Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

N. Kuprina
I. Chernenko

Анотація

In the article the concepts and categories of nature of the categories "current assets", "working
capital", "current funds" have been examined and investigated the relationship between these categories
and approaches to classification of current assets of enterprise that are presented in the publications of
domestic and foreign scientists. The have been investigated analysis of composition, structure and
dynamics of the working capital of an enterprise and its separate elements were made for four years,
which is invested in its current assets based on the data of food industry enterprises of Odesa region.
Estimation of the effect of turnover of enterprise working capital invested in accounts receivable and
reserves on liquidity of current assets has been was made. The ways of increasing efficiency of current
assets use in PLC “Odesaconditer” were proposed.

Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kuprina, N., & Chernenko, I. (2018). CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS. Food Industry Economics, 10(1). https://doi.org/10.15673/fie.v10i1.863
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

N. Kuprina, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

кафедра обліку та аудиту, к.е.н., старший викладач

I. Chernenko, Odesa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odessa, Ukraine, 65039

Undergraduate
Department of Accounting and AuditingПосилання

1 . Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»,
zatverdzhenyi nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 №73 (zi zminamy ta dopovnenniamy). (2017).
Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

2. Baranov, E. P. (2001). Dinamika promyishlennogo proizvodstva i delovoy aktivnosti predpriyatiya. Ekonomist, (8), 24.

3. Betekhtina, L. O. (2009). Ekonomichna sutnist oborotnoho kapitalu pidpryiemstva. Biznes navihator, (1
(16)), 74-77.

4. Bilyk, M. D., Pavlovska, O. V., & Prytuliak, N. M. (2007). Finansovyi analiz. K.: KNEU.

5. Blank, I. A. (2001 ). Osnovyi finansovogo menedzhmenta (Vol. 1, «Biblioteka finansovogo menedzhera»).
K.: Nika-Tsentr, Elga.

6. Blank, I. A. (2003). Upravlenie aktivami i kapitalam predpriyatiya. K.: Nika–Tsentr, Elga.

7. Bubniak, I. M. (2009). Finansovyi menedzhment. K.: Omeha.

8. Volodkina, M. V. (2004). Ekonomika promyslovoho pidpryiemstva. K.: Tsentr navchalnoi literatury.

9. Hrynova, V. M., & Koiuda, V. O. (2006). Finansy pidpryiemstv (2nd ed.). K.: Znannia-Pres.

10. Demchenko, T. A. (2007). Oborotni aktyvy ta yikh vidobrazhennia v bukhhalterskomu obliku i finansovii
zvitnosti. Aktualni Problemy Ekonomiky, (9), 179-185.

11 . Kovalev, V. V., & Volkova, O. K. (2007). Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya. M.: Prospekt.

12. Kovalchuk, I. V. (2008). Ekonomika pidpryiemstva. K.: Znannia.

13. Kuprina, N. M. (2003). Vplyv efektyvnosti vykorystannia oborotnoho kapitalu na platospromozhnist pidpryiemstv khlibopekarnoi promyslovosti Odeskoi oblasti. Ahrarnyi Visnyk Prychornomoria, (22), 274-280.

14. Kuprina, N. M. (2002). Evoliutsiia pidkhodiv do pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia oborotnym kapitalom u robotakh zakordonnykh vchenykh. Ekonomika: Problemy Teorii Ta Praktyky, (1 41), 69-72.

15. Kuprina, N. M. (2003). Evoliutsiia pidkhodiv do pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia oborotnym kapitalom u robotakh vitchyznianykh vchenykh. Ekonomika: Problemy Teorii Ta Praktyky, (1 67), 18-26.

16. Nepochatenko, O. O., & Melnychuk, N. Yu. (2013). Finansy pidpryiemstv. K.: «Tsentr uchbovoi literatury».

17. Poddierohin, A. M., Bilyk, M. D., & Buriak, L. D. (2007). Finansy pidpryiemstv (6th ed.) (A. D. Poddierohin, Ed.). K.: KNEU.

18. Rotshteyn, L. A. (1986). Oborotnyie sredstva v promyishlennosti. M.: Finansyi i statistika.

19. Rusak, N. A., & Rusak, V. A. (1997). Finansovyiy analiz sub'ekta hozyaystvovaniya. Mn.: Vyissh. shk.

20. Sirotkin, S. A. (2007). Oborotnyie sredstva i oborotnyie aktivyi v sovremennoy ekonomike. Regionalnaya
Ekonomika I Upravlenie, (1 (9)), 65.

21 . Solianyk, L. H. (2009). Oborotni zasoby promyslovoho pidpryiemstva: Optymizatsiia upravlinnia (O. S.
Halushko, Ed.). Dnipropetrovsk: NHU.

22. Filimonenkov, O. S. (2004). Finansy pidpryiemstv (2nd ed.). K.: MAUP.

23. Frolova, L. V. (2001). Ekonomika predpriyatiya v strukturno-logicheskih shemah (L. V. Frolova, A. A.
Bakunov, & L. V. Sharuga, Eds.). Donetsk: DonGUET.

24. Kuprina, N. M. (2013). Analiz likvidnosti aktyviv v orhanizatsiino-ekonomichnomu mekhanizmi optymalnoho upravlinnia oborotnym kapitalom pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. In V. V. Nemchenko
(Ed.), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti Ukrainy: Analiz ta syntez metodiv (pp. 59-66). Odesa: Feniks.