Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Напрями реалізації інноваційних проектів на підприємствах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. С. Поліщук
http://orcid.org/0000-0003-0558-6728

Анотація

Інноваційний розвиток підприємств оборонно-промислового комплексу є основою економічної
міцності держави, її конкурентних переваг на світовому ринку, запорукою збереження ринкової частки
та отримання прибутку. Розвиток інноваційних технологій в Україні відбувається під впливом політич-
них та соціально-економічних перетворень. У даному дослідженні окреслено головні особливості інно-
ваційних проектів у оборонно-промисловому комплексі України, які можуть бути використані в пода-
льшому розвитку теми наукового дослідження роботи. У межах даного дослідження, з метою визна-
чення ролі інноваційних проектів на підприємствах ОПК, проаналізовано багато тлумачень терміну
«інноваційний проект», запропонованих як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Однак більшість
із проаналізованих визначень у повній мірі не відображає специфіку підприємств ОПК. У зв’язку з цим
у даному дослідженні пропонується використовувати власне тлумачення розглянутого терміну.

Ключові слова:
інновації, проект, оборонно-промисловий комплекс, підприємств, типізація

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Поліщук, А. (2020). Напрями реалізації інноваційних проектів на підприємствах. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1909
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

А. С. Поліщук, Національний університет оборони України Повітрофлотський проспект, 30, м. Київ, Україна, 03186

викладач
кафедра оборонного менеджменту
навчально-науковий центр оборонного менеджменту

Посилання

1. Бібліотека економіста: [інтернет-портал]. Київ, 2017. URL: https://library.if.ua/book/66/4897.html (дата
звернення 21.10.2020)
2. Офіційний веб-сайт Української асоціації управління проектами [Веб-сайт]. Одеса, 2020. URL:
http://upma.kiev.ua/index.php?lang=ukrainian (дата звернення 25.10.2020)
3. Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970-1980): [інтернет-портал]. Київ,
2015. URL: http://sum.in.ua/(дата звернення 25.10.2020)
4. Василевська А. Управління проєктами підприємства із використанням інформаційних технологій //
Вісник КНТЕУ. 2018. № 1. С. 99–105.
5. Про інноваційну діяльність: Закон України за станом на 05.12.2012 / Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 25.10.2020).
6. Биковський В. В. Управление организацией. М.: Инфра-М, 201 1. 822 с
7. Дорофеев В. Д. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та. 201 3.
189 с.
8. Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року: [інтернет-
портал]. Київ, 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 25.10.2020).
9. Дослідження і розробки НАН України з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави:
[інтернет-портал] https://www.ukrmilitary.com/2020/03/nan.html
10. Державна служба статистики України: [Веб-сайт]. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата
звернення: 25.10.2020).
11. Бегма В. М. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-
промислових комплексів держав. Досвід для України. Київ: НІСД, 2019. 264 с.