Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Проектування послуг дегустаційних залів як стратегічний вектор розвитку сервісу в індустрії гостинності

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. М. Ряшко
http://orcid.org/0000-0002-6237-7263
Н. В. Асауленко
http://orcid.org/0000-0001-7057-4614
Т. П. Новічкова
http://orcid.org/0000-0001-6133-9882
В. К. Новічков
http://orcid.org/0000-0001-9720-8163

Анотація

Стаття розглядає підходи пошуку інновацій для створення дегустаційного залу та проектуван-
ня асортименту додаткових послуг на його основі. Одеській регіон характеризується активним розвит-
ком виноробної промисловості, в тому числі збільшенням кількості гаражних виробництв. Незважаючи
на те, що збільшується інтерес до винного туризму, населення не має достатньої інформації щодо
більшості з одеських виробників. Для порівняння якості вина різних виробників необхідно проводити
моносортові дегустації, які не можливі в дегустаційних залах, розташованих на виноробних виробниц-
твах. Проектування асортименту послуг дегустаційного залу у складі підприємства індустрії гостиннос-
ті, доцільно проводити з використанням анкетування, контекстного аналізу відгуків та мозкового штур-
му, враховуючи ресурси закладу готельно-ресторанного бізнесу. Такі дослідження дозволяють обрати
асортимент сервісних послуг, що можуть впроваджуватись в роботу конкретного закладу та приносити
максимальний прибуток. В якості прикладу наведено дослідження щодо проектування додаткових по-
слуг при створенні дегустаційного залу в готелі «Атлантік».

Ключові слова:
проектування, сервіс, інновації, дегустаційний зал, індустрія гостинності, заклади готельно-ресторанного господарства

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ряшко, Г., Асауленко, Н., Новічкова, Т., & Новічков, В. (2021). Проектування послуг дегустаційних залів як стратегічний вектор розвитку сервісу в індустрії гостинності. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2135
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

Г. М. Ряшко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Н. В. Асауленко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


старший викладач
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Т. П. Новічкова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

В. К. Новічков, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


кандидат географічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1. Ford R.C., Sturman M.C., Heaton C.P. Managing quality service in hospitality – The Hospitality Service
Strategy. New York: Delmar Cengage Learning. 2012.
URL: https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Hospitality/Managing%20Quality%20Service%20in%20Hospitality
%20%282011%29/7.%20Section%201%20Chapter%201%20The%20Basics%20of%20Wow%20-
%20The%20Guest%20Knows%20Best.pdf (viewed on: 11.07.2021).
2. Kotler P. Marketing Management: Analysis Planning, Implementation and Control. 9th Edition. Prentice
Hall College Inc., 1999.
3. Bretthauer K.M. Service management // Decision Sciences. 2004. № 3, Vol. 35. P. 325-332. doi:
10.1111/j.0011 -7315.2004.35031.x
4. Ford R.C., Heaton C.P., Brown, S.W. Delivering excellent service: Lessons from the best firms // California
Management Review. 2001. № 1, Vol. 44. P. 39-56. doi: 10.2307/41166110
5. Романенко О.О. Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій на підприєм-
ствах готельного господарства. Наук. пр. // Збірник наукових праць Національного університету державної по-
даткової служби України. 2011. № 1. С. 490-494.
6. Шаповалова О. М., Козьякова С. С. Аналіз інноваційної діяльності у сфері послуг на прикладі го-
тельного господарства // Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 17. С. 70-74.
7. Троян А.В. Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання //
Ефективна економіка. 2014. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708. (дата звернення:
11.07.2021).
8. Shapiro M., Gómez M. Customer satisfaction and sales performance in wine tasting rooms // International
Journal of Wine Business Research. 2014. № 1, Vol. 26. P. 45-60. doi: 10.1108/IJWBR-09-2012-0026
9. Miguel G. Increasing Customer Satisfaction Improves Tasting Room Sales. Research Focus // Cornell Viticulture and Enology. 2010. № 3. P. 1 -6.
10. Haverila M., Haverila, K., Arora M. Comparing the service experience of satisfied and non-satisfied customers in the context of wine tasting rooms using the SERVQUAL model // International Journal of Wine Business
Research. 2020. № 2, Vol. 32. P. 301 -324. doi: 10.1108/IJWBR-12-2018-0070
11. Привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області: монографія / Калмикова
І.С. та ін.; за заг. ред. Меліх О.О. Київ: ХАМЕЛЕОН К, 2018. 137 с.
12. Ряшко Г.М., Асауленко Н.В., Новічкова Т.П. Удосконалення сервісу на підприємствах індустрії гос-
тинності шляхом проектування дегустаційних залів // Економіка харчової промисловості. 2021. Т.13, вип. 1. С.
75-81. doi: 10.15673/fie.v13i1.2004
13. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: монографія / Басюк Д.І.
та ін.; за ред. Басюк Д.І. Вінниця: ПП ТД "Едельвейс і К", 2017. 316 с.
14. Осипова Л.А. Калмикова І.С., Меліх О.О. Економічна ефективність дегустаційної діяльності у
складі туристичного бізнесу // Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одес. нац.
акад. харч. технологій. Одеса, 2017. С. 170-171.