Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Теоретичний базис механізмів формування ефективної логістики товарних ринків

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних засад механізмів формування ефективної логіс-
тики товарних ринків на базі відтворювального підходу. Виділено чотири підходи до визначення сутності
економічної категорії «механізм», запропоновано авторське визначення категорії «механізм формування
ефективної логістики товарних ринків» на основі комплексного підходу. Проведено порівняльний аналіз
механізмів формування ринкової логістики різних типів (логістичної взаємодії, управлінського та компле-
ксного). Досліджено взаємозв’язки та взаємодії логістичних механізмів на мікро- та макрорівні, взаємоп-
роникнення різних методів і способів управління у механізми різних типів. Наголошено, що логістична
компонента інтегрована у певні організаційні та економічні механізми управління розвитком національної
економіки та її секторів. Розроблено теоретико-методичний базис комплексного механізму формування
ефективної логістики товарних ринків, обґрунтовано доцільність управлінського впливу держави на логі-
стичні «розриви» потокових процесів та провідні ланки товарних ринків. Розроблено методичні поло-
ження діагностики ефективності регулювання провідних ланок ринкових ланцюгів на основі синтезу відт-
ворювального й регуляторного підходів.

Ключові слова:
товарний ринок, логістичний ланцюг, механізм, провідна ланка, регулювання, ефективна логістика, додана вартість

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2021). Теоретичний базис механізмів формування ефективної логістики товарних ринків. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.1984
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Бычкова А.Н. Экономический механизм: определение, классификация и применение // Вестник Омско-
го университета. Сер. Экономика. 2010. №4. С.37-43.
2. Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по эко-
номике 2007 г. часть №1). URL: https://institutiones.com/theories/259--2007-1.html (дата звернення: 20.01.21)
3. Кульман А. Экономические механизмы / пер. с фр. Островской Е.П. М.: Издат. группа «Прогресс»;
«Универс», 1993. 189 с. URL: https://mysocrat.com/book-card/17168-ehkonomicheskie-mvanizmy/ (дата звернення:
20.01.21)
4. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: ВЦ
«Академія», 2000. 864 с.
5. Чаленко А.Ю. О неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях // Еко-
номіка промисловості. 2010. №3. С.26-33. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2010_3_6 (дата звернення:
25.01.21)
6. Гурч Л.М. Логістика. Київ: ДП «Видавчничий дім «Персонал», 2008. 560 с.
7. Дикань В.Л., Заєць Г.П. Організаційно-економічне забезпечення ефективної діяльності підприємств:
логістичний підхід. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №65. С.9-17.
doi:10.18664/338.47:338.45.v0i65.159738
8. Єлетенко О.В. Механізм управління логістичною системою підприємства // Вісн. нац. ун-ту «Львів.
Політехніка». 2008. № 628. С. 494–498.
9. Пономаренко В.С., Таньков К.М., Лепейко Т.І. Логістичний менеджмент / за ред. В.С. Пономеренко.
X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. 440 с.
10. Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 1998. 576 с.
11. Нікішина О.В., Діленко В.О., Тараканов М.Л. Логістичний фактор трансформації теоретичних по-
ложень функціонування товарних ринків // Проблеми економіки. 2019. №3 (41). С.164-170. URL:
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2019-3_0-pages-164_170.pdf (дата звернення
1.02.2021). doi:10.32983/2222-0712-2019-3-164-170
12. Буркинський Б.В., Лисюк В.М., Тараканов М.Л. та ін. Методологічні засади формування ефективної
логістики товарних ринків: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. 200 с.
13. Господарський кодекс України. Ред. від 16.10.2020, підстава - 124-IX. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/ed20201016 (дата звернення 1.02.2021)
14. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Діагностика ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків:
наук. доповідь. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. 75 с.
15. Нікішина О. В., Тараканов М.Л. Теоретико-методичні засади логістичних «розривів» у ланцюгах
товарних ринків // Економіка харчової промисловості. 2020. Т.12, вип. 4. С. 3-1 6. doi: 10.15673/fie.v12i4.1906

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>