Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИВАБЛИВІСТЬ ХАРЧОВОГО БІЗНЕСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Л. Ліпова
О. В. Євтушок

Анотація

У статті розглянуто та обґрунтовано закономірний і безумовний взаємозв’язок таких ринкових
категорій, як «привабливість харчового бізнесу» та «конкурентоспроможність персоналу». Персонал,
що є задіяним у цьому виді бізнесу, формує певні рівні іміджу, конкурентоспроможності та адаптив-
ності підприємства на ринку серед споживачів, клієнтів та конкурентів.

Ключові слова:
привабливість харчового бізнесу, фактори привабливості бізнесу, конкурен- тоспроможність персоналу, параметри конкурентоспроможності персоналу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ліпова, О., & Євтушок, О. (2017). ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИВАБЛИВІСТЬ ХАРЧОВОГО БІЗНЕСУ. Food Industry Economics, 9(3). https://doi.org/10.15673/fie.v9i3.624
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

О. Л. Ліпова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна,1 12 м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач

О. В. Євтушок, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна,1 12 м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач

Посилання

1 . Грошелева О. Г. Конкурентоспроможність управлінського персоналу: автореф. дис. на здобуття на-
ук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)» / О. Г. Грошелева. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

2. Смірнов О. О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу про-мислових підприємств : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна еко-
номіка і політика» / О. О. Смірнов. – Київ, 2007. – 20 с.

3. Ахромкін Є. М. Аналіз критеріїв конкурентоспроможності персоналу
підприємств / Є. М. Ахромкін // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім.В. Даля. – Луганськ, 2012. – № 1 , Ч. 1 . – С. 194–
200.

4. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: [учебник] / Р. А. Фатхутди-
нов. – [2-е изд. испр., доп.]. – М.: Эксмо, 2005. – 544 с.

5. Славгородська О. Ю. Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства / О. Ю. Славго-
родська, В. Г. Щербак // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. – 2005. – № 8. – С. 94–1 01 .

6. Цвєткова І. І. Конкурентоспроможність персоналу: сутність та місце у забезпеченні
конкурентоспроможності підприємства / І. І. Цвєткова // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 88. – С.
119–125.

7. Семикіна М. В. Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення [Елек-
тронний ресурс] / М. В. Семикіна // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Серія: Економічні науки. –
Кіровоград, 2009. – Вип. 15. – С. 11 –20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Npkntu_e_2009_15_4.pdf.

8. Колот А. М. Мотивація персоналу / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – Київ : КНЕУ, 2011 . – 397 с.

9. Шегда А. В. Менеджмент: [навч. посіб.] / А. В. Шегда. – К.: Знання, 2002. – 583 с.

10. Шваб Л. І. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів] / Л. І. Шваб. –
[4-те вид.]. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.

11. Коломієць В. М. Розвиток конкурентоспроможності персоналу машино-будівних підприємств : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)» / В. М. Коломієць. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

12. Майстер Л. А. Внутрішні фактори підвищення конкуренто-спроможності персоналу
машинобудівних підприємств / Л. А. Майстер // Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем :
зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – № 1 . – С. 15–21 .

13. Літинська В.А. Теоретичні основи конкурентоспроможності персоналу підприємства
/ В. А. Літинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 3, T. 1 . –
С. 173-176.

14. Глевацька Н.М. Конкурентоспроможність робочої сили регіону: методологія та напрями забезпе-
чення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 – «Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика» / Н. М. Глевацька. – К., 2006. – 22 с.

15. Щербак В.Г. Управління персоналом підприємства. Наукове видання / В.Г. Щербак. – Харків:
ХНЕУ, 2005. – 220 с.

16. Цуркан М.Л. Компетентнісний підхід в оцінці персоналу інтегро-ваного холдинга [Електронний ре-
сурс] / М.Л. Цуркан // Ефективна економіка. Дніпропетровський аграрно-економічний університет. – Дніпро,
2017. – № 7. – С. 1 73-176. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/