Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. А. Самофатова

Анотація

У статті акцентовано увагу на низці важливих питань, пов’язаних з з процесом адаптації до но-вих та постійно мінливих умов господарювання підприємств харчової промисловості. В роботі проана-лізовані завдання подальшого удосконалення управління потенціалом сталого розвитку підприємств харчової промисловості України.
Ключові слова:
харчова промисловість, підприємство, прибуток, адаптивне управління, сталий розвиток

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Самофатова, В. (2016). АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Food Industry Economics, 8(3). https://doi.org/10.15673/fie.v8i3.205
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

В. А. Самофатова, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра економіки промисловості, кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Аристотель. Сочинение в 4 т. / [под ред. В.Ф. Асмус]. – М.: Мысль. – Т. 1. – 1975. – 550 с.

Кулик Н.М. Технологія адаптації у системі управління підприємством/ Н.М. Кулик, Т.М. Соколенко // Економічний аналіз : зб. наук. праць; за ред. С. І. Шкарабан та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету ―Економічна думка‖. – 2013. – № 3, Том 14. – С. 96-100.

Осипов П.В. Интегральный производственный потенциал пищевой промышленности / П.В.Осипов. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2004. – 289 с.

Зяблицкая Н.В. Методология комплексной оценки адаптационного потенциала предприятий нефте-газовой отрасли : автореф. дис. на получение науч. степени докт. эк. наук : спец. 08.00.05 – «Развитие производ-ственных сил и региональная экономика» / Зяблицкая Н.В. – Санкт-Петербург, 2013. – 42 с.

Туріца Н.А. Стратегічні чинники адаптації підприємств до зовнішнього середовища (на прикладі м'ясопереробних підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 – «Еко-номіка та управління підприємствами» / Туріца Н.А. – О., 2009. – 20 с.

Бекмуратов Р.Д. Формирование адаптивной системы управления на предприятиях кондитерской от-расли пищевой промышленности АПК: автореф. дис. на получение науч. степени канд. эк. наук: 08.00.05 «Раз-витие производственных сил и региональная экономика» / Бекмуратов Р.Д. – Саранск, 2014. – 29 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Соц С.М. Системи технологій у вирішенні проблеми ефективного зберігання та переробки зерна / С.М. Соц // Зернові продукти і комбікорми. – 2015. – №3(259). – С. 4-5.

Смачило І.І. Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» / Смачило І.І. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

Craig R. Allen, Joseph J. Fontaine, Kevin L. Pope, Ahjond S. Garmestani. Adaptive management for a tur-bulent future / R. Allen Craig, J. Fontaine Joseph, L. Pope Kevin, S. Garmestani Ahjond // Journal of environmental management. — 2011. — № 92. — С. 1339–1345.

Zięba K., Olma S. Efficiency of management of sustainable development – challenges, problems, barriers / K. Zięba, S. Olma // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2016. – № 2. – С. 67-72.