Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Процедури аудиторського підтвердження достовірності фінансової звітності: вирішення проблемних питань

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. О. Ткачук
http://orcid.org/0000-0001-6937-6223
Л. В. Іванченкова
http://orcid.org/0000-0002-8461-7846
Л. Б. Скляр
http://orcid.org/0000-0002-8332-8823
Т. М. Ступницька
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795

Анотація

Актуальність напряму даного наукового дослідження обґрунтовується потребою у вдоскона-
ленні теоретико-методологічного базису забезпечення достовірності фінансової звітності для прийн-
яття рішень в системі управління. Узагальнено основні критерії аудиторської оцінки фінансової звітно-
сті. Авторами виділено проблемні питання управління підприємством, які вирішуються шляхом прове-
дення незалежного аудиту або застосуванням аудиторських процедур в системі внутрішнього контро-
лю. Досліджена категорія «суттєвість» в аудиті фінансової звітності, визначено її сутність та зміст за
конкретними видами відповідно до вимог МСА. Надана характеристика чинників суттєвості на рівні
конкретних класів операцій. Виділено аудиторські процедури для застосовування з метою забезпе-
чення достовірності результатів аудиту фінансової звітності. Представлена класифікація напрямів
вдосконалення аудиту фінансової звітності відповідно до рівня їх реалізації. Запропоновано заходи з
метою вдосконалення порядку організації та проведення аудиту фінансової звітності.

Ключові слова:
аудит, аудиторський висновок, Міжнародні стандарти аудиту, фінансова звітність, суттєвість в аудиті, процедури аудиту, експертиза, управління підприємством

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткачук, Г., Іванченкова, Л., Скляр, Л., & Ступницька, Т. (2021). Процедури аудиторського підтвердження достовірності фінансової звітності: вирішення проблемних питань. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2045
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

Г. О. Ткачук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Л. В. Іванченкова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра обліку та аудиту

Л. Б. Скляр, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Одінцов Л.М, Титаренко А.О., Швець М.В. Система фінансового контролю і розвиток аудиторства в
Україні // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. 2012. № 1. С. 47.
2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та надання
супутніх послуг. Видання 2016-2017 років. Частина І. Переклад з англійської мови. К.:Видавництво «Фенікс».
2017. 1142 с.
3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність в Україні: Закон України за станом на
19.06.2020 р./ Верховна рада України. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.
(дата звернення: 15.04.2021).
4. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України за станом на 14.11.2020 р. /
Верховна рада України. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws. (дата звернення:
15.04.2021).
5. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку
1, затв. наказом Міністерства фінансів України від 2 серпня 2014 року № 48 за станом на 23.07.2019 р. / Законо-
давство України: веб-сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336- 13. 3. (дата звернення: 15.04.2021).
6. Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту: підручник
/ за ред. проф. Немченко В.В., Редько К.О. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 536 с.
7. Остап’юк Н.А. Проблеми нормативного регулювання організації аудиторської діяльності //
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(17). 2017. С. 250-253.
8. Фальченко О.О., Лозенко О.А. Критерії аудиторської оцінки фінансової звітності // Східна Європа:
економіка, бізнес та управління. Випуск 6 (23). 2019. С. 715-719.
9. Петренко Н.І. Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її удосконалення // Вісник ЖДТУ.
2010. №1. С. 230 – 236.
10. Ратліфф Р.Л. Посібник по аудиторських доказах. URL: http://findarticles. com/p/articles/mi_m4153
/is_n4_v55/ai_21119269. (дата звернення: 20.04.2021).
11. Кулик Р.Р. Етимологія поняття «суттєвість» у бухгалтерському обліку та аудиті // Економічний
аналіз. 2014. Т. 18. № 2. С. 23–30.
12. Мултанівська Т.В., Воінова Т.С. Організація і методика аудиту: практикум. Харків: ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, 2016. 284 с.
13. Рядська В.В. Суттєвість як об’єкт аудиторського дослідження та критерій оцінювання достовірності
фінансової звітності // Вісник ЧДТУ. 2013. № 3(68). С. 226–231.
14. Словник української мови. Словник-ua – Портал української мови та культури. URL:
https://slovnyk.ua/index.php?swrd. (дата звернення: 20.04.2021)
15. Амеліна Ю.Ю. Проблеми покращення якості аудиту фінансової звітності та напрями його вдоско-
налення в умовах міжнародних стандартів // Управління розвитком. 2011. №2. С. 11 -13.
16. Артюх О.В., Красовський В.В. Проблеми аудиту фінансової звітності // Удосконалення бухгалтер-
ського обліку та оподаткування на сучасному етапі розвитку економіки України: матеріали кафедральної сту-
дентської конференції, м. Ірпінь, 29 листопада 2018 р. / Університет ДФС України, 2018. 116 с.
17. Дулачик О. І., Кушнір А. М., Мариняк О.О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
аудиту в Україні / Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія,
організація обліку та оподаткування: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 11 -12 травня
2017 р. / ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, 2017. С. 81 -82.