Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

У статті досліджено теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремон-ту техніки. Розглянуто еволюцію розвитку сфери агротехнічного сервісного обслуговування в Україні та визначено шляхи розвитку названої сфери.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. І. Савенко
Ю. Г. Неустроєв

Анотація

У статті досліджено теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремон-ту техніки. Розглянуто еволюцію розвитку сфери агротехнічного сервісного обслуговування в Україні та визначено шляхи розвитку названої сфери
Ключові слова:
організація ремонту, технічного обслуговування, агротехнічне сервісне обслу-говування, закон розподілення випадкових величин.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Савенко, І., & Неустроєв, Ю. (2016). У статті досліджено теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремон-ту техніки. Розглянуто еволюцію розвитку сфери агротехнічного сервісного обслуговування в Україні та визначено шляхи розвитку названої сфери. Food Industry Economics, 8(1). https://doi.org/10.21691/fie.v8i1.61
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту

Посилання

1. Бурковський І. Д. Стан аграрно-технічного сервісу та організації економічного механізму його роз-витку / І. Д.Бурковський, В. Г. Курносенко та ін. – Миколаїв: МДАУ, 2005. – 198 с.

2. Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический поход / Ф.Байхельт, П. Фра-нкен; пер. с нем. – М.: Радио и связь, 1988. – 392 с.

3. Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» від 5 жовтня 2006 року № 229-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060229.html.

4. Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 за № 615 «Правила надання послуг з тех-нічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26386.html

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 643 «Технічний регламент з техні-чного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130643.html

6. Прейсман В. И. Основы надежности сельскохозяйственной техники / В. И. Прейсман. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – К.: Выш. шк. Головное из-во, 1988. – 247 с.

7. Савенко І. І. Рециклінг техніки та обладнання сільськогосподарського призначення в Україні / І. І. Савенко // Зернові продукти і комбікорми. – 2012. – № 2. – С. 9–13.

8. Савенко І. І. Рециклінг: визначення та межі використання / І. І. Савенко, Ю. Г. Неустроєв [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://readera.org/article/retsyeklinh-vyeznachennja-ta-mezhi-vyekoryestannja-10176133.html

9. Савенко І.І. Резерви ефективної організації ремонтного обслуговування виробництва на підприємст-вах консервної промисловості: автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.07.01 – «Економіка промисловості» / І. І. Савенко. – Одеса, 1995. – 19 с.

10. Савенко І. І. Результати впровадження ринкової моделі господарювання в Україні / І. І.Савенко // Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та забезпечення продовольчої безпеки країни: [моно-графія] / [О.І. Павлов, І.І. Савенко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Павлова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 229-233.