Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Діагностика показників доданої вартості та логістичних витрат у ланцюгу ринку зернових і хлібних продуктів України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

Стаття присвячена емпіричному дослідженню ланкових показників доданої вартості й логістич-
них витрат у ланцюгу ринку зернових і хлібних продуктів України. Визначено міжланкові співвідношення
головних показників ефективності та відтворювальні диспропорції у розвитку ринкового ланцюга. Вста-
новлено, що у міру зростання ступеню переробки продукції в ланцюгу «пшениця – борошно – хліб», рі-
вень її рентабельності зменшується за одночасного зростання податкового навантаження та зміни стру-
ктури доданої вартості в напрямі збільшення частки заробітної плати та скорочення питомої ваги прибу-
тку. Доведено, що ланка виробництва хлібобулочних виробів, виконуючи вагому соціальну й податкову
роль в ринковій системі, недоотримує додану вартість, що гальмує її відтворювальний розвиток на інно-
ваційній основі. Наголошено, що невирішеність проблеми структурних диспропорцій у ланцюгу ринку
зернових і хлібних продуктів поступово трансформує цей ланцюг в напрямі скорочення завершеного ци-
клу переробки та міграції доданої вартості у «тіньові» сфери переробних ланок. Проведено діагностику
логістичних витрат у ланковому вимірі, вперше розраховано логістичну компоненту доданої вартості.
Визначено напрями і заходи продовження ринкового ланцюга вартості у контексті досягнення цілей На-
ціональної економічної стратегії до 2030 р.

Ключові слова:
ринковий ланцюг, діагностика, додана вартість, логістичні витрати, зернові та хлібні продукти, відтворювальний розвиток

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2021). Діагностика показників доданої вартості та логістичних витрат у ланцюгу ринку зернових і хлібних продуктів України. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2035
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Національна економічна стратегія на період до 2030 року: затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 3 березня 2021 р. №179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
(дата звернення 15.03.21)
2. Гірна О. Б., Глинський Н.Ю., Кобилюх О.Я. Формування доданої вартості для клієнта в ланцюгу
поставок. Логістика: теорія та практика. 2012. № 1(2). С. 39-46.
3. Посилкіна О.В. Логістичний менеджмент фармацевтичного підприємства: монографія. Харків: Вид-во
нац. фарм. ун-ту, 2011. 772 с.
4. Сумець О.М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання:
монографія. Харків: Видавництво НУА, 2017. 243 с.
5. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки капіталізації підприємств. Вісник соціально-
економічних досліджень. 2018. №4 (68). С.20-29. doi: 10.33987/vsed.4(68).2018.20-29
6. Коваленко О.В. Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки. Економіка та держава.
2015. №4. С. 98 – 102.
7. Педорченко А.Л., Шпичак О.О. Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції
рослинництва. Економіка АПК. 2020. №1. С.101 – 110. doi: 10.32317/2221 -1055.202001101
8. Буркинський Б.В., Лисюк В.М., Тараканов М.Л. та ін. Методологічні засади формування ефективної
логістики товарних ринків: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. 200 с.
9. Нікішина О.В., Тараканов М.Л. Теоретико-методичні засади логістичних «розривів» у ланцюгах товар-
них ринків. Food Industry Economics. 2020. 12 (4). С. 3-16. URL:
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1906. doi: 10.15673/fie.v12i4. (дата звернення 12.03.21)
10. Nikishyna O.V., Lozova T.P. Formation of effective cooperative value chains on the agricultural food markets
of Ukraine. Economic innovations. 2021. Vol. 23. №1 (78). P.152-161. doi: 10.31520/ei.2021.23.1(78).152-161
11. Нікішина О.В. Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів
товарних ринків. Food Industry Economics. 2020. 12 (3). С. 3-16. URL:
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/181 . doi: 10.15673/fie.v12i3.1811 (дата звернення 12.03.21)
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення
15.03.21)
13. Статистичний щорічник України за 201 9 рік. За ред. І.Є.Вернера. Київ: Державна служба статистики
України, 2020. 430с.
14. Офіційний сайт інформаційно-аналітичного агентства «АПК-Інформ». URL: https://www.apkinform.com/uk (дата звернення 15.03.21)
15. Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах у
2018 році: статистичний бюлетень. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 17.03.21)
16. Діяльність суб’єктів господарювання 2019: статистичний збірник / За ред. М. С. Кузнєцової. К.:
Державна служба статистики України, 2020. 153 с.
17. Rantasila K, Ojala L. National-level logistics costs: an overview of extant research. International Journal of
Logistics Research and Applications. 2015. Volume 18. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13675567.2015.1016413 (дата звернення 17.03.21)
18. Стратегія сталої логістики та План дій для України: проект для розгляду. Міністерство інфраструктури
України, World Bank Group. URL: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf . doi: 10.1080/13675567.2015.1016413 (дата
звернення 17.03.21)
19. В Україні названо обсяги «тіньового» ринку борошна (інтерв’ю голови ревізійної комісії ГС «Борош-
номели України» С. Сакіркіна). URL: https://agronews.ua/news/v-ukraini-nazvano-obsiahy-tinovoho-rynku-boroshna
(дата звернення 17.03.21)

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>