Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Теоретико-методичні положення щодо комплексної оцінки домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методичного забезпечення комплексної оцінки до-
мінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної економіки на засадах кон-
цепцій сталого розвитку та інноваційної «квадро-спіралі». Вдосконалено понятійно-категоріальний апа-
рат дослідження, розроблено методологічний підхід до комплексної оцінки домінант політики. Визначено
домінанти (стратегічні пріоритети) інвестиційно-інноваційної політики природокористування та відповідні
їм групи оціночних індикаторів. Обґрунтовано мету, принципи та методичні положення щодо комплексної
оцінки домінант політики з акцентом на секторально-структурний вимір. На основі розробленого методи-
чного забезпечення здійснено діагностику трьох домінант політики природокористування, пов’язаних з
використанням інвестиційно-інноваційного потенціалу України, визначено сучасні тренди та проблеми
його використання. На підставі результатів якісної оцінки окреслено напрями модернізації механізмів
стимулювання раціонального природокористування в державі.

Ключові слова:
природокористування, оцінка, індикатори, сталий розвиток, інвестиційно- інноваційна політика, інвестиції, сектори економіки

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2020). Теоретико-методичні положення щодо комплексної оцінки домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування України. Food Industry Economics, 12(3). https://doi.org/10.15673/fie.v12i3.1818
Розділ
Економіко-екологічні проблеми
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Цілі Сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsilistaloho-rozvytku (дата звернення 06.08.2020).
2. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект). URL:
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (дата звернення
06.08.2020).
3. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня
2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (дата звернення 06.08.2020).
4. Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР. Київ:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2016. 60 с.
5. Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь 2017. Київ: Міністерство економічного ро-
звитку і торгівлі України, 2017. 176 с.
6. Андрєєва Н.М., Тютюнник Г.О. Методичні підходи щодо визначення домінант регіональної інве-
стиційно-інноваційної політики природокористування: наукова доповідь. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020.
101 с.
7. Методичні рекомендації до оцінки впливу економічних показників на головні індикатори «зелено-
го» зростання / Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Андрєєва Н.М. та ін. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 45
с.
8. Carayannis, E. G. Bart, T.D., & Campbell D.F.J. (2012). The quintuple helix innovation model: global
warning as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship. № 1(1). Рр. 1 -12. doi:
10.1186/2192-5372-1 -2
9. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. Москва: ИНФРА-М, 2005. 724 с.
10. Економічна енциклопедія / Відп. ред. С.В. Мочерний. Т.ІІІ. Київ: Видавничий центр «Академія»,
2002. 952 с.
11. Економічна енциклопедія / Відп. ред. С.В. Мочерний. Т.ІІ. Київ: Видавничий центр «Академія»,
2000. 848 с.
12. Економічна енциклопедія / Відп. ред. С.В. Мочерний. Т.І. Київ: Видавничий центр «Академія»,
2000. 863 с.
13. Політологія. Зміст категорії «політика». URL:
https://pidru4niki.com/1056112736310/politologiya/scho_take_politika (дата звернення 07.08.2020).
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення 07.08.2020).
15. Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І.Є.Вернера. Київ: Державна служба статисти-
ки України, 2019.482 с.
16. Довкілля України за 2018 рік: статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2019. 214 с.
17. Костюк У.З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покра-
щення. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 181 -186.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>