Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. О. Євтушевська
http://orcid.org/0000-0003-4869-5123

Анотація

Значення податкового планування на мікроекономічному рівні підприємства важко переоціни-
ти – при правильній реалізації ефективної схеми від такого планування часто залежить не лише швид-
кість досягення точки беззбитковості і рентабельність інвестицій, а й швидкість розвитку самого підп-
риємства, розширення асортименту, освоєння нових напрямів тощо. Заходи, що разом формують сис-
тему податкового планування, можуть істотно вплинути на розвиток підприємства з першого місяця
його діяльності. Залучення до податкового планування профільних спеціалістів, регулярні консультації
з фіскальними органами, вивчення чинного законодавства та використання високоефективної системи
обліку допомагають зробити бізнес високорентабельним, легальним та потужним. У статті викладено
та розглянуто особливості податкового менеджменту на мікрорівні, предмет та функції податкового
менеджменту, розкрито поняття податкового планування, надано характеристику його основних ета-
пів, необхідність та ефективність податкового планування. Наведено перелік заходів та інструментів
податкового планування.

Ключові слова:
предмет податкового менеджменту, функції податкового менеджменту, необхідність податкового планування, ефективність податкового планування, заходи податкового планування, інструменти податкового планування

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Євтушевська, О. (2021). Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2038
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

О. О. Євтушевська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020
роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017(дата звернення 28.04.2021)
2. Вилкова Е., Романовский М. Налоговое планирование. СПб: Питер. 2004 .С 93.
3. Винокуров Д. Оптимизация налогов: практический аспект // Налоги и бухгалтерский учет. 2002.
№5. С.5.
4. Голяш І. Д., Романів С.Р., Черешнюк О.М. Податкове планування підприємства як засіб запобігання
правопорушенням // Інфраструктура ринку. 2018. №18. С.309 – 312.
5. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними спосо-
бами. Л.: Ліга-Прес, 2003. 274 с.
6. Налоговый менеджмент: учебник / Поршнев А.Г. и др.; под ред. докт.экон.наук, проф., чл.-кор РАН
А.Г. Поршнева. М.: ИНФРА–М, 2003. С.120.
7. Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: в 10 кн. - Кн.1: От стагнации к стаби-
лизации: практ. рук. / под ред. В.П. Давыдовой. К.: Вища шк„ 2002. 222 с.
8. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України: [Офіційний портал]. Ки-
їв. URL: http://sfs.gov.ua/ (дата звернення 2.05.2021)
9. Офіційний сайт Державної податкової служби України: [Офіційний вебпортал]. Ки-
їв. URL: https://tax.gov.ua/ (дата звернення 2.05.2021)
10. Вісник. Офіційно про податки: веб-сайт. URL: http://www.visnuk.com.ua