Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Місце інновацій в системі заходів антикризового управління підприємством

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. І. Савенко
http://orcid.org/0000-0001-7901-6360
Н. М. Корсікова
http://orcid.org/0000-0002-1649-4725

Анотація

В статті визначені основні аспекти поняття «криза» на підприємстві та звернуто увагу на ті ас-
пекти, які, на наш погляд, є визначальними для формування оптимальної стратегії життєдіяльності
організації в умовах кризи. Ключовим моментом кризи визнано необхідність оновлення погляду орга-
нізації на цілі й шляхи свого подальшого існування та розвитку. Заходи і засоби, які традиційно вико-
ристовувались у кризових ситуаціях в практиці господарювання різних суб’єктів в умовах, у сучасних
умовах виявилися вже не такими ефективними. Отже, все більше підприємств для виходу з кризової
ситуації вимушені звертатися до нових – інноваційних ідей. Різні види інновацій відрізняються як
умовами впровадження, так й своїми наслідками. В роботі розглянуто основні фактори та вимоги що-
до використання різних видів інновацій в програмах антикризових заходів, їх доцільність в умовах, що
склалися.

Ключові слова:
криза, антикризове управління, інновації, фактори, сприятливість до інновацій, стратегія

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Савенко, І., & Корсікова, Н. (2020). Місце інновацій в системі заходів антикризового управління підприємством. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1912
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

І. І. Савенко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту і логістики

Н. М. Корсікова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Адизес, И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение управленческих проблем
/ пер. с англ. Н. Брагиной. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 320 с.
2. Бусигин А. Кризис менеджмента. Очерки современной теории и текущей практики. М.: Проспект,
2016. 255 с. URL: https://rucont.ru/efd/632897 (дата звернення: 05.10.2020)
3. Демінг Е. Менеджмент нового времени. Простые механизмы, ведущие к росту, инновациям и доми-
нированию на рынке. М.: Альпина Паблишер, 2019. 184 с.
4. Акофф Р. Планирование будущого корпорации. М.: Прогресс, 1985. 327 c.
5. Barton L. Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. Ohio:
South-Western, 1993. 256 p.
6. Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием. К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. 672
с.
7. Бурий С.А. Теоретико-методологічні основи концепції екстремального менеджменту // Вісник Хме-
льницького національного університету. 2010. №5, Т.1. С. 54-56.
8. Василенко В.О. Антикризове управлінні підприємством: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2003. 504 с.
9. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. К.: НІОС, 2001. 416c.
10. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под общ. ред. А.П. Градова и Б.И. Кузи-
на. СПб.: Специальная лит., 1996. 510 c.
11. Антикризисное управление: учебник для вузов / под ред. Э.М. Короткова. 2-е узд доп. и перераб.
М.: ИНФРА-М, 2006. 432 с.
12. Lagadec P. Un nouveau champ de responsabilite’ pour les dirigeants // The Virtual Corporation. – New
York, 1993; Rev francaise de gestion. Paris, 1996. № 108. Р. 110
13. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалі-
зації менеджменту // Економічний форум. 2016, № 1. С. 161 -170. URL: http://nbuv.gov.ua (дата звернення:
05.10.2020)
14. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: МАУП, 2006. 256 c.
15. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / за заг. ред. Є.З. Шершньової. К.: КНЕУ,
2007. 676 c.
16. Forgue B. / Nouvelles approaches de la gestion des crises // Rev française de gestion. Paris, 1996. № 108.
P 72-73. doi: 10.3406/aru.1996.2012
17. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций. уч.пособие. СПб.: Изд. С-Петерб.
инст., 2001. 232с.
18. Прохорова В.В. Інноваційні перетворення як структурний елемент антикризового управління підп-
риємством // Економіка і управління, 2013. № 2. С. 28-33.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)