Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Основні складові інноваційної стратегії розвитку хлібопекарських підприємств

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. І. Дурбалова
http://orcid.org/0000-0002-0739-1265

Анотація

У статті показано стан хлібопекарської промисловості і тенденції її розвитку в Україні. Доведе-
но необхідність впровадження стратегій саме інноваційного розвитку як єдино можливого напряму ро-
звитку підприємств промисловості. Розглянуто типи інноваційних стратегій і виявлено, які саме необ-
хідно застосовувати для ефективного розвитку підприємств. Відзначено, що робота в статті було про-
ведена з метою всебічного і ґрунтовного дослідження основних інноваційних стратегій розвитку щодо
хлібопекарських підприємств. Показані результати проведеного аналізу типів інноваційних стратегій
розвитку та обґрунтовано виділення синергетичної стратегії як певного типу. Підкреслено, що синер-
гетична стратегія об'єднує підприємства на основі їхніх наукових потенціалів, наслідком чого є приско-
рення генерації і практичного впровадження інновацій. Було виявлено, що реалізація зазначеної си-
нергетичної інноваційної стратегії за допомогою підсумовування потенціалів вітчизняних інноваційно
орієнтованих хлібопекарських підприємств призведе до довготривалої конкурентоспроможності і, як
результат, прибутковості.

Ключові слова:
хлібопекарські підприємства, інновація, інноваційна стратегія, інноваційна стратегія розвитку, синергетична стратегія

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дурбалова, Н. (2020). Основні складові інноваційної стратегії розвитку хлібопекарських підприємств. Food Industry Economics, 12(3). https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1817
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографія автора

Н. І. Дурбалова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Македон В. В., Рубець Д. С. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія
// Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». 2013. № 45 (1018). С. 75-86.
2. Шульгіна Л. М., Юхименко В. В. Інноваційний розвиток підприємств: формування стратегій: моног-
рафія. К. Univest PrePress, 2015. 212 с.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
(дата звернення: 20.07.2020).
4. Украинцы едят все меньше хлеба // Укрінформ: [Веб-сайт]. URL: https://www.ukrinform.ru/rubriceconomy/2852514-ukraincy-edat-vse-mense-hleba-berezem-koselki-zdorove-figuru.html (дата звернення:
20.07.2020).
5. Підвищення конкурентоздатності економіки областей Заходу та Півдня України на основі формуван-
ня нових виробничих систем (кластерів): монографія / заг. ред. С.І. Соколенка. К., 2005. 238 c.
6. Письмак В. Нові форми організації інноваційного процесу // Економіст. 2003 . № 9. С. 53-65.
7. Ганущак Л. М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційнім потенціалом під-
приємств в Україні // Актуальні проблеми економіки. 2006. № 4 (58). С. 135-142.
8. Марченко В. Н. Перспективи експортно-орієнтованого розвитку виробництва вибухозахищеного
електрообладнання в Україні шляхом створення кластера // Економічний вісник Донбасу. 2004. № 1. С. 51 -56.
9. Мінгальова Ж., Ткачова Ж. Кластери та формування структури регіону // Світова економіка і міжна-
родні відносини. 2000. № 5. С. 97-102.
10. Kalaman O., Savenko I., Dolynska O. Conceptual positions of enterprise strategy functioning // Food Industry Economics. 201 9. Vol.11, Issue 3. P. 50-58. doi: 10.15673/fie.v11i3.1461
1 1 . Bondarenko S., Lagodienko V., Sedikova I. & Kalaman O. Application of Project Analysis Software in
Project Management in the PreInvestment Phase. // Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol. 9
(13), Р. 676-684.
1 2. Durbalova, N. Sedikova, I. (2019). Strategic management competitive potential of the enterprise // Food
Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 4. P. 58-64. doi: 10.15673/fie.v11i4.1547
13. Седікова І. О. Управління інноваційною діяльністю підприємств кондитерської галузі // Науковий
вісник УНУ: серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип.18(3).С.55-59.