Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Сільський туризм в стратегічному плануванні сталого розвитку сільських територій

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. С. Калмикова
http://orcid.org/0000-0002-3981-9385

Анотація

В статті розкривається значний потенціал сільського туризму для досягнення сталого розвитку
сільських територій. Показано, що сільський туризм в Україні може стати важливим джерелом доходу
для підприємств малого та середнього бізнесу в сільській місцевості, особистих селянських госпо-
дарств та сімейних фермерських господарств, конкурентною перевагою для об’єднаних територіаль-
них громад і потужним інструментом сталого розвитку сільських територій. Проведено аналіз низки
державних документів національного, регіонального та локального рівнів, які визначають стратегічний
напрям сталого розвитку, з метою виявлення, якою мірою ті Цілі сталого розвитку, що релевантні аг-
ропромисловому комплексу та туризму, адаптовані до умов України та інтегровані в стратегії різного
масштабу. Визначено місце сільського туризму в реалізації концепції сталого розвитку сільських тери-
торій на прикладі стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку окремих
об’єднаних територіальних громад Одеської області. Наведено рекомендації щодо забезпечення
стратегічного втілення Цілей сталого розвитку на рівні територіальних громад шляхом визначення
одним з основних пріоритетів розвиток сільського туризму.

Ключові слова:
сільський туризм, цілі сталого розвитку, стратегічне планування, сільські території, об’єднані територіальні громади

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Калмикова, І. (2021). Сільський туризм в стратегічному плануванні сталого розвитку сільських територій. Food Industry Economics, 13(2). https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2047
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографія автора

І. С. Калмикова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра туристичного бізнесу та рекреації

Посилання

1 . Аналіз державних стратегічних документів України щодо врахування адаптованих для України Ці-
лей сталого розвитку до 2030 року: аналітична доп. Київ: Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 84
с.
2. Воронцов С.Б., Бурбела Т.М. Сучасний стан та проблеми формування підходів до забезпечення ста-
лого розвитку України / Національний інститут стратегічних досліджень. URL:
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/suchasnyi-stan-zabezbechennya-stalogo-rosvytku-ukrainy.pdf (дата звер-
нення: 16.04.2021).
3. Марушевський Г. Б., Нижник О. М. Методичні рекомендації для врахування Цілей сталого розвитку
в стратегіях розвитку територіальних громад. Київ, 2017. 60 с. URL:
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/UNDP_MetRecommendation_v03.pdf (дата звернення:
16.04.2021).
4. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / Шевченко О.
В., Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2020. 153 с. URL:
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/decentralizatsiya-i-formuvannya-polityky-regionalnogo-rozvytku-vukraini_0.pdf (дата звернення: 16.04.2021).
5. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального посту-
пу: нац. доп. / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової та акад. НААН України М.А. Хвесика. Київ: ДУ
ІЕПСР НАН України, 2017. 864 с. URL: http://ecos.kiev.ua/publications/monographies/view/59/ (дата звернення:
16.04.2021).
6. Developing Sustainable Rural Tourism. Athens: Nereus LTD, 2003. 76 р. URL:
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2015/06/Thematic-Guide-1.pdf (дата звернення: 16.04.2021).
7. Івшина Л.П. Роль об’єднаних територіальних громад у розвитку сільського зеленого туризму // Дер-
жавне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Дніпро, 2017, вип. 3(34). С. 143 –148. URL:
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_03(34)/22.pdf (дата звернення: 16.04.2021).
8. Lee, T. S. Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism
Management, 2013, 34(1), р. 37–46. URL:
https://www.researchgate.net/publication/257087100_Influence_analysis_of_community_resident_support_for_sustaina
ble_tourism_development (дата звернення: 16.04.2021). doi: 10.1016/j.tourman.2012.03.007
9. Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку галузі подорожей та туризму в Україні: підсумкова
доп. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-Ukraine-Report-UKR.pdf (дата звернення: 16.04.2021).
1 0. Десятилетие семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций 2019-2028. Гло-
бальный план действий. Рим, 2019. 74 с. URL: http://www.fao.org/3/ca4672ru/ca4672ru.pdf (дата звернення:
30.04.2021 ).
1 1 . Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations. Madrid: World Tourism Organization,
2004. 516 р. URL: http://www.adriaticgreenet.org/icareforeurope/wp-content/uploads/2013/11/Indicators-ofSustainable-Development-for-Tourism-Destinations-A-Guide-Book-by-UNWTO.pdf (дата звернення: 30.04.2021 ).
12. The Sustainable Development Goals. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ (дата звернення:
30.04.2021 ).
13. Джулія Койтген. Реалізація цілей сталого розвитку національними парламентами держав-членів Єв-
ропейського Союзу: уроки для Верховної Ради. URL:
https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Rada%20for%20Europe/PRP_SDGs_and_parliaments_UKR.p
df (дата звернення: 30.04.2021 ).
14. Sustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an
EU context – 2020 edition. Belgium: Imprimerie Bietlot, 2020. 366 р. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-
73a052882f7f?t=1592994779000 (дата звернення: 30.04.2021 ).
15. Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні. URL:
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=4819b04d-99d6-47d3-a0db-fd4a4215f13d (дата звернення:
30.04.2021 ).
16. Аналіз державних стратегічних документів щодо врахування адаптованих для України Цілей Ста-
лого Розвитку до 2030 року: аналітична доп. URL:
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/RIA_complete%20report_ukr.pdf (дата звернення:
30.04.2021 ).
17. Цілі сталого розвитку: Україна. URL:
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/SDG%20leaflet%20ukr_F.pdf (дата звернення:
30.04.2021 ).
18. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року URL:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiT_tSxnfLwAhV2AhAIHUK
0DQEQFjABegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26
pf3511%3D64508%26pf35401%3D462260&usg=AOvVaw0xJ2HPZrvpU09NT2dqFch3 (дата звернення:
30.04.2021 ).
19. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій: розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2015 р. № 995-р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-
%D1%80/print1446542150663211#Text (дата звернення: 30.04.2021 ).
20. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / Лупенко Ю.О.,
Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.; за заг. ред. Ю.О. Лупенка. Київ: ННЦ ІАЕ, 2020. 60 с. URL:
https://issuu.com/nnc_iae/docs/2020_14_str_nap_sta_roz (дата звернення: 30.04.2021 ).
21. Про затвердження Державної стратегія регіонального розвитку на 2021 -2027 роки: постанова Кабі-
нету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.04.2021 ).
22. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/168-
2017-%D1%80 (дата звернення: 30.04.2021 ).
23. Стратегія розвитку Одеської області на період 2021 -2027 роки. URL:
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-period-2021 -2027-
roky.pdf (дата звернення: 30.04.2021 ).
24. Децентралізація дає можливості. URL:
https://decentralization.gov.ua/newgromada?area_id=15®ion_id=&otg_type_id=&year=&sort_by_square=&sort_by
_population=&sort_by_count= (дата звернення: 30.04.2021).