Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРО ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. І. Колесник

Анотація

Cтаттю присвячено розгляду шляхів підвищення інвестиційної привабливості підприємств хар-чової промисловості. Визначаються проблеми сьогодення при залученні інвестицій до сектору харчо-вої промисловості. Обґрунтовано доцільність застосування управлінського консалтингу як інноваційно-го шляху підвищення інвестиційної привабливості підприємств даного сектору. Пропонується систем-ний підхід до управління факторами інвестиційної привабливості, який є індиферентним до внутріш-ньогалузевого поділу підприємств харчової промисловості.
Ключові слова:
інвестиційна привабливість, шляхи підвищення інвестиційної привабливості, управлінський консалтинг, системний підхід, управління факторами інвестиційної привабливості

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Колесник, В. (2016). ПРО ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Food Industry Economics, 8(3). https://doi.org/10.15673/fie.v8i3.206
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографія автора

В. І. Колесник, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра управління бізнесом, кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних галузей еко-номіки» від 14 серпня 2013 р. № 843-р.: станом на 01.08.2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-р#n7

Замлинський В. А. Європейська орієнтація інвестиційної політики підприємств харчової промисло-вості України [Електронний ресурс] / В.А. Замлинський // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2(2). – С. 101-107. – Режим доступу: http://journals.stu.cn.ua/problems_and_prospects_economics_management/article/view/65305/60568

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2010-2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_p_u_e_bez.htm

Кузнецов Е.А. Професіоналізація управлінської діяльності: система, механізм та інноваційна динамі-ка: [монографія] / Е.А. Кузнецов // Одеса: Наука і техніка, 2015. – 368 с.

Кужель В. В. Соціальна політика та соціальні інвестиції підприємств агропродовольчої сфери / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 286–294.

Куць О. І. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості України роки [Електронний ресурс] / О. І. Куць, Т. В. Куць // Економіка та управління АПК. – 2013. – Вип. 10. – С. 17–22. – Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2013_10_5

Пінюшко О. Харчова безпека по-європейські роки [Електронний ресурс] / О. Пінюшко // Європейсь-ка правда. – 2015. Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/01/27/7043650/
8. Солодуха О.В. Генезис рынка управленческого консалтинга в Украине / О.В. Солодуха // Научное мнение. – 2013. – № 6. – С. 95-98

Тарасова О. В. Проблеми поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості України роки [Електронний ресурс] / О. В. Тарасова, М. М. Міхов // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 4. – С. 33–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2011_4_10.

Форкош Н.М. Роль інвестиційної стратегії у вирішенні проблем підприємств харчової промисловос-ті роки [Електронний ресурс] / Н.М. Форкош // Проблеми науки. – 2012. – №6. – С. 15-21. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/51047/03-Forkosh.pdf?sequence=1

Чирва О. Г. Зарубежный опыт развития повышения конкурентоспособности пищевых предприятий Украины / О. Г. Чирва // Азимут научных исследований экономика и управление. – 2013. – №1 (2). – С. 31–35.

Kuzhel V. The theoretical basis of investment support of the development of the enterprises of agro-food sphere / V. Kuzhel // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 1 (72). – С. 144–149.