Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Стратегічні імперативи управління змінами інвестиційних процесів у харчовій промисловості

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
М. І. Ступницька
http://orcid.org/0000-0003-0736-6411

Анотація

У статті представлено основні стратегічні імперативи управління змінами інвестиційних проце-
сів у харчовій промисловості. Обґрунтовано концептуальні підходи до формування стратегічних імпе-
ративів управління змінами інвестиційних процесів у харчовій промисловості. Успішна реалізація стра-
тегічних завдань залежить від забезпечення стійкого розвитку харчової промисловості на основі нау-
комістких підходів й інноваційних рішень. Основними напрямками в цій сфері є: розробка принципово
нових технологій й устаткування; створення на основі новітніх досягнень генетики, мікробіології, нан о-
технологій й інформатики, сучасних принципів харчової комбінаторики технологій виробництва; удо-
сконалювання біотехнологічних процесів переробки сільськогосподарської сировини; створення біока-
талітичних і біосинтетичних технологій виробництва функціональних продуктів харчування з викорис-
танням біологічно активних добавок імуномоделюючої, антиоксидантної й біокорегувальної дії; розро-
бка наукових основ прижиттєвого формування заданих якісних і функціональних характеристик сиро-
вини тваринного й рослинного походження; розробка інтегральної системи моніторингу, управління,
контролю, моніторингу безпеки і якості сировини й готових продуктів. Оцінку результативності реалі-
зації визначених стратегічних заходів варто проводити на основі використання цільових індикаторів,
які дозволяють відслідковувати динаміку інвестиційних процесів розвитку харчової промисловості.

Ключові слова:
управління змінами, інвестиційний процес, стратегічні імперативи, харчова промисловість, розвиток

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., & Ступницька, М. (2020). Стратегічні імперативи управління змінами інвестиційних процесів у харчовій промисловості. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1911
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

М. І. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Беновська Л. Я. Інноваційний потенціал регіону та умови його реалізації. URL:
www.nbuv.gоv.uа/pоrtаl/sос_gum/vldfа/2010_18/Bеnоvsка.pdf (дата звернення 10.10.2020)
2. Бондаренко Н. М. Напрямки підвищення інноваційної активності промислових підприємств. URL:
http://еа.dоnntu.еdu.uа:8080/jspuі/bіtstrеаm/123456789/4031/1/s8_ 48_bоndаrеnко.pdf (дата звернення 10.10.2020)
3. Войнаренко М.П., Череп А.В., Олейнікова Л. Г., Череп О.В. Інноваційний розвиток промислових пі-
дприємств: аналіз та оцінка: монографія. Хмельницький: ХНУ. 2010. 444 с.
4. Городиський Т. І. Інноваційний потенціал: фактори впливу // Науковий вісник Національного лісоте-
хнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. 2007. Вип. 17.2. С. 276–284.
5. Гришко В. А. Дослідження чинників інвестиційно-інноваційного потенціалу машинобудівних підп-
риємств // Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.1. С. 190–196.
6. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення
10.10.2020)
7. Кузьмін О. Є. Фактори інноваційного розвитку підприємств URL:
http://www.еxpеrts.іn.uа/bаzа/аnаlіtіс/іndеx.php?ЕLЕMЕNT_ІD=11391 (дата звернення 10.10.2020)
8. Осипов В. М. Інноваційні фактори розвитку регіону : проблеми та перспективи // Економіка: реалії
часу. 2011. № 1(1). С. 165–169.
9. Павлюк А. П. Передумови та перспективи інноваційного розвитку українських регіонів // Вісник
Хмельницького національного університету. 2009. №5, Т. 1 . С. 93–97.
10. Павлова В. А. Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства // Еко-
номіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2010. № 1 (9). С. 5 -
17.
11. Соменкова Н. С. Формирование стратегии инновационного развития промышленного предприятия
// Экономика и финансы. 2008. № 1. С. 160–162.
12. Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне за-
безпечення: монографія. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. 316 с.
13. Gryshova I., Nikoliuk O., Marchuk L. Institutional aspects of the regulation of economic security of the agricultural production // Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 3. P. 23 -32. doi: 10.15673/fie.v11i3.1458.