Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE: ASPECTS OF THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINATION OF CONCEPT AND EFFICIENCY OF THEIR USE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

T. Stupnytska
K. I. Gulavska

Анотація

In the article economic publications on the issues of a concept, classification and efficiency of use of
the fixed assets of the enterprise have been considered. The essence of the category "fixed assets" and their
classification in the economic literature and by normative sources have been determined. The directions of
realization of the fixed assets analysis have been distinguished and indices for realization of the analysis
have been systematized.

Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Stupnytska, T., & Gulavska, K. (2017). FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE: ASPECTS OF THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINATION OF CONCEPT AND EFFICIENCY OF THEIR USE. Food Industry Economics, 9(2). https://doi.org/10.15673/fie.v9i2.641
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

T. Stupnytska, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту, к.е.н., старший викладач

K. I. Gulavska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odessa, Ukraine, 65039

Undergraduate
Department of Accounting and Auditing

Посилання

1. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 23.02.2017r., № 1 910-VIII. Retrieved May 11 , 2017, from
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1 /JF5H901 V.html.

2. "Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» : stanom na 18.06.2015r., № 573 (
z0789-15 ) . Retrieved May 1 1 , 2017, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

3. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 «Osnovni zasoby» IASB." Retrieved May 11 , 201 7,
from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014.

4. Ohiichuk, M. F., Plaksiienko, V. I., & Belenkova, M. I. Finansovyi ta upravlinskyi oblik za natsionalnymy
standartamy. K.: Alerta.

5. Butyntsia, F. F. (2009). Bukhhalterskyi finansovyi oblik (Vol. 8). Zhytomyr: Ruta.

6. Fedorets M.S. (2012). Bukhhalterskyi oblik. Donetsk: DonNUET.

7. Lyshylenko O. V. (2009). Bukhhalterskyi oblik. K.: TsUL

8. Chebanova N.V. (2002). Bukhhalterskyi finansovyi oblik: K.: Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

9. Boiko V.M. (1995). Biznes: slovnyk-dovidnyk. K.: Ukraina.

10. Khom’iak R. L., Lemishivskyi V. I. (2007). Bukhhalterskyi oblik v Ukraini. Lviv: Natsionalnyi universytet
«Lvivska politekhnika ».

11. Biblioteka ekonomista onlain . Retrieved May 11 , 2017, from http://library.if.ua/book/47/3426.html.

12. Shvydanenko H.O., Vasylkov V.H., Honcharova N.P. (2009). Ekonomika pidpryiemstva. K.: KNEU.

13. Poddierohin A.M., Bilyk M.D., Buriak L.D. (2002). Finansy pidpryiemstv. K.: KNEU.

14. Stupnytskaia, T. M. (2010). Otsenka chastnыkh pokazatelei эffektyvnosty yspolzovanyia osnovnoho kapytala . Naukovyi visnyk ODEU. Vseukrainska asotsiatsiia molodykh naukovtsiv: Zb. nauk. prats, 13(114), 3-11 .