Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Діагностика екологічної ємності національної економіки у секторальному вимірі

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню методичного забезпечення діагностики екологічної ємності
(відходо- та вуглецевоємності) національної економіки у секторальному вимірі на засадах сталого роз-
витку. Наголошено, що даний методичний базис є складовою загальної методології діагностики домі-
нант інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної економіки. Запропоновано
систему індикаторів для діагностики екологічної ємності крізь призму Цілей і завдань сталого розвитку
держави з акцентом на секторальний та інвестиційний вимір. На основі авторських методичних поло-
жень проведено кількісну та експертну оцінку відходо- та вуглецевоємності економіки України, що до-
зволило встановити сучасні тенденції та проблеми зниження екодеструктивного впливу секторів на при-
родне середовище. Проведено порівняльний аналіз відходоємності валової доданої вартості різних сек-
торів економіки, встановлено взаємовплив інвестиційного потенціалу на динаміку показників екоємності
національної економіки. На підставі результатів діагностики обґрунтовано головні напрями і шляхи зме-
ншення екологічної ємності вітчизняної економіки в координатах сталого розвитку.

Ключові слова:
цілі сталого розвитку, діагностика, відходоємність, вуглецевоємність, сектори економіки, валова додана вартість, інвестиції

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2021). Діагностика екологічної ємності національної економіки у секторальному вимірі. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.1988
Розділ
Економіко-екологічні проблеми
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня
2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (дата звернення 22.01.2021).
2. Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь 2017. Київ: Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України, 2017. 176 с.
3. Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР. Київ:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2016. 60 с.
4. Андрєєва Н.М., Тютюнник Г.О. Методичні підходи щодо визначення домінант регіональної інвес-
тиційно-інноваційної політики природокористування: наукова доповідь. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020.
101 с.
5. Методичні рекомендації до оцінки впливу економічних показників на головні індикатори «зелено-
го» зростання / Буркинський Б.В., Андрєєва Н.М. та ін. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 45 с.
6. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Методичні рекомендації до комплексної оцінки домінант інвести-
ційно-інноваційної політики природокористування національної економіки: наукова доповідь. Одеса: ІПРЕЕД
НАН України, 2020. 195 с.
7. Олійник Я.В., Кучерява М.В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення нефінансової зві-
тності в Україні як результат співпраці з міжнародними інституціями. Фінанси України. 2019. №11. С.31 -43.
doi: 10.33763/finukr2019.11.031
8. Статистичний щорічник України за 201 9 рік / за ред. І.Є.Вернера. Київ: Державна служба статисти-
ки України, 2020.465 с.
9. Довкілля України за 2019 рік: статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2020. 200 с.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення 22.01.2021).
11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку показників ресурсоємності валового
внутрішнього продукту на рівні національної економіки за основними групами ресурсів: Наказ Мінекономроз-
витку від 06.06.2019 № 965. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a63ce9bf-5282-4fa0-
984a-d3efa9253300&title=NakazMinekonomrozvitkuVid06-06-2019-965 (дата звернення 22.01.2021).
12. Позиції України в рейтингу екологічної ефективності в 2018 році. URL:
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci (дата звернення
22.01.2021).
13. Управління відходами та ресурсами: короткий опис директив ЄС та графіку їх реалізації. Київ:
ЕПТІСА, 2014. 9 с. URL: http://www.if.gov.ua/files/uploads (дата звернення 22.01.2021).
14. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: За-
кон України № 2697-VII від 28.02.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення
22.01.2021).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>