Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Розвиток сучасних бізнес-стратегій та аутсорсингової діяльності суб’єктів національної економіки: сутність та напрями

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X

Анотація

В сучасних умовах діяльності та розвитку суб’єктів національної економіки України актуальним
є дослідження зарубіжного досвіду та досліджень вітчизняними ученими сучасних бізнес-стратегій та
впровадження нових напрямів діяльності суб’єктів національної економіки для забезпечення ефектив-
ності їх функціонування та конкурентоспроможності. Дослідження публікацій учених показало, що аут-
сорсинг, як напрям діяльності на підставі ділового партнерства, трактується не однаково, але сучасні
глобальні тенденції у розвитку діяльності підприємств спрямовані у сферу послуг та інформаційних
технологій та отримання «ключових компетенцій», заснованих на співпраці і соконкуренціі, викорис-
танні переваг малих і середніх підприємств. Обґрунтовано, що для забезпечення конкурентоспромож-
ності та ефективності функціонування суб’єктів національної економіки в Україні необхідна їх економі-
чна трансформація – персистентна, де м'якою трансформацією діяльності є саме здійснення аутсор-
сингової діяльності суб’єктів на основі різних підходів та видів аутсорсингу. Розроблена система кри-
теріальної оцінки персистентної трансформації харчової промисловості в системі оцінювання персис-
тентності діяльності її суб’єктів в контексті забезпечення її конкурентоспроможності.

Ключові слова:
аутсорсинг, аутсорсингова діяльність, суб’єкти національної економіки, персистентність діяльності, персистентна трансформація діяльності, забезпечення конкурентоспроможності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н. (2021). Розвиток сучасних бізнес-стратегій та аутсорсингової діяльності суб’єктів національної економіки: сутність та напрями. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2034
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографія автора

Н. М. Купріна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Купріна Н.М. Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України: теорія і
практика: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», Одеса. 2019. 304 с.
2. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Київ:
КНЕУ, 2004. 275 с.
3. Шлафман Н.Л. Механізми регулювання розвитку підприємницкого сектору: монографія. Херсон:
ХНТУ, ІПРЕЕД НАН України, 2010. 284 с.
4. Савенко І.І. Логістичний підхід в управлінні потоками зерно зберігаючи підприємств. Теоретико-
правовий та методологічний аспекти: монографія. Одеса: Поліграф, 2008. 272 с.
5. Баранюк Х.О. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу в харчовій про-
мисловості: дис. … докт. філос: 051: захист 15.12.2020 / наук. кер. Н.М. Купріна. Одеса: ОНАХТ, 2020. 217 с.
6. Управление отношениями с поставщиками // Siemens PLM Sofware. URL:
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/teamcenter/solutions_by_product/supplier_relationship_mana
gement. (дата звернення: 21.04.2021).
7. Савенко І.І. Чи можна відносити послуги до зернових складів із зберігання збіжжя до аутсорсінгу? //
Зернові продукти і комбікорми. 2009. №3(35). С. 4-7.
8. Хамел Г., Прахалад К. Конкурируя за будущее. Москва: Олимп-Бизнес, 2002. 216 с.
9. Кислый В., Жарик Т. Развитие транспортно-логистических кластеров в Украине // Экономика Укра-
ины. 2010. №12(581). С.28-37.
10. Товстых А.С. Новая инновационная сфера в экономике третього тысячелетия и новые задачи // Ин-
новации № 6, 2003. C. 39-48.
11. Куприна Н.М. Персистентность деятельности в системе управления реструктуризацией предприя-
тий пищевой промышленности // Социально-экономические явления и процессы: международный научно-
теоретический журнал. 2013. №3(049). С. 88-92.