Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА РИНКОВОГО ТИПУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Євтушок
О. Л. Ліпова
В. В. Бахчиванжи

Анотація

У статті доведено, що маркетингові стратегії в управлінні діяльністю і розвитком підприємств є
невід’ємною складовою системи аграрного менеджменту. Здійснено оцінку політичних, економічних,
соціальних, технологічних факторів макроекономічного середовища аграрних підприємств України на
основі PEST – аналізу. Виявлено макроекономічні фактори формування маркетингової стратегії роз-
витку аграрного підприємства: недосконалість механізму державної підтримки аграрних підприємств,
відсутність підготовки кадрів з аграрного маркетингу, недосконале фінансово-кредитне забезпечення
аграрного сектора, непослідовна аграрна політика, невирішеність проблеми формування ринку землі
та нестабільність податкової політики.
Побудовано матрицю SWOT - аналізу зовнішнього маркетингового середовища. Рекомендо-
вано в перспективі в маркетинговій діяльності застосовувати стратегію «використання сильних
сторін для знешкодження зовнішніх загроз». На основі вирішення економіко-математичної задачі об-
ґрунтовано ефективність витрат на маркетингову діяльність в аграрному підприємстві.

Ключові слова:
маркетинг, маркетингова стратегія, розвиток підприємства, менеджмент, мар- кетингова діяльність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Євтушок, О., Ліпова, О., & Бахчиванжи, В. (2018). ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА РИНКОВОГО ТИПУ. Food Industry Economics, 10(1). https://doi.org/10.15673/fie.v10i1.866
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

О. В. Євтушок, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна,1 12 м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, старший викладач
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі
О. Л. Ліпова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна,1 12 м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі
В. В. Бахчиванжи, ННЦ «Інститут аграрної економіки» Академії аграрних наук України ул. Героїв Оборони, 1 0, г. Київ, Україна,03127

аспірант

Посилання

1. Ассэль Г. Принципы и стратегия / Г.Ассэль. – М.: ИНФРА, 1999. – 804 с.

2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. /
И. Ансофф; пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2009. – 344 с.

3. Армстронг Г. Маркетинг: [підручник] / Г. Армстронг, Ф. Котлер; пер. з англ. – [5-те вид.]. – М.,
СПб.: Діалектика, 2007. – 608 с.

4. Дойль П. Маркетинг, менеджмент и стратегии / П. Дойль. – СПб.: «Питер», 2002. – 544 с.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; пер. с англ. под. ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой,
Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: «Питер», 1999. – 896 с.

6. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ламбен Жан-Жак; пер. с
французского. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.

7. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М.МакДональд. – СПб.: «Питер», 2000.
– 276 с.

8. Портер М. Э. Конкуренция / М. Портер.; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.

9. Ащаулов В. В. Формування маркетингової стратегії підприємства з урахуванням його
корпоративної місії / В. В. Ащаулов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5
(74). – С. 50–54.

10. Войтович С. Я. Сутність і зміст поняття «маркетингова стратегія» / С. Я. Войтович, І. П. Потапюк //
Економіка і регіон. – 201 1. – № 4. – С. 77-81 .

11. Дорош О.І. Маркетингова стратегія у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства
// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011 . – №698. – С. 150-155.

12. Артімонова І.В. Організаційно-економічні аспекти розвитку маркетингової діяльності на ринку
агропродовольчої продукції [Електронний ресурс] / І.В. Артімонова // Науковий вісник Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2014. – Т.16, №1(1). – С.
10-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_1 %281 %29__4

13. Волкова Н.І. Проблеми застосування маркетингу на підприємствах агропромислового сектору / Н.І.
Волкова, Л.О. Пахомова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011 . – № 6, T.2. – С. 55-57

14. Данько Ю.І. Трансформація комплексу маркетингу аграрних підприємств в умовах вступу до СОТ /
Ю.І. Данько // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип.110, Ч.2. – С. 335-339.

15. Сахацький М. П. Наукові основи формування системи маркетингу в сільськогосподарських
підприємствах [Електронний ресурс] / М. П. Сахацький, Г. М. Запша, О. А. Белевят // Економіка харчової
промисловості. – 2009. – № 1 . – С. 31 -34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2009_1 _10.

16. Соловйов І.О. Формування системи маркетингу в аграрній сфері економіки / І.О. Соловйов //
Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 1 03-110.

17. Соловйов І.О. Агромаркетинг: системна методологія, реалізація концепції : [монографія] / І. О. Со-
ловйов. – Херсон: Олди-плюс, 2008. – 344с.

18. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим досту-
пу:http://www.ukrstat.gov.ua/