Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Удосконалення обліку електронних грошей на підприємствах України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

N. Kurhan
http://orcid.org/0000-0003-1155-6859
V. Aksyuta
http://orcid.org/0000-0003-1953-4662

Анотація

В сучасних умовах цифровізації бізнес-процесів зростає популярність платежів електронними
грошима. Можливо, електронні гроші матимуть значення міжнародного платіжного засобу в майбут-
ньому. Український ринок електронних грошей знаходиться в стадії становлення та державного врегу-
лювання, характеризується значними законодавчими обмеженнями. Водночас все більше вітчизняних
компаній залучають електронні гроші до своєї підприємницької діяльності. Тому доцільно з’ясувати
сутність електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку, а також розробити методичні реком е-
ндації щодо їх обліку на підприємствах України. Для досягнення даної мети роботи було вирішено такі
завдання: автори дослідили наукові підходи до визначення електронних грошей, класифікували су-
часні типи електронних грошей на чотири ознаки, описали чинне законодавство України щодо техніки
проведення розрахунків електронними грошима та їх обліку, запропонували процедуру відображення
платежів електронними грошима в бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств, обґрунтували те-
нденції розвитку електронних платіжних інструментів та пов'язані з цим перспективи вдосконалення
українського законодавства з бухгалтерського обліку. Для вирішення мети та завдань дослідження
використовувались методи спостереження, теоретичного узагальнення та групування, графічний ме
тод та методи наукової абстракції, індукції та дедукції. Наукова новизна отриманих результатів поля-
гає в наступному. Автори запропонували уточнене визначення поняття «електронні гроші» як об’єкта
бухгалтерського обліку, що окреслює множину електронних грошей, легалізованих в Україні. Відповід-
но, вдосконалено класифікацію електронних грошей для потреб бухгалтерського обліку. Електронні
платіжні системи, які емітують електронні гроші та представлені на території України, було класифіко-
вано на дев'ять груп (мережеві або карткові; персоналізовані або анонімні; фіатні електронні гроші або
приватна валюта; легалізовані, нелегалізовані або заборонені електронні гроші в Україні). Покращено
методичне забезпечення обліку операцій з електронними грошима у підприємства (як користувача і
торгівця): розроблено додаткові субрахунки до синтетичного рахунку 33 «Інші гроші» та розроблено
фрагмент робочого плану рахунків з урахуванням типів електронних грошей. Результати наукових до-
сліджень представляють практичний інтерес для фінансових менеджерів та бухгалтерів вітчизняних
прогресивних компаній, які здійснюють розрахунки за допомогою електронних грошей.

Ключові слова:
електронні гроші (е-гроші), цифрові гроші, фіатні гроші, центральний банк, електронні платіжні системи, Інтернет-гаманець, Інтернет-торгівля, облік електронних грошей

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kurhan, N., & Aksyuta, V. (2021). Удосконалення обліку електронних грошей на підприємствах України. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2041
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

N. Kurhan, Department of Accounting and Business Consulting Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics prospect Nauki, 9-A, Kharkiv, Ukraine, 61166

Ph.D., Assistant Professor

V. Aksyuta, Department of Accounting and Business Consulting Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics prospect Nauki, 9-A, Kharkiv, Ukraine, 61166

Undergraduate

Посилання

1. Pro valiutu i valiutni operatsii: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2473-VIII za stanom na 21.03.2021 r.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
2. Polozhennia pro elektronni hroshi v Ukraini, zatverdzhene Postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku
Ukrainy vid 04.11.2010 r. № 481 za stanom na 21.03.2021 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10#n19
3. Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2346-III za stanom
na 23.03.2021 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
4. Pro virtualni aktyvy: Proekt Zakonu Ukrainy vid 11.06.2020 r. № 3637 za stanom na 18.03.2021 r.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2? pf3516=3637&skl=10
5. Anjelina, A. (2018). Persepsikonsumen pada penggunaan e-money. Journal of Applied Managerial Accounting, (2(2), 219-231. https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.934 doi: 10.30871/jama.v2i2.934
6. Baddeley, M. (2004). Using E-cash in the New Economy: An Economic Analysis of Micropayment Systems. Journal of Electronic Commerce Research, 5(4), 239-253. https://goo.su/6OLk
7. Berentsen, A., & Schär, F. (2018). The Case for Central Bank Electronic Money and the Non-case for Central Bank Cryptocurrencies. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, (100(2), 97-106.
https://www.researchgate.net/publication/324579886_The_Case_for_Central_Bank_Electronic_Money_and_the_Noncase_for_Central_Bank_Cryptocurrencies doi: 10.20955/r.2018.97-1 06
8. Brunnermeier, M. K., James, H., & Landau, J.-P. (2019). The Digitalization of Money. NBER working paper
series (working paper 26300). (pp. 1 – 33). https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26300/w26300.pdf
doi.org/10.3386/w26300
9. CPMI and MC. Central Bank digital currencies. (2018). Technical report, Bank for International Settlements. Committee on Payments and Market Infrastructures and Markets Committee. (pp. 1 – 28).
https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf
10. Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking
up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions. (2000). Official Journal L
275, 0039 – 0043. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:32000L0046:EN:HTML
11. Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking
up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC
and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj
12. Duffie, D. (2019). Digital Currencies and Fast Payment Systems: Disruption is Coming. Stanford University Working Paper. (pp. 1 – 34). https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/EPG/AMPF/2019/AMPF2019---Policy-Note-1 -
Paper---Darrell-Duffie.pdf?la=en&hash=5CE2DD86F480472034697 BAB99E81A9E07C79F53
13. Eichengreen, B. (2019). From Commodity to Fiat and Now to Crypto: What Does History Tell Us? National Bureau of Economic Research Working Paper. (pp. 1 – 18). https://www.nber.org/papers/w25426 doi:
10.3386/w25426
14. Garbowski, M., Drobyazko, S., Matveeva, V., Kyiashko, O., & Dmytrovska, V. (2019). Financial Accounting of E-Business Enterprises. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(2), Special Issue, 1 -5.
https://www.researchgate.net/publication/334942641_FINANCIAL_ACCOUNTING_OF_EBUSINESS_ENTERPRISES
15. Kahn, C. M., Rivadeneyra, F., & Wong, T.-N. (2019). Should the Central Bank Issue E-money? Federal
Reserve Bank of St. Luis, working paper, 01–18. https://s3.amazonaws.com/real.stlouisfed.org/wp/2019/2019-003.pdf
16. Pro elektronnu komertsiiu: Zakon Ukrainy vid 03.09.2015 r. № 675-VIII za stanom na 23.03.2021 r.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text doi: 10.1055/a-1368-2045
17. Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2346-III za
stanom na 28.03.2021 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
18. Rawashden, A. M. J. (2018). The impact of electronic money use on the quality of accounting. on-case for
Central Bank Cryptocurrencies. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 100(2), 97-106.
https://www.researchgate.net/publication/324579886_The_Case_for_Central_Bank_Electronic_Money_and_the_Noncase_for_Central_Bank_Cryptocurrencies doi: 10.20955/r.2018.97-106
19. Reiss, D. G. (2018). Is money going digital? An alternative perspective on the current hype. Financial Innovation, 4(14). https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-018-0097-x doi: 10.1186/s40854-018-
0097-x
20. Tobias, А., Mancini-Griffoli, T. (2019). Fintech Notes: The Rise of Digital Money. FinTech notes (International Monetary Fund), Working Paper. (pp. 1 – 20). Washington, D.C.: International Monetary Fund.
https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2019/07/12/The-Rise-of-Digital-Money-47097
21. Widiyati, D., & Hasanah, N. (2020). Factors affecting the use of e-money. Jurnal Accountability, 9(1), 36-
45. https://media.neliti.com/media/publications/314881 -factors-affecting-the-use-of-e-money-stu-a9160eda.pdf doi:
10.32400/ja.28881.9.1.2020.36-45
22. Wulandari, D., Soseco, T., & Narmaditya, B. S. (2016). Analysis of the use of electronic money in efforts
to support the less cash society. International Finance and Banking, (3(1), 1 -10.
http://www.macrothink.org/journal/index.php/ifb/article/view/8802 doi: 10.5296/ifb.v3i1.8802
23. Zhu, Y., & Hendry, S. (2019). A framework for analyzing monetary policy in an economy with E-money.
Bank of Canada, Staff working paper. (pp. 1 – 58). https://www.bankofcanada.ca/wpcontent/uploads/2019/01/swp201 9-1.pdf