Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О В Нікішина

Анотація

Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному аналізі показників доданої вартості у структурно-динамічному вимірі, рентабельності зерна та відтворювальної рентабельності в розрізі коо-перативного та корпоративного реалізаційних каналів. Здійснено поглиблений аналіз міжсекторного пе-рерозподілу продуктивної й непродуктивної компонент доданої вартості на зерновому ринку. Обґрунто-вано механізми державної підтримки створення та розвитку мережі регіональних зернових обслуговую-чих кооперативів в Україні.
Ключові слова:
зернові обслуговуючі кооперативи, індивідуальні господарства, додана вар-тість, відтворювальна ефективність, кооперативний і корпоративний збутові канали, агрологістична система

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2016). Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному. Food Industry Economics, 8(3). https://doi.org/10.15673/fie.v8i3.201
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

О В Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

Бородіна О. М. Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституціалізація і модернізація мало товарного сільськогосподарського виробництва / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 88-96.

Величко О. П. Корпоративна й кооперативна логістика в агробізнесі / О. П. Величко // Вісник Наці-онального хмельницького університету. – 2012. – № 2 (199). – С. 15-17.

Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В.М. Заяць та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 50 с.

Bondarchuk, V., Moldovan, L. and others. (2014) ―Experience of Canada and the European Union in policy to support development of agricultural service cooperatives‖. Retrieved from http://www.zerno.org.ua/download/file/53.

Солопов В. А. Развитие регионального рынка зерна и хлебопродуктов: науч. издание./ В. А. Солопов. – Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во Мичурин. гос. аграр. ун-та, 2006. – 315 с.

Франченко Л. О. Оптимізація каналів просування виробниками зерна на світовий ринок / Л. О. Франченко // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 136-141.

Шебанін В. С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями її подолання / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 9-12.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ «Економічна діяльність» [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : //http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистичний щорічник України за 2014 рік / За ред. І. М. Жук. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 585 с.

Рослинництво України: статистичний збірник / Відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К.: Державнаслужба статистики України, 2015. – 180 с.

Nikishina O. V. (2014) ―Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine‖, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.

Крикавський Є. В. Логістичні системи / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

Novikov, G. (2014) ―Cooperatives allow economically survive the farms‖. Retrieved from http://agrokraina.com.ua/agropolicy/172-gennadij-novikov-kooperativi-dozvolyat-ekonomichno-vizhiti-gospodarstvam.html.

Nikishina O. V. (2014) ―Criterion of Value Added in Assessing Efficiency of Integrated Markets Grain and Products his Processing in Ukraine‖, Nauka i Studia, 20 (130), 52 – 57.

Бокій О. В. Створення доданої вартості в ланцюгу «зерно – борошно – хліб» / Ефективна економіка. – 2014. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3688.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподар-ських підприємствах за 2014 рік: Статистичний бюлетень / Відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 84 с.

Офіційний сайт ДП «Куліндорівський комбінат хлібопродуктів» [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу : http://www.bogumyla.odessa.ua/pages/prices.html.

Про кооперацію: Закон України № 1087-ІУ від 10 липня 2003 р. Редакція від 06.11.2014 р. [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.

Development project of granaries and agricultural cooperatives in Ukraine: Canadian cooperative grain project (2016). Retrieved from http://www.zerno.org.ua/zernovyi.

Положення про Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України: Наказ Міністерства аграрної політики № 122 від 06 квітня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=3047.