Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Вартісні аспекти управлінського оцінювання результативності капіталотворення на підприємстві

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Д. Вовчак
http://orcid.org/0000-0002-8858-5386
О. В. Мельник
http://orcid.org/0000-0002-2836-8945

Анотація

У статті представлено результати розвитку методичного базису оцінювання управлінської ре-
зультативності капіталотворення з урахуванням сучасного доробку теорії вартості підприємства. Ви-
значено сучасну проблематику вартісного оцінювання результатів капіталотворення, сформовано
сукупності аналітичних індикаторів оцінювання управлінської результативності капіталотворення від-
повідно до логіки оцінювання вартості капіталу на основі концепції економічного прибутку. У ході дос-
лідження використано методи VBM-аналізу, ReOI-модель, метод кореляційного аналізу факторів фо-
рмування вартості. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку аналітичного інстру-
ментарію вартісного оцінювання управлінської результативності капіталотворення на підприємствах.
Практичне значення отриманих результатів полягає у визначенні найбільш впливових чинників з точки
зору забезпечення зростання капітальних результатів вітчизняних промислових підприємств.

Ключові слова:
Результативність, капіталотворення, вартість, економічний прибуток, додана вартість капіталу

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вовчак, О., & Мельник, О. (2021). Вартісні аспекти управлінського оцінювання результативності капіталотворення на підприємстві. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2036
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

О. Д. Вовчак, Університет банківської справи вул. Січових Стрільців, 11, м. Львів, Україна, 79007

доктор економічних наук, професор
кафедра банківської справи та фінансових технологій

О. В. Мельник, Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана проспект Перемоги, 54/1 , Київ, Україна, 03057

доктор економічних наук, доцент,
кафедра економічної теорії

Посилання

1. Арнольд Г. Руководство по корпоративным финансам: пособие по финансовым рынкам, решениям
и методам / Арнольд Г.; пер. Епанов М. А., Максимова О. Б. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 752 с.
2. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007. 268 с.
3. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2012. 978 с.
4. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. / Бригхем Ю.; пер. с англ. под ред. Дорофеева
Е. А. СПб.: Экономическая школа, 1997. Т. 1. 497 с.; Т.2. 669 с.
5. Разумный инвестор: полное руководство по стоимостному инвестированию / Грэм Б.; пер. Башки-
ров В. М.: Альпина Паблишер, 2018. 568 с.
6. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / Дамодаран
А.; пер. Липинский Д., Розмаинский И., Скоробогатов А. М.: Альпина Паблишер, 2010. 1344 с.
7. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення:
01 .04.2021)
8. Коупленд Т. Expections-Based Management. Как достичь превосходства в управлении стоимостью
компании / Коупленд Т.; пер. Кондукова Э.В. М.: Эксмо, 2009. 384 с.
9. Мельник О.В. Капіталізація підприємств: теорія та практика: монографія. Кам’янець-Подільський:
Видавець Панькова А. С., 2020. 428 с.
10. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства. навч. посіб. К.: КНЕУ, 2011. 538 с.
11. Олексюк О.І. Економіка результативності підприємства: монографія. К.: КНЕУ, 2008. 262 с.
12. Рябикіна К.Г. Ефективність управління капіталом підприємств. Монографія. Кривий ріг: Видав-
ництво «Діонат» ФОП Чернявський Д.О., 2019. 200 с.
13. Фролова Л.В. Управління вартістю підприємства: монографія. Кривий Ріг: Видавництво «Діонат»
ФОП Чернявський Д.О., 2015. 290 с.