Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ВЛИВ ГУДВІЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ТУРИЗМІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Є. Килинчук

Анотація

Устаттірозглянутоосновніпоказники,якіформуютьпозитивнийгудвілтуристичногопідприєм-стватаїхвпливнаконкурентоспроможність.Обґрунтованопотенціалгудвілу,яксукупністьхарактер-нихповедінковихристуристичноїкомпанії,напрацьованихзачасїїперебуваннянатуристичномурин-ку.Запропонованоскладовірепутаційногопотенціалутуристичногопідприємства,яксукупністьфак-торівневловимогохарактеру,щовключаютьаспективідношеньміжтуристичнимпідприємствомта клієнтами.
Ключові слова:
конкурентоспроможність, гудвіл, туризм, туристичний бізнес, ефективність, конкуренці.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Килинчук, О. (2016). ВЛИВ ГУДВІЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ТУРИЗМІ. Food Industry Economics, 8(1). https://doi.org/10.21691/fie.v8i1.38
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств

Посилання

1. Дмитриев М.Н. Экономика туристического рынка: [учебник] / Дмитриев М.Н., Забаева М.Н., Малы-гина Е.Н. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 312 с.

2. Темный Ю.В. Экономика туризма: [учебник] / Ю.В.Темный, Л.Р.Темная. – М.: Советский спорт, 2003. – 416 с.

3. Harlow R. F. Public relations definitions through the years / R. F. Harlow // Public Relations Review. – 1977. – No 3 (І). – P. 49–63.

4. Fombrun C. What's in a name? Reputation building and corporate strategy / C. Fombrun, M. Shanley // Academy of Management Journal. – 1990. – No 33 (ІІ). – P. 233–258.

5. Harris T. L. Value – Added Public Relations: The Secret Weapon of Integrated Marketing / T. L. Harris. - Chicago, IL : McGraw Hill, 1988. – 304 р.

6. Davies G. Reputation management: theory versus practice / G. Davies, L. Miles // Corporate Reputation Review. – 1998. – No 2 (ІІ). – P. 16–27.

7. Подольна В. Концептуальні основи гудвілу як нематеріального активу підприємства / В. Подольна // Сталий розвиток економіки. – 2011. – No 6. – С. 207–211.

8. Гоц Л. Методики визначення вартості гудвілу / Л. Гоц // Прометей. – 2012. – No 1 (37). – С. 140–143.

9. Зобкова Ж.О. Комплексный подход к оценке деловой репутации предприятия / Зобкова Ж.О., Пахо-мов А.В., Пахомова Е.А. // Математика. Компьютер. Образование: сб. тр. XV междунар. конф. – Ижевск: На-уч.- изд. центр «Регулярная и. хаотическая динамика». – 2008. – Т. 1. – С. 150–153.

10. Батурина О. Исследуем корпоративную культуру / О. Батурина // Кадровый менеджмент. – 2004. – No 5(18). – С. 65–68.

11. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: [підручник] / В. К. Кіптенко. – К.: Знання, 2010. – 502 с.

12. Шконда В.В. Корпоративна культура в управлінні людським потенціалом: [монографія] / В.В. Шконда, А.В. Кальянов. – Донецьк: Ноулідж (донецьке відділення), 2009. – 168 с.

13. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впли-ву [Електроний ресурс] / Г.І.Михайліченко // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – No1 (7). – Режим дос-тупу : http://uk.lib-ebook.com/41kulturologiya/1695159-1-udk-371134-33848-mihaylichenko-gi-ken-docent-doktorant-kiivskiy-nacionalniy-torgovelno-ekonomichniy-universitet-innova.php

14. Про внесення змін до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями : Наказ Міністерства освіти і науки України No 241 від 08.04.2002 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0854-04.

15. Чаплінський Ю.Б. Модель управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства [Електроний ресурс] / Ю.Б.Чаплінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Випуск І (41). – Режим доступу : http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2011/v1/NV-2011-V1_42.pdf

16. Грем Даулінг. Репутація фірми. Створення, управління та оцінка ефективності / Грем Даулінг; пер. О.В. Кузнєцов. – М.: ІМІДЖ-Контакт, 2003. – 368 с.