Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Розвиток аудиту в Україні: аспекти регулювання аудиторської діяльності

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

T. Stupnytska
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795
N. Kuprina
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
Н. Tkachuk
http://orcid.org/0000-0001-6937-6223
Kh. Baraniuk
http://orcid.org/0000-0002-3346-0332

Анотація

Аудиторська діяльність в Україні перебуває на шляху становлення та розвитку, пов'язаних з ін-
теграцією України до європейського простору, що викликає необхідність вдосконалення та перегляду
нормативно-правових актів та їх пристосування до законодавства країн Європейського Союзу, це, в
свою чергу, призводить до підвищення рівня як теоретичних, так й практичних аспектів аудиту та ау-
диторської діяльності. За період функціонування національна система аудиту в Україні постійно удо-
сконалюється. В статті проведено аналіз нормативних документів та публікацій вчених щодо визна-
чення аспектів нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні у зв’язку з її інтеграцією
та можливістю адаптації чинного законодавства до норм законодавства країн Європейского Союзу.
Аналіз показав, що система нормативного регулювання аудиту в Україні є багаторівневою, але основ-
ними документами, що регулюють аудиторську діяльність в країні є Закон «Про аудит фінансової звіт-
ності та аудиторську діяльність» та Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого н а-
дання впевненості та супутніх послуг. В статті розглянуті рівні нормативно-правового регулювання ау-
диту та основні відмінності у структурі нормативних актів, що регулюють здійснення аудита та ауди-
торської діяльності в Україні. Визначено, що для забезпечення високої якості проведення аудиторсь
ких перевірок в сучасних умовах діяльності аудиторських фірм, раціоналізації та полегшення аудитор-
ської роботи, порівнянності якості роботи окремих аудиторських організацій, зв'язку окремих елементів
аудиторського процесу, впровадження в аудиторську практику нових наукових досліджень, а також
усунення необхідності контролю з боку держави тощо, що призводить до професійного росту фірми,
підвищення її рейтингу та конкурентноздатності на ринку аудиторських послуг є застосування внутрі-
шньофірмових стандартів.

Ключові слова:
аудит, аудиторська діяльність, нормативне-правове регулювання аудиторської діяльності, Міжнародні стандарти аудиту, внутрішньофірмові стандарти аудиту

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Stupnytska, T., Kuprina, N., TkachukН., & Baraniuk, K. (2021). Розвиток аудиту в Україні: аспекти регулювання аудиторської діяльності. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2043
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

T. Stupnytska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

N. Kuprina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

Н. Tkachuk, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

Kh. Baraniuk, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Assistant
Department of Accounting and Auditing

Посилання

1. Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist: Zakon Ukrainy №2258-VIII vid 21.12.2017 r.: za
stanom na 01.07.2020 r. (2020). Verkhovna Rada Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
2. Pro audytorsku diialnist: Zakon Ukrainy № 3125-KhP vid 22 kvitnia 1993 r.: za stanom na 01.10.2018.
(2018). Verkhovna Rada Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3125-12#Text
3. Bondar, V. P. (2008). Systema orhanizatsii ta rehuliuvannia audytorskoi diial-nosti krain svitu.
Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, (2(11), 5-20.
4. Burova, T. Suchasna model rehuliuvannia ta nahliadu audytorskoi diialnosti v ukraini ta za kordonom.
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Econom-visnyk-11 -33.pdf
5. Hevlych, L. L., & Kylivnyk, H. Normatyvne rehuliuvannia vitchyznia-noho audytu. https://goo.su/6H2k
6. Panteleiev, V. P. (2020). Konsolidatsiia informatsii z rehuliuvannia audytu, orhanizatsii i metodyky audytu
v krainakh YeS. Ekonomika: realii chasu, (1(47), 91 -113. doi: 10.15276/ETR.01.2020.11
7. Podolianchuk, O. A. (2015). Derzhavne rehuliuvannia audytorskoi diialnosti ta nezalezhnoho audytu v
Ukraini. In L. V. Hutsalenko (Ed.), Istoryko-teoretychni aspekty rozvytku obliku, kontroliu i analizu v Ukraini ta sviti
(pp. 46–64).
8. Redko, O. Yu. (2018). Yak zhyty dali vitchyznianym audytoram (novely zakono-davchoho rehuliuvannia
audytu v Ukraini). Naukovyi visnyk Natsionalnoi aka-demii statystyky, obliku ta audytu, (1 -2), 77-95. doi:
10.31767/nasoa.1 -2.2018.08
9. Fabiianska, V. Yu., & Hutsalenko, O. O. (2020). Normatyvno-pravove zabezpechen-nianezalezhnoho
audytu v Ukraini. The scientific heritage, (45). R.5, 35-45.
10. Mizhnarodni standarty audytu. Ukrainskyi portal audytu.
http://proaudit.com.ua/audit/mijnarodni_standarti_auditu