Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Інтегрований облік та звітність в управлінні корпоративного підприємства: теоретичні аспекти запровадження та контролю

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. О. Ткачук
http://orcid.org/0000-0001-6937-6223
Л. В. Іванченкова
http://orcid.org/0000-0002-8461-7846
Л. Б. Скляр
http://orcid.org/0000-0002-8332-8823

Анотація

Актуальність напряму наукового дослідження обґрунтовується розширенням інформаційних
потреб звітної інформації в умовах процесів глобалізації. Стаття присвячена вивчення проблем фор-
мування теоретико-методологічного базису застосування інтегрованого обліку та звітності на корпора-
тивних підприємствах. Визначена сутність та завдання інтегрованої звітності, проаналізовано її від-
мінні риси; розглянуто передумови розвитку моделі інтегрованої звітності. Визначено місце інтегрова-
ної звітності в системі управління підприємством. В даній статті узагальнено проблемні аспекти засто-
сування інтегрованої звітності для корпоративних підприємств. Означені особливості формування
структури та змісту інтегрованої звітності. Проведено аналіз структури та змісту Річної інформації емі-
тента цінних паперів. Авторами запропоновано заходи щодо практичного застосування на підприємс-
тві інтегрованого обліку та звітності. Визначено напрямки подальших наукових досліджень.

Ключові слова:
бухгалтерський облік, інтегрований облік, фінансова звітність, інтегрована звітність, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, внутрішньофірмові стандарти, корпоративний контроль, внутрішньогосподарський контроль, управління підприємством

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткачук, Г., Іванченкова, Л., & Скляр, Л. (2021). Інтегрований облік та звітність в управлінні корпоративного підприємства: теоретичні аспекти запровадження та контролю. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2044
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

Г. О. Ткачук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Л. В. Іванченкова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра обліку та аудиту

Л. Б. Скляр, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1.Куцик П., Корягин М. Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності //
Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 5. С. 11 -18.
2. International Integrated Reporting Council (‘IIRC’): [Website]. URL: http://www.theiirc.org. (дата
звернення: 10.05.2021)
3.Adams S., Simnett R. Integrated Reporting: An Opportunity for Australia’s Not-for-Profit Sector. Australian
Accounting Review. 2011. Vol. 21. No 3. P. 292–301. doi: 10.1111/j.1835-2561.2011.00143.x
4. Проданчук М.А. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством // Бухгалтерський
облік і аудит. 2014. № 2. С. 24–31.
5. Хеннинг Драгер. Интегрированная отчетность должна работать на всех // Экономические стратегии.
2017. № 3. С. 176–185.
6. Романенко О.А., Комірна О.В. Аналіз інтегрованої звітності у забезпеченні сталого розвитку
суспільства // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2017. № 17. С. 880– 887.
7. Словник іншомовних слів. Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/42/53382/283032.html (дата
звернення: 10.05.2021)
8. Томчук В.В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку // Фінанси, облік,
банки. 2017. №1 (22). С. 170-180.
9. Passant F., Hewitt G. What do investors expect from nonfinancial reporting? ACCA, 2013. 12 p.
10. Eccles R. G., Serafeim G. Corporate and Integrated Reporting: A Functional Perspective // Harvard
Business School Working Paper. 2014. No. 14-094. P. 1 -21. doi: 10.2139/ssrn.2388716
11. The International Framework . URL: https://bitly.su/lodC. (retrieved from: 12.05.2021)
12. На один шаг ближе к интегрированной отчетности. Новый поход в 21 веке. IIRC: веб-сайт. URL:
http://www.labrate.ru/discus/messages/20/IR-Discussion-Paper-2011_single-rus-40803.pdf (дата звернення:
11.05.2021)
13. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. Рішенням НКЦПФР від 03
грудня 2013 року № 2826: за станом на 24 квітня 2020р. Законодавство України: веб-сайт. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#Text (дата звернення: 12.05.2021)
14. Integrated Reporting. The Future of Corporate Reporting. – PricewaterhouseCoopers, 2012. 80 p.
15. Костюченко В.М., Богатир Н.В. Інтегрована звітність як іноваційна модель звітності корпоративних
підприємств України // Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 8. 2015. С. 1126-1130.
16. Busco Cristiano, Frigo Mark L., Quattrone Paolo, Riccaboni Angelo. Redefining Corporate Accountability
through Integrated Reporting // Strategic Finance. 2013. P. 33 -41. doi: 10.1007/978-3-319-02168-3
17. Eccles Robert G., Serafeim George. Accelerating the Adoption of Integrated Reporting // CSR Index 2011.
Editors Francesco de Leo & Matthias Vollbracht. P. 70-92.
18. Guthrie J., Petty R. Intellectual Capital: Australian Annual Reporting Practices // Journal of Intellectual
Capital. 2000. Vol. 1. No. 3. P. 241 -251. doi: 10.1108/14691930010350800
19. Царук В. Ю. Концептуальні засади інтегрованої звітності в корпоративних структурах // Ефективна
економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7790. doi: 10.32702/2307-2105-2020.4.74
(дата звернення: 12.05.2021)