Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Оборотні активи підприємства: аспекти бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами та їх класифікація

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
К. О. Васьковська
http://orcid.org/0000-0001-8093-170X
Г. Б. Пчелянська
http://orcid.org/0000-0003-0944-986X
О. М. Величко
http://orcid.org/0000-0002-8591-878X

Анотація

Актуальним аспектом в сучасних умовах є продовження реформування системи бухгалтерсь-
кого обліку в Україні за міжнародними стандартами, що пов’язано з інтеграційними процесами на всіх
рівняє функціонування економічних суб’єктів та державної політики й її регулювання. В даної публіка-
ції проведено дослідження та проаналізовано підходи до визначення сутності категорій «оборотні ак-
тиви» та їх елементів – «грошові кошти», «запаси», «дебіторська заборгованість» за матеріалами пуб-
лікацій вчених та національними та міжнародними стандартами, визначено спільні риси та відмінності,
в тому числі у складі елементів, підходів в їх оцінки, аспектів відображення у фінансової звітності. До-
сліджено підходи до класифікації оборотних активів за різними ознаками, цілями управління, та струк-
турними елементами. Підкреслено, що в сучасних умовах функціонування підприємств важливим є
така класифікація оборотних активів, що спряє їх ефективному управлінню, платоспроможності підп-
риємства, збільшення ліквідності його активів, зменшення ризиків та підвищення ефективності вико-
ристання оборотного капіталу, що вкладено в його оборотні активи.

Ключові слова:
оборотні активи, елементи оборотних активів, класифікація, стандарти бухгалтерського обліку, грошові кошти, запаси, дебіторська заборгованість

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н., Васьковська, К., Пчелянська, Г., & Величко, О. (2020). Оборотні активи підприємства: аспекти бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами та їх класифікація. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1913
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

Н. М. Купріна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

К. О. Васьковська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Г. Б. Пчелянська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра обліку та аудиту

О. М. Величко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

студентка 3 курсу факультету економіки, бізнесу і
контролю

Посилання

1. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського облі-
ку 1: затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 №73 за станом на 31.05.2019. URL: httpbuhgalterskogo/nacionalynepologhennya-standartu-102buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart1081.html (дата звернення
25.09.2020).
2. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: навчальний посібник. Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин.
держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. 460c.
3. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : навч.посібник. К. : Центр навчальної літератури, 2004. 464
с.
4. Демченко Т. А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
// Актуальні проблеми економіки. 2007. №9. 227 c.
5. Ковалев, В.В. Финансы предприятий: учебник. М.: ТК Велби, 2004. 352 с.
6. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия. К.: Ника-центр, Эльга, 2003. 448 с.
7. Ермасова Н. Б. Финансовый менеджмент. М.: Юрайт-Издат, 2007. 192 с.
8. Кирейцев Г. Г. Финансовый менеджмент: учеб. пособие. К.: ЦУЛ, 2006. 496 с.
9. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих на-
вчальних закладів / Бутинець Ф.Ф. та ін.; під заг. Ред. Ф.Ф. Бутинця. 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир: ПП
«Рута», 2009. 912 с.
10. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. M.: Олимп-Бизнес, 1997. 1088 с.
11. Боди З., Мертон. Финансы Р. М.: Вильямс, 2007. 592 с.
12. Тарасенко О.І., Любенко Н.М. Фінанси підприємств: підручник. URL:
https://pidru4niki.com/84830/finansi/oborotni_aktivi_pidpriyemstv#72 (дата звернення: 25.09.2020).
13. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Білик М.Д. та ін. К.: КНЕУ, 2005. 592 с.
14. Бубняк І.М . Фінансовий менеджмент. URL:
https://lubbook.org/book_359_glava_51_51._Sutn%D1%96stta_klasif%D1%96ka%D1%81%EF%BF%BD.html
(дата звернення: 25.09.2020).
15. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств: навч. посібник. К. : Знання, 2012. 341 с.
16. Бланк І.А. Управління використанням капіталу: навч. посібник. К. : Ніка-Центр: Ельга, 2000. 651 с.
17. Канцедал Н.Ю., Клімович І.М., Ганін В.І. Окремі питання управління оборотними активами підпри-
ємства // Економiка та держава, № 11/2019. С.103-107. doi: 10.32702/2306-6806.2019.11.103
18. Бутинець Т.А. Сучасний стан обліку і документування розрахунків з податку на додану вартість //
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, №1 (28) / 2014. URL:
http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/34238 (дата звернення: 25.09.2020).
19. Носов П.Л., Купалова Г.І. Сучасна класифікація оборотних активів // Економіка і держава. № 7.
2014. С. 43-46.
20. Савченко А.М., Матвіюк А.В. Оборотні активи виробничого підприємства в сучасних умовах: облі-
ково-аналітичний аспект // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 6 (23). С. 698-705.
21. Донін Є.О. Особливості сучасних підходів щодо специфіки класифікації оборотних активів підпри-
ємства // Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. № 1 (29). С.75-84.
22. Карелов С.П. Законодавчо-нормативне забезпечення обліку та звітностіосновних засобів та методи
їх оцінка за його умов // Європейські перспективи. 2014. №5. С.160-166.
23. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. URL:
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/ (дата звернення 25.09.2020).
24. Звіт про рух грошових коштів: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7: за станом на січень
2014. URL: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf (дата звернення 25.09.2020).
25. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9: затв. наказом Мінфіну від 20.10.1999 №246
за станом на 29.09.2020. URL: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021474.html (дата звернення 25.09.2020).
26. Запаси: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2: за станом на травень 2011. URL:
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO2_01012015.pdf (дата звернення 25.09.2020).
27. Мурашко Т. Обрання облікових політик // Вісник. Офіційно про податки : Офіційне видання Дер-
жавної фіскальної служби України. 2016. №22. URL: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/9895 (дата звернення
25.09.2020).
28. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10: затв. наказом Мінфі-
ну від 08.10.1999 №237 за станом на 29.09.2020. URL: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-planrah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021475.html (дата звернення 25.09.2020).
29. Фінансові інструменти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13: затв. наказом Мінфіну від
30.11.2001 №559 за станом на 29.09.2020. URL: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021479.html (дата звернення 25.09.2020).
30. Подання фінансової звітності: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1: за станом на тра-
вень 2017. URL: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/2019/IAS%2001_ukr19.pdf (дата звернення
25.09.2020).
31. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки: Міжнародний стандарт бухгалтерського
обліку 8: за станом на жовтень 2018. URL: https://buhgalter911.com/public/uploads/news/Img_2020/06_2020/22-
28.06.2020/IAS%208_ukr.pdf (дата звернення 25.09.2020).
32. Дохід: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18: за станом на травень 2011. URL:
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO18_01012015.pdf (дата звернення 25.09.2020).
33. Фінансові інструменти: розкриття та подання: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32.
URL: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO32_01012015.pdf (дата звернення 25.09.2020).
34. Фінансові інструменти: визнання та оцінка: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39: за
станом на січень 2005. URL: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO39_01012015_2.pdf (дата звер-
нення 25.09.2020).
35. Канурна З.Ф. Контроль оборотних активів підприємств машинобудівного комплексу // Міжнарод-
ний збірник наукових праць. 2008. № 3 (12). С.246-252. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/68491 /64015 (дата
звернення 25.09.2020).
36. Коблянська Г.Ю., Ревенко К.О. Порівняльна характеристика П(С)БО 9 «Запаси» і МСБО 2 «Запаси»
// Економіка: теорія та практика. 2014. № 2. С. 50-55
37. Колумбет О. Оборотні активи: сутність, класифікація та структура у вітчизняній і зарубіжній прак-
тиці // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер. Економіка та управління. 2013. №23-24. С.324-332
38. Малютяк С. Облік запасів: деякі нюанси застосування П(С)БО та МСБО // Аудитор України. 2015.
№7-8(236-237). С.50-53. doi: 10.1016/j.intell.2015.04.006