Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. В. Дьяченко

Анотація

В статті розглянуто структуру експорту агропромислової продукції та зміни в географії експортних потоків з України. Проаналізовано можливість вітчизняних підприємств харчової промисловості, в
тому числі м’ясопереробної галузі, бути конкурентоспроможними на зовнішньому ринку, зокрема ринку
Європейського союзу. Освітлено питання державного регулювання якості та безпечності харчової
продукції в Україні.
Ключові слова:
м’ясопереробна галузь, конкурентоспроможність, стратегія, безпека продукції, система НАССР, державне регулювання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дьяченко, Ю. (2017). ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.742
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

Ю. В. Дьяченко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Заремба П. О. Реалізація потенційних можливостей підприємств як умова стабілізації та ефективного
розвитку м’ясопереробної промисловості України / П. О. Заремба // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту, 113 Торгівля і ринок України. – 2010. – Вип. 29. – С. 403-410.

2. Драган О. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)» / Драган О. І. – Київ, 2008. – 37 с.

3. Міхєєнко К. С Стратегія економічного розвитку м’ясопереробної промисловості : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» /
Міхєєнко К. С. – Донецьк, 2007. – 20 с.

4. Мазуренко О.В. Стан і напрями розвитку м’ясопродуктового підкомплексу в Україні / О.В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 59-65.

5. Антонюк О.П.; Антонюк П.О.; Лисюк В.М. Аналіз динаміки та структури експорту агропродовольчої
продукції // Економіка харчової промисловості. – 2017. – Т. 9, Вип. 3. – С. 8–15; DOI: 10.15673/fie.v9i3.619

6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:
//www.ukrstat.gov.ua.

7. Рейтинг ТОП-100: крупнейшие производители мясной продукции [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://delo.ua/business

8. Шелест Н.А. Моніторинг стану, проблем та перспектив розвитку м’ясопереробних підприємств
України // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2014. – Т. 19, Вип.1/2. – С. 47–50.

9. Дьяченко Ю. В. Безпечність харчової продукції, як фактор конкурентоспроможності підприємств
м’ясопереробної галузі України // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття :
V міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2017 р.: тези доповіді. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – С. 127-129.

10. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» №
771/97-ВР від 23.12.1997: за станом на 05.07.2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80

11. Два роки дедлайну – що потрібно зробити АПК для переходу на систему HACCP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/spetsproekty.

12. Постанова Кабінету Міністрів України № 667 від 02.09.2015 «Про затвердження Положення про
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» : станом на
13.01.2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF

13. Наказ міністерства аграрної політики та продовольства України №590 від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» : за станом на 25.12.2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12