станом 24.06.2020 р. / Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 1 8.07.2020).
10. Карллоф Б. Деловая стратегия / пер с англ. О.Д. Горин. М.: Экономика, 1991. 239 с.
11. Управління конкурентоспроможністю підприємства / Клименко С. М. та ін.
2006. 524 с. URL:http://www.twirpx.com/file/71310.htm (дата звернення: 02.07.2020).
12. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. СПб.: Питер, 2010. 480 с
13. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: навч.-метод. посіб. К.: КНЕУ. 2002. 200 с.
14. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. под. ред. Л. И. Евенко.
М.: Дело, 2005. 720 с.
15. Оболенська Т. Є. Маркетинг у сфері освітніх послуг: автореф. дис. … д-ра економ. наук: 08.06.02:
захист: 23 05. 2002 р. Х. : Харк. держ. екон. ун-т, 2002. 33 с.
16. Портер М. Конкурентна перевага. Як досягати стабільно високих результатів / пер. с англ.
І.Гнатовська, І.Ємельянова. К.: Наш Формат, 2019. 624 с.
17. Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента
України від 25.06.2013 № 344 // Урядовий кур’єр. 2013. 4 лип.
18. Тимошенко О. В. Економічний освітній простір України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
// Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 5 (156). С. 194–199.
19. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги / пер. с
англ. под ред. Л. Г.Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1998. 576 с.
20. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: Инфра-М, 2000.
312 с.
21. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью Вуза // Высшее образование в России.
2006. № 9. С. 37–38.
22. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха / пер. с нем. А.М. Макаров. М. :
ИНФРА-М, 2007. 315 с.
23. Хулей Г., Сондерс Дж., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / пер.
с англ. Днепропетровск: Balance Business Books, 2013. 800 с.
24. Чайка І. П. Холістичний маркетинг і його значення у функціонуванні вищого навчального закладу //
Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №3. С. 53-60. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (дата звернення:
20.07.2020).