Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВЕРТИКАЛЬНО СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ (ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина

Анотація

Визначеноконцептуальнусутністьдефініцій«суміжнийринок»і«системавертикальносуміжних ринків».Розробленорозширенукласифікаціюсистемвертикальносуміжнихринківзернатапродуктів йогопереробки.Побудованоструктурнумодельвідтворювальноїсистемисуміжнихдозерновогоринків, проаналізовановзаємозв’язокїїструктурнихелементівувнутрішньомутазовнішньомуекономічномупросторі.Визначеноспрямованістьвнутрішньоїінтеграційноїполітикидержавинадосліджуванихринках,обґрунтованодоцільністьоптимізаціїінтенсивностівнутрішніхізовнішніхтоваропотоківдлястійкого відтворювальногорозвиткусистемсуміжнихринківзернаізернопродуктів.
Ключові слова:
суміжний ринок, ринки зерна та продуктів його переробки, система вертикально суміжних ринків, внутрішня інтеграція, інтеграційна політика держави, оптимізація, внутрішні і зовнішні товарні потоки

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2016). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВЕРТИКАЛЬНО СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ (ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД). Food Industry Economics, 8(1). https://doi.org/10.21691/fie.v8i1.33
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування

Посилання

1. Боровик Ю. І. Суміжні ринки в структурі ринкової економіки: категоріальний аналіз і типологія / Ю. І. Боровик // Економічна теорія. – 2012. – No 3 – С. 60-73.

2. Лагутін В. Д. Конкуренція і конкурента політика: категорії та поняття / В. Д. Лагутін, О. О. Бакалінська, О. І. Міняйло та ін. За заг. ред. В. Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 320 с.

3. Baake P., Kamecke U., Normann H. T. (2002) “Vertical Integration and Market Foreclosure with Convex Downstream Costs”, Journal of Economics, Vol.75, No 2, 125-135.

4. Sappington D. (2005) “Regulation in Verticaly-Related Industries: Myths, Facts, and Polycy”, University of Florida, 17.

5. Brunekreeft G. (2004) “Regulatory Threat in Verticaly Related Markets, The Case of German Electricity”, Eu-ropean Journal of Law and Economics, Vol. 17, No 2, 292-302

6. Rey P, Tirole J. (2007) “Primer on Foreclosure”, Handbook of Industrial Organization, Volume 3, Edited by M. Armstrong and R. Porter, Elsevier B. V., 2215.

7. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности – XLII. – Пер. с англ. СПб: Экономическая школа, 1996. – 745 с.

8. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1978. – 846 с.

9. Горбачевич К. С. Словарь синонимов русского языка. – М.: Эксмо, 2012. – 608 с.

10. Экономический глоссарий. Сайт национальной экономической энциклопедии. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://vocable.ru/dictionary/ – 15.01.2016.

11. Lysyuk V.M. (2014) “Organization of the commodity market: theory and practice: monograph”, Saarbrucken, Deutsehland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 224.

12. Сорокоумова Т. Что такое глубокая переработка зерна? АгроИнфо. [Электронный ресурс] – Режим дос-тупа : http://agroinfo.kz/chto-takoe-glubokaya-pererabotka-zerna/ – 15.01.2016.

13. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, за-тверджена Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. No 49-р. // Конкуренцій-не законодавство України: Юридичний збірник. – К.: АМКУ, 2002. – 296 с.

14. Колодійчук В. А. Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України // В. А. Колодійчк / Економічний часопис - XXI. – 2014. – No 9-10 (1). – С. 45-48.

15. Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку / О. В. Нікішина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 450 с.

16. Nikishina O. V. (2014) “Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine”, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.

17. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: Статистичний збірник 2014 р. / За ред. Н. С. Власенко. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 56 с.

18. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ «Економічна діяльність». [Електронний ресурс] – Режим доступу : //http://www.ukrstat.gov.ua/– 15.01.2016.