Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Національна безпека та державна політика в сфері реалізації морського потенціалу України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
І. О. Седікова
http://orcid.org/0000-0003-4376-1267
М. В. Клевець
http://orcid.org/0000-0003-0259-4538

Анотація

Географічний потенціал України на глобальному ринку морської торгівлі зовсім не реалізова-
ний. Територіальне море (виняткова економічна зона країни) розмір якого трохи менший, ніж сухопут-
на частина України, змушує з увагою ставитися до державного транспортного й іншого освоєння. Пор-
това галузь відіграє ключову роль у зростанні української економіки. В Україні функціонує мережа па-
ромного сполучення, морських контейнерних ліній. Однак морський фактор розвитку України ще недо-
статньо осмислений, а вплив на розвиток всього народного господарства – недооцінений. Морський
потенціал не використовується достатньою мірою, а для України, економіка якої залежить від рента-
бельної участі в інтернаціональній спеціалізації праці, виключного значення заслуговує саме ця про-
блема – проблема розвитку морського потенціалу країни як чинник її безпеки. Механізм залучення
інвестицій у портову галузь включають, але не обмежуються договорами концесії, оренди, угодами
про спільну діяльність та іншими видами інвестиційних договорів, що укладаються на основі спеціаль-
них процедур, визначених Законами України.

Ключові слова:
національна безпека, морський потенціал, державна політика, морська торгі- вля, морська культура, інфраструктура

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., Седікова, І., & Клевець, М. (2021). Національна безпека та державна політика в сфері реалізації морського потенціалу України. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.1993
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

І. О. Седікова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

М. В. Клевець, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Ніколюк О., Донець Л., Левчук Ю. Державне управління інноваційного розвитку морських портів
України // Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 137-146
2. Винников В. В. Проблемы комплексности развития морского транспорта Украины: монографія.
Одесса: Феникс, 2005. 350 с.
3. Жихарева, В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний: моногра-
фия. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. 480 с.
4. Маркс К. Капитал: в 3 т. Т.1 Критика политической экономии / К. Маркс; пер. П. Клюкина. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2014. 1200 с.
5. Миюсов М. В., Примачев Н. Т. Стратегия позиционирования национального морского в глобальном
транспортном рынке / под общ. ред. Н. Т. Примачева. Одесса: Автограф, 2006. 244 с.
6. Сайт Державного Комітету Статистики України: [Веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата
звернення: 2.02.2021).
7. Доктрина від 07.10.2009 № 1307 // Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035
року: [веб-сайт]. Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text (дата звернення:
10.02.2021).
8. Рудь І. Транзитний морський потенціал України: сучасні реалії та перспективи. Україна: події, факти,
коментарі: [веб-сайт]. 2016. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr5.pdf (дата звернення: 1.02.2021).
9. Желтухін Є., Горьова О., Чернишук П. Портові збори: державний бізнес чи підтримка експорту? //
Юридична Газета. 2017. №23 (573). С. 19
10. Желтухін Є., Горьова О., Чернишук П. Всеукраїнське щотижневе професійне видання Кодекс тор-
говельного мореплавства: в очікуванні змін // Юридична Газета. 2017. №25 (575). С.19
11. Interview: Ukrainian Ports Aim to Become Deeper and Greener: Offshore energy: [Веб-сайт]. Одеса,
2018. URL: https://www.offshore-energy.biz/interview-ukrainian-ports-aim-to-become-deeper-and-greener/ (дата зве-
рнення: 8.02.2021).
12. Ukrainian seaport: Balancing between economy and geopolitics: [Web-site]. URL:
https://112.international/article/sea-ports-of-ukraine-balancing-between-economy-and-geopolitics-29666.html (дата
звернення: 8.02.2021).
13. Гришова І., Гришова Р. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі //
Державна політика стійкого розвитку в контексті циркулярної моделі економіки: матеріали VIII Міжнародної
наук.-практ. конф., Тернопіль, 23 жовтня 2020 р. Тернопіль: ФОП Осадча Ю. В., 2020. С. 45 -47.
14. Гришова І.Ю., Дяченко О.П. Державна політика розвитку морських портів України в контексті роз-
витку міжнародних транспортних коридорів // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 5-11. DOI:
10.32702/2306-6814.2019.13.5.
15. Гришова І.Ю., Дяченко О.П. Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України //
Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11 . С. 5-11.
16. Стратегія морських портів України до 2038 року. Міністерство інфраструктури України: веб-сайт.
URL:http://surl.li/qfpz (дата звернення: 08.02.2021).
17. Морська доктрина України на період до 2035 року: Постанова Кабінету Міністрів України за станом
на 18.12.2018р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.02.2021).
18. Про морські порти України: Закон України за станом на 14.01.2020р. / Верховна Рада України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text (дата звернення: 08.02.2021).
19. Топ-5 портів України за 8 місяців обробили 97 мільйонів тонн вантажів. Економічна правда: [Веб-
сайт]. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/4/664743/(дата звернення: 08.02.2021).