Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. В. Іванченкова
Г. О. Ткачук

Анотація

Надана розгорнута характеристика внутрішньогосподарської звітності підприємства. Дослі-джено та проаналізовано її різні категорії з авторським узагальненням. Систематизовано звітну внут-рішню інформацію промислового підприємства. Виділено категорії розподілу обліково-аналітичної ін-формації, що вдосконалюють діючу систему управління підприємства. Наведено склад управлінської (внутрішньогосподарської) звітності для промислового підприємства
Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Іванченкова, Л., & Ткачук, Г. (2016). ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ. Food Industry Economics, 8(1). https://doi.org/10.21691/fie.v8i1.69
Розділ
Система обліку та аудиту

Посилання

1. Мних Є.В. Становлення і перспективи розвитку сучасної системи бухгалтерського обліку і аудиту в Україні / Є.В. Мних // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 1. – С. 32–37.

2. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: [навч. посіб] / [Л.Є. Берадзе, Т.А. Бондар, М.О. Воронова та ін.] ; за заг. ред. Ю.А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2007. – 648 с.

3. Добровський В.М. Звітність підприємств: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / В.М. Доб-ровський. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.

4. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посіб] / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

5. Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і ау-дит» вищих навчальних закладів / [Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська]; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – [2-е перероб. і доп.]. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 480 с.

6. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: [монографія] / П.Я.Хомин. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 288с.

7. Сторожук Т. М. Внутрішньогосподарська звітність підприємства: матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Научная мысль информационного века – 2012» : Экономические науки. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www. rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/.

8. Кузнецова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова.– Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). – С. 270-279.

9. Бакаев А.С. Толковый бухгалтерский словарь / А.С.Бакаев. – М.: Бухгалтерский учет, 2006. – 164 с.

10. Брик Г. Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність аграрних формувань [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : Vinau_econ_2014_21(1)_ 18.pdf-Foxit Reader.

11. Тлучкевич Н.В. Формування системи внутрішньої управлінської звітності в сільськогосподарських підприємствах / Н.В. Тлучкевич // Економіка АПК. – 2008. – №9. – С. 82-88.

12. Позов А. Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності промислових підпри-ємств : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / А. Х. Позов. – К., 2013. – 22 с.

13. Попов А. Н. Управленческая отчетность: критический анализ существующих подходов и определе-ний / А. Н. Попов // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6. – С. 753 – 757.

14. Шигун М. М. Види звітності підприємств: підходи до їх класифікації / М. М. Шигун, В. О. Іваненко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжн. зб. наук. праць ЖДТУ, 2008. – Вип. 3 (12). – С. 432 – 443.

15. Король С. Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування / С.Я. Король // БізнесІнфом. – 2014. – № 7. – С. 325-327.

16. Гуренко Т.О. Формування внутрішньогосподарської звітності / Т.О.Гуренко, С.І.Деревянко, С.О.Олійник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 169: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, ч. 2. – С. 101-107.

17. Аверчев И.В. Управленчесий учет и отчетность: постановка и внедрение / И.В. Аверчев. – М.: Вер-шина, 2006. – 512 с.

18. Іванюта П.В.. Внутрігосподаський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогоспо-дарських господарюючих субєктів / П.В.Іванюта, З.М.Левченко. – К.: Центр навч.літ-ри, 2006. – 368 с.

19. Маренич Т.Г. Внутрішньогосподаська звітність агофомувань в системі управління виробництвом / Т.Г.Маренич // Економіка АПК. – 2005. – №3. – С. 63-71.

20. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко ; за заг. ред. О.Д. Гу-дзинського. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 212с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)