Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Механізм реалізації регуляторної політики економічної безпеки в аграрному секторі України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. В. Балян
http://orcid.org/0000-0003-2190-2022
І. Ю. Гришова
http://orcid.org/0000-0001-6276-7619
Л. Л. Марчук
http://orcid.org/0000-0002-7069-0751

Анотація

У статті досліджується механізм реалізації регуляторної політики економічної безпеки аграрно-
го виробництва, головною метою якого є гарантування його стабільного й максимально ефективного
функціонування в сучасних умовах та високого потенціалу інноваційного розвитку в довгостроковій
перспективі та обґрунтовано головні положення функціонування даного механізму. Визначено систему
заходів, що забезпечуватимуть реалізації регуляторної політики економічної безпеки аграрного виро-
бництва. Досліджено соціальну складову економічної безпеки аграрного виробництва та механізм її
функціонування. Також визначено заходи, щодо запобігання подальшому поглибленню руйнівних со-
ціальних процесів в аграрному секторі та обґрунтовано основні напрями формування соціальної ін-
фраструктури. Формування ринку сучасної матеріально-технічної бази сільськогосподарського вироб-
ництва передбачає активний розвиток постачальницько-збутової мережі матеріально-технічних ресу-
рсів аграрного виробництв. В зв’язку з цим важливого значення набувають напрями подальшого тех-
нічного переозброєння аграрних товаровиробників.

Ключові слова:
економічна безпека, регуляторна політика, аграрне виробництво, соціальне забезпечення, матеріально-технічне забезпечення

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Балян, А., Гришова, І., & Марчук, Л. (2021). Механізм реалізації регуляторної політики економічної безпеки в аграрному секторі України. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.2003
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

А. В. Балян, Національна академія аграрних наук України вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Київ, 01010

д.е.н., академік НААН
віце-президент НААН України

І. Ю. Гришова, ННЦ «Інститут аграрної економіки» вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03127

доктор економічних наук, професор
головний науковий співробітник

Л. Л. Марчук, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, пов.10, офіс 20/7, м. Одеса, Україна, 65048

кандидат економічних наук
директор ПП «Аудиторська фірма АФ Аудит-Експерт»

Посилання

1. Ніколюк О.В. Теоретико-методологічні засади інституційного регулювання соціально-економічної без-
пеки аграрного виробництва: монографія. Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2018. 298 с.
2. Русан В.М., Дяченко О.П. Інституційні засади розвитку аграрного сектору у контексті забезпечення
економічної безпеки держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. №2. С.
117-122. doi: 10.32886/instzak.2019.02.12
3. Дяченко О.П. Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в
Україні // Інвестиції: практика і досвід. 2018. №1. С. 104-107.
4. Утенкова К.О. Регулювання економічної безпеки підприємств аграрного сектору // Modern
economics. 2020. № 20. С. 278-285. doi: 10.31521/modecon.V20(2020)-43
5. Зеліско Н.Б., Василина О.Р. Оцінка гарантування економічної безпеки аграрних підприємств // Вче-
ні записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Економіка і управління.
2020. Т. 31(70), № 2(1). С. 196-200. . doi: 10.32838/2523-4803/70-2-32
6. Gryshova I., Nikoliuk O., Marchuk L. Institutional aspects of the regulation of economic security of the
agricultural production // Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 3. P. 23 -32. doi: 10.15673/fie.v11i3.1458.
7. Концeпцiя eкономiчної бeзпeки Укрaїни. Кeр. проeкту В. М. Гeєць; Iн-т eкономiчного прогно-
зувaння. К.: Логоc, 1999. C. 129.
8. Gryshova I., Kyzym M., Hubarieva I., Khaustova V., Livinskyi A., Koroshenko M. Assessment of the EU
and Ukraine Economic Security and Its Influence on Their Sustainable Economic Development
// Sustainability. 2020. Volume 12, P.7692. doi: 10.3390/su12187692
9. Ніколюк О.В., Лівінський А.І. Стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-
економічного розвитку аграрного виробництва // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний
економічний університет. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного
університету «Економічна думка», 2018. Том 28. № 1. С. 303-310.
10. Балян А.В. Гришова І.Ю. Пріотитети екологічної безпеки в аграрній політиці в контексті сіпвробіт-
ництва України та Китаю // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (online) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw
obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii (30.06.2020) - Warszawa, 2020. Р. 33-37
11. Ніколюк О.В., Лівінський А.І. Оцінка стану соціально-економічного розвитку аграрного виробництва в
Україні // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль:
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка»,
Том 28. №2, С.42-48.
12. Мищак І. М., Гришова Р. В. Законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децент-
ралізації влади): дискусійні положення // Законодавчі аспекти модернізації публічного управління та адмінст-
рування в Україні. Сер. Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування / Заг ред.
О.Л. Копиленка, В.Є. Воротіна. К.: Вид-во «Людмила», 2020. Вип. 4. С.67-77. doi: 10.32886/instzak.2020.01.06