Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

THE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES CONCERNING DETERMINATION OF MONETARY MEANS ACCORDING TO THE ACCOUNTING STANDARDS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

T. Stupnytska
O. Volodina
O. Martynovska

Анотація

The analysis of theoretical approaches concerning determination of “monetary means” concept and
their classification in the economic literature and according to the accounting standards, has been considered in the article. Monetary means are the most available assets of the enterprise, which provide its necessary paying capacity, and it causes the necessity to get full information about their movement and balance in the enterprise to increase efficiency of their use and management.
Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Stupnytska, T., Volodina, O., & Martynovska, O. (2017). THE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES CONCERNING DETERMINATION OF MONETARY MEANS ACCORDING TO THE ACCOUNTING STANDARDS. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.751
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

T. Stupnytska, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту, к.е.н., старший викладач

O. Volodina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odessa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Foreigh Languages

O. Martynovska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odessa, Ukraine, 65039

Undergraduate
Department of Accounting and Auditing

Посилання

1. Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv 07.02.13 №73): za stanom na 8 liutoho 2014 r. (2014). Retrieved from
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/nacionalyne-pologhennyastandartu-1021081.html

2. MSBO 1 «Podannia finansovoi zvitnosti». (2015). Retrieved from
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO1_01012015.pdf

3. MSBO 7 «Zvit pro rukh hroshovykh koshtiv». (2015). Retrieved from
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf

4. Forma № 5 «Prymitky do richnoi finansovoi zvitnosti» (zatverdzheno nakazom Minfinu vid 29.11.2000
№302 u redaktsii nakazu Minfinu vid 28.10.2003 №602 iz zminamy vnesenymy nakazamy Minfinu №989 vid
10.12.2002, №602 vid 28.10.2003, №1238 vid 14.10.2008. (2008). Retrieved from
https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/forma-n-5-prymitki

5. Bondarenko, N. M., & Taran, V. V. (2017). Orhanizatsiia obliku i kontroliu hroshovykh koshtiv. Prychornomorski ekonomichni studii, (17), 229-234.

6. Iefimenko, V. I., & Luk’ianenko, L. I. (2005). Oblik u zarubizhnykh krainakh (V. I. Iefimenko, Ed.). K.:
KNEU.

7. Ivchenko, L. V. (2016). Sutnist hroshovykh koshtiv: pidkhody do vyznachennia. Retrieved from
http://global-national.in.ua/archive/10-2016/167.pdf

8. Ostafiichuk, S. M. (2011). Klasyfikatsiia hroshovykh koshtiv ta yikh ekvivalentiv dlia potreb bukhhalterskoho obliku ta analizu. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni
nauky., (20), ІІ, 261-267

9. Sopko, V. (2010). Bukhhalterskyi oblik (2 vyd., pererob. i dop. ed.). K.: KNEU.

10. Pyskunov, R. A., & Sukhacheva, V. A. (2014). Klasyfikatsiia hroshovykh koshtiv. Retrieved from
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74812

11. Poddierohin, A. M., & Nevmerzhytskyi, Ia. I. (2010). Efektyvnist upravlinnia hroshovymy potkamy pidpryiemstva. Finansy Ukrainy, (11), 119-127.

12. Tkachenko, N. M. (2011). Bukhhalterskyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist (5-te vyd. ed.). K.: Altera.

13. Filimonenko, O. S. (2005). Finansy pidpryiemstv. K.: Kondor.