Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ: АНАЛІЗ, МОНІТОРИНГ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна

Анотація

Розглянуто підходи до щодо оцінювання ефективності діяльності, як окремого підприємства, так й їх об’єднань, а також доцільності створення агропромислового формування, як механізму забез-печення ефективності та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості в сучасних умовах зміни зовнішнього середовища. Для оцінювання ефективності власної діяльності підприємств та їх об’єднань запропонована система показників, яка охоплює не тільки власну діяльність підприєм-ства та окремих її видів, а й оцінює ефективність функціонування кожного з сукупності підприємств, які формують агропромислове формування та діяльність всього об’єднання в цілому, тому що на нього поширюється принцип транспарентності
Ключові слова:
харчова промисловість, об’єднання підприємств, власна діяльність, об’єднана діяльність, система показників, ефективність діяльності, оцінювання ефективності діяльності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н. (2016). ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ: АНАЛІЗ, МОНІТОРИНГ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Food Industry Economics, 8(1). https://doi.org/10.21691/fie.v8i1.51
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств

Посилання

1. Купріна Н.М. Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості Одеської обл.: практич-ний аспект / Н.М. Купріна, Х.О. Баранюк // Економіка харчової промисловості. – 2015. – Т. 7, №4. – С. 28-34.

2. Басюркина Н.Й. Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки: [монографія] / Н.Й. Басюркина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 441 с.

3. Мелих О.О. Стратегія територіально-виробничої оптимізації харчової промисловості регіону: про-блеми теорії і практики: [монографія] / О.О. Мелих. – Одеса: Астропринт, 2015. – 324 с.

4. Купріна Н.М. Реструктуризація підприємств харчової промисловості як механізм підвищення рівня їх економічної безпеки / Н.М. Купріна // Проблеми фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської дія-льності в умовах інтеграції України в світову економіку: [монографія] / [В.В. Немченко, Л.В. Іванченкрова, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко. – Одеса: Фенікс, 2014. – С. 25-38.

5. Купріна Н.М. Концептуальний підхід до аналізу ефективності діяльності підприємств харчової про-мисловості в системі управління їх реструктуризацією / Н.М. Купріна // Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів: [монографія] / [В.В. Немченко, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко. – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 101–114.

6. Куприна Н.М. Персистентность деятельности в системе управления реструктуризацией предприя-тий пищевой промышленности / Н.М. Куприна // Социально-экономические явления и процессы: международ-ный научно-теоретический и прикладной журнал. – 2013. – №3. – С. 88-92.

7. Степанова Г.В. Організаційно-економічні засади соціально орієнтованої реструктуризації підпри-ємств харчової промисловості : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підпри-ємствами» / Г.В. Степанова. – Одеса, 2014. – 20 с.

8. Степанова Г.В. Методичний підхід до оцінювання ефективності використання персоналу підпри-ємств консервної промисловості / Г.В. Степанова // Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів: [монографія] / [В.В. Немченко, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 148-158.

9. Зеліско І.М. Ризики в системі забезпечення інтеграційних аграрних формувань фінансовими ресур-сами / І.М. Зеліско // Вісник аграрної науки. – 2013. – №1. – С. 71-73.

10. Дойчева К.С. Організація управління ефективністю господарської діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» / К.С. Дойчева. – Одеса, 2014. – 20 с.