Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз власного капіталу м’ясопереробних підприємств України як основного джерела їхнього фінансування та розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. П. Ощепков
http://orcid.org/0000-0002-7520-1507
С. О. Магденко
http://orcid.org/0000-0001-6770-6604

Анотація

В статті розглядаються питання формування, розподілу та використання власного капіталу як
основного джерела фінансування та розвитку підприємства. Задача полягає в ефективності розподілу
власного капіталу між окремими елементами, тобто між основним і оборотним капіталом, матеріаль-
ними і нематеріальними активами з метою досягнення максимального ефекту від його використання.
Розглянуті різні підходи до поняття «власний капітал», а також визначені його функції, які по-
винні забезпечити стабільність функціонування і розвитку підприємства, зменшити економічні ризики в
умовах нестабільності розвитку країни. Проведено аналіз формування, розподілу та використання
власного капіталу на підприємствах м'ясопереробної галузі України, розраховано ефективність вико-
ристання власного капіталу. М’ясопереробні підприємства вибрані з урахуванням різної суми загаль-
ної суми активів та власного капіталу. Результати дослідження дозволяють зробити висновки, що на
більшості підприємств відсутні додаткові фонди, як елементи власного капіталу при значній збитково-
сті діяльності підприємств, що значно зменшує частку власного капіталу в структурі всього капіталу і
збільшує частину позикового капіталу, через що підприємства стають неконкурентоспроможними на
ринку. Недостатність власних ресурсів та висока вартість зовнішніх коштів не дозволяє підприємст-
вам впроваджувати новітні техніку та технології, переходити на інноваційні форми розвитку. Також
відсутність державної підтримки, високі податкові навантаження спонукають використовувати схеми
подвійної бухгалтерії, тіньового ринку.

Ключові слова:
капітал, власний капітал, аналіз, структура, оптимальність (ефективність)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ощепков, О., & Магденко, С. (2021). Аналіз власного капіталу м’ясопереробних підприємств України як основного джерела їхнього фінансування та розвитку. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.1987
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

О. П. Ощепков, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

С. О. Магденко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра економіки промисловості

Посилання

1. Маркс К. Капитал: в 3 т. Т.2. Критика политической экономии. Т.2. Кн.2 Процесс обращения капита-
ла / под ред. Ф.Энгельса; пер.И.И.Скворцова-Степанова. М.: Политиздат, 1978. 618 с.
2. Щербань О.Д., Струкова М.О. Визначення категорії «власний капітал підприємства» // Економіка і
суспільство. №9. 2017. С.736-739
3. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1,
затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013р. № 628 із змінами від 31.05.2019 р. № 226 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13 (дата звернення: 18.12.2020 р.)
4. Подольска В.О., Яріш О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2007. 488с.
5. Бригхем Ю, Эрхард М. Финансовий менеджмент: 10-е изд. / Ю. Бригхем, М. Эрхард; пер. с англ.
под ред. к. э. н. Е. А. Дорофеева. СПб.: 2009. 960 с,
6. Щербань О.Д, Носібова Р.В., Сухоруков Р.В. Методи регулювання та оптимізації структури капіталу
підприємства // Економіка та держава. №12. 2017. С. 82-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_12_19.
(дата звернення: 04.01.2021 р.)
7. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами / Ван Хорн Дж.К.; пер. с англ. Гл. ред. серии Я. В.
Соколов. М.: Финансы и статистика, 1997. 800 с. URL: https://obuchalka.org/2011061456375/osnovi-upravleniyafinansami-van-horn-dj-k.html (дата зверенння: 09.01.2021 р.)
8. Росс С. Основы корпоративных финансов / Росс С.; пер.с англ. под общ. ред. д.э.н., проф. Ю.В. Шленова.
М.: Лаборатория базовых знаний, 2010. 720 с.
9. Фальченко О.О., Побережна Н.М., Юр’єва І.А. Особливості формування власного капіталу на підп-
риємствах. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Falchenko-O.O.-Poberezhna-N.M.-YUr-yevaI.A.pdf (дата звернення: 10.01.2021 р.)
10. Любар О., Болехівська В., Сімаков О. Власний капітал та його вплив на розвиток вітчизняної науки
// Економіка та суспільство. 2019. № 20. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/19
(дата звернення: 12.01 .2021 р.)
11. Погріщук Г. Б., Волощук Р. Є. Власний капітал підприємства: сутність і особливості формування в
Україні // Економіка та держава. 2020. № 7. С. 16–23. doi: 10.32702/2306-6806.2020.7.16. URL:
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4683&i=1 (дата звернення: 18.01.2021 р.)
12. Kuprina N., Markova T., Volodina O., Stupnytska M. Peculiarities of analysis of enterprise's own capital in
modern conditions // Food Industry Economics. 2020. Vol.12, Issue 1. P. 35-44. doi: 10.15673/fie.v12i1.1667