Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. О. Магденко

Анотація

У статті досліджено сутність ефективності праці як складової ефективності виробництва, а та-кож шляхи її підвищення. Для досягнення мети підприємством необхідно, з одного боку, створювати та застосовувати мотиваційний механізм для кожного працівника, а з іншого боку, застосовувати ре-тельний контроль ефективності праці. Досліджено організацію внутрішнього контролю на всіх етапах відтворювального процесу виробництва продукції підприємств харчової промисловості
Ключові слова:
ефективність праці, контроль, внутрішній контроль, управління, стимулювання, мотиваційний механізм, етапи контролю

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Магденко, С. (2016). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Food Industry Economics, 8(1). https://doi.org/10.21691/fie.v8i1.54
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств

Посилання

1. Мухаметлатыпов Р.Ф. Труд и капитал: концептуальная модель, проблемы развития и управления / Р.Ф. Мухаметлатыпов, Ф.У. Мухаметлатыпов. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и серви-са, 2012. – 340 с.

2. Гончарук А.Г. Управление эффективностью деятельности предприятия / А.Г. Гончарук. – Одесса: Астропринт, 2012. – 260 с.

3. Сухарева Л.А. Контроль и ревизия: практикум: [учеб. пособие] / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 202 c.

4. Павлюк В.В. Контроль и ревизия: [учеб. пособие] / В.В. Павлюк. – Донецк: Кассиопея, 2000. – 135 с.

5. Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

6. Медвідь Л.Г. Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю діяльності торговельних під-приємств у конкурентному середовищі [Електронний ресурс] / Л.Г.Медвідь, Л.О.Хариновія – Яворська // Елек-тронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – №11. – Режим доступу : http//www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=3524

7. Контроль и ревизия / [Ф.Ф. Бутынец, С.В.Бардаш, Н.М.Малюга, Н.И. Петренко]. – Житомир: ЖИТИ, 2000. – 512 с.

8. Шедяков В.В. Трансформації відчуження праці в контексті розвитку виробничої демократії / В.В.Шедяков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – №10. – С. 152 - 157

9. Егоршин А. П. Мотивация трудовой деятельности: [учеб. пособие] / А.П. Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 2007. – 320 с.

10. Сербиновский Б. Ю. Мотивация и эффективность труда [Електронний ресурс] / Б.Ю.Сербиновский. – Режим доступу : http//www.psyera.ru/4816/ motivacija-i-effektivnost-truda 11. Кузнецова Н. Б. Оценка трудового вклада и эффективности труда работников / Н.Б. Кузнецова, А.Ш. Галимова // Молодой ученый. – 2013. – №1. – С. 136-138.