Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Оборотні активи в системі управління підприємства: сучасні аспекти обліку, аналізу та аудиту

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
Т. М. Ступницька
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795
Х. О. Баранюк
http://orcid.org/0000-0002-3346-0332
О. М. Величко
http://orcid.org/0000-0002-8591-878X

Анотація

Актуальним в сучасних умовах для ефективного функціонування підприємств є визначення
напрямів управління його оборотними активами, які мають велику питому вагу в загальній сукупності
активів та дефіцит власних джерел фінансування, що негативно впливає на фінансовий стан підпри-
ємства. Ефективне управління об’єктом діяльності будь-якого підприємства починається з якісного
економічного аналізу, який формує його напрями, вибір інструментів та методів на підставі сформова-
ної системи показників. Запропоновано методичний підхід до проведення фінансового аналізу обо-
ротних активів підприємства, який охоплює не тільки аналіз стану, структури, динаміки, ефективності
використання оборотних активів підприємства в цілому, але й аналіз використання окремих елементів
оборотних активів, а також тривалості фінансового циклу підприємства. Обґрунтовано, що управління
оборотними активами підприємства не можливе без таких інструментів управління, як фінансовий
аналіз, управлінський облік та аудит спеціального призначення, що, на нашу думку, базуються на
окремих функціях управління.

Ключові слова:
оборотні активи, оборотний капітал, підприємство, управлінський облік, фінансовий аналізб аудит спеціального призначення, інструменти управління, функції управління, показники ефективності використання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н., Ступницька, Т., Баранюк, Х., & Величко, О. (2021). Оборотні активи в системі управління підприємства: сучасні аспекти обліку, аналізу та аудиту. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2040
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

Н. М. Купріна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Х. О. Баранюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор філософії, старший викладач
кафедра обліку та аудиту

О. М. Величко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

студентка 3 курсу факультету економіки, бізнесу і контролю

Посилання

1. Статистичний щорічник України за 2019 рік // Державна служба статистики України. Київ. 2020. 482
с.
2. Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 312 с.
3. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник. Київ: ЦУЛ, 2008. 556 с.
4. Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ,
2016. 304 с.
5. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Білик М.Д. та ін. 2-ге вид. Київ: КНЕУ, 2014. 592 с.
6. Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М. Економічний аналіз: навчальній посібник. 3 -те вид.
стереотипне. Львів: «Магнолія 2006», 2015. 326 с.
7. Куприна Н.М. Совершенствование механизма управления оборотным капиталом в пищевой промы-
шленности: дис. … к.э.н.: 08.07.01: защита 28.04.2006 / Наук. рук. А.И. Бутенко. Одесса: ИППРЭЭИ НАНУ,
2006. 231 с.
8. Купріна Н.М. Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України: теорія і прак-
тика: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 304 с.
9. Панков В.В., Несветайло В.Ф. Базові принципи і допущення стратегічного управлінського обліку //
Міжнародний бухгалтерський облік. 2012. № 7. С. 2 – 7.
10. Семанюк В.З. Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин // Форму-
вання ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2010. Вип. 11(114). С. 59–64.
11. Довжик О.О. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах // Віс-
ник. 2012. № 2. URL: http://dev.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk /2012/ 02/174.pdf. (дата звернення:
08.03.2019). doi: 10.31210/visnyk2012.02.34
12. Захарченко В.І., Меркулов М.М., Балахонова О.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та
аудиті: навч. посіб. Львів: «Магнолія 2006», 2012. 352 с.