Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Інноваційні напрямки розвитку закладів готельного господарства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. К. Д’яконова
http://orcid.org/0000-0001-6895-0780
Ф. А. Трішин
http://orcid.org/0000-0001-5994-3538
Л. А. Тітомир
http://orcid.org/0000-0001-8676-4674
О. М. Коротич
http://orcid.org/0000-0002-2680-976X

Анотація

Готельний бізнес є найперспективнішим сектором економіки, який успішно розвивається в
Україні. Розширюються культурні і ділові зв’язки з країнами світу, що вимагає розміщення гостей в го-
телях нашої країни Швидкий ріст індустрії гостинності і збільшення попиту на готельні послуги свідчить
про необхідність забезпечення якості готельних послуг. Ринок готельних послуг вимагає ефективних
змін у відповідності з світовими інноваційними і інформаційними досягненнями. Реінжиніринг є інстру-
ментом, використання якого відкриває нові можливості для побудови ефективного виробництва з на-
дання послуг, побудованого на нових принципах управління і спрямованого на підвищення якості об-
слуговування та задоволення гостей, які користуються послугами готельного підприємства. Для моде-
лювання бізнес-процесів була використана методологія IDEF0, яка заснована на побудові функціона-
льної деревовидної моделі діяльності готельного підприємства. Бізнес-процес розглядається як послі-
довність дій, спрямованих на досягнення кінцевого конкретного результату, який можна виміряти і оці-
нити. Ефективне управління змінами відноситься до найважливіших факторів успішної дії підприємств
на міжнародному ринку. Реінжиніринг слід розглядати як комплексний метод управління змінами, який
передбачає перебудову або перепроектування бізнес-процесів з урахуванням аналізу різних показни-
ків діяльності підприємства – організаційних, інформаційних, екологічних та інженерних.

Ключові слова:
гостинність, конкурентоспроможність, послуга, якість обслуговування, реінжиніринг

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Д’яконова, А., Трішин, Ф., Тітомир, Л., & Коротич, О. (2021). Інноваційні напрямки розвитку закладів готельного господарства. Food Industry Economics, 13(1). https://doi.org/10.15673/fie.v13i1.2005
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

А. К. Д’яконова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор технічних наук, професор
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Ф. А. Трішин, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра автоматизації технологічних процесів
і робототехнічних систем

Л. А. Тітомир, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

О. М. Коротич, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

асистент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1. Управление бизнес-процессами современных организаций: монография / под общ. ред. М.М. Макси-
мцова; МГСУ. М., 2009. 311 с.
2. Лісник А.Л., Чернишов А.Л. Організація управління готельним бізнесом: підручник. М.: Видавничий
дім «Альпіна», 2015. 315 с.
3. Кабушкин, Н. І. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учеб. пособие. Минск: КНОРУС, 2013. 416 с.
4. Ефремова М. В. Сегментация потребителей гостиничных услуг // Маркетинг в России и за рубежом.
2002. №. 2. С. 72-81.
5. Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учеб. пособие. М.: Академия, 2005.
224 с.
6. Мальська М. П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник. К.: Центр учбової літе-
ратури, 2010. 472 с.
7. Громов А.И., Фляйшман А., Шмидт В. Управление бизнес-процессами: современные методы: моно-
графия. М.: Издательство «Юрайт», 2019. 367 с.
8. Репин В. В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 544 с.
9. Гвоздь М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки // Вісник
Національного університету «Львівська політехніка». № 754: Проблеми економіки та управління. Львів, 2013.
С. 135-138.
10. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес: учеб. для студ. М.: Юнити-Дана, 2015. 239 с.
11. Бабак О.Я. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності підприємств // Економіч-
ний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. 2011. № 17/1. С. 55–60.
12. Дикань В.Л., Єлагін Ю.В., Корінь М.В. Реінжиніринг бізнес-процесів піжприємств: конспект лекцій.
Харків: УкрДАЗТ, 2011. 62 с.
13. Bertolini M., Bevilacqua M., Ciarapica F.E. & Giacchetta G. Business process re-engineering in healthcare
management: a case study // Business Process Management Journal. 2011. Vol. 17. Iss. 1. Р. 42-66. doi:
10.1108/14637151111105571
14. Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов: учеб.пособ. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 343 с.