Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. О. Павлова

Анотація

На основі творчого використання міждисциплінарного і маркетингового підходів, методів аналі-зу і синтезу, дедукції та індукції, структурно-функціонального, SWOT-аналізу здійснено позиціонуваннясільських територій як агроекосистемами, економічного простору, соціального середовища і менталь-ного образу. З урахуванням функцій і суспільного призначення цих територій розкрита їх соціальнацінність і корисність для цільових груп споживачів − сільського і міського населення, представниківбізнесу, інвесторів, туристів, широкого кола ділових людей та посередників. Вирішенню пізнавальних іприкладних завдань роботи сприяло визначення понятійно-категоріального апарату досліджуваноїпроблеми, який становить основи теорії територіального маркетингу, брендингу територій та бренд-менеджменту. Формуванню теоретичної бази брендингу сільських територій Південного регіонусприяло також використання спеціальних теорій − позиціонування, образів, ментальності, розробле-них в наприкінці ХХ − початку ХХІ століть, зарубіжними маркетологами. Обґрунтовано необхідністьподальшого розроблення теоретичних основ брендингу сільських територій.
Ключові слова:
бренд, брендинг, Південний регіон, сільські території, теоретичні основи, те- риторіальний маркетинг.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Павлова, І. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ. Food Industry Economics, 10(1). https://doi.org/10.15673/fie.v10i1.867
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

І. О. Павлова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

здобувачстарший інспектор відділу аспірантури і докторантури

Посилання

1 . Мещеряков Т.В. Бренд территории как символический капитал [Электронный ресурс] / Т.В. Меще-
ряков. – Режим доступа: http://creafiveconomy.ru/lib/3735

2. Aitken R. The four Rs of place branding / R. Aitken, A. Campelo // Journal of Marketing Management. –
2011 . – № 27(9/10). – Р. 1 3–33.

3. Anholt S. Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions / S. Anholt. –
New York: Palgrave Macmillan, 2007. – 1 47 р.

4. Anholt S. Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations in Pike A.
(ed.) Brands and Branding Geographies / S. Anholt. – UK: Edward Elgar Publishing. – 2011 . – Р. 289–301 .

5. Keller K.L. Conceptualizing, Meascuring and Managing Customer-Based Brand Equity / K.L. Keller //
Journal of Marketing. – 1993. – № 57(January). – P. 1–22.

6. Barwise P. Preface. In.: Clifton R & Simmons J. (eds). Brand and branding: xii–xv. – London: Profile Books
Ltd. – The Economist Series, 2003. – 242 p.

7. Wooley H. Town Centre Management Awareness: an Aid to Developing Young People’s Citizenship. Cities. – 2000. –Vol. 17. – Р. 453–459.

8. Dinis A. Rural Entrepreneurship: An Innovation and Marketing Perspective, Communication Presented at
the International Conference // Small Firms Strategy for Innovation and Regional Problems, Universidade do Algarve. –
2003. – Р. 273–278.

9. Кравців І. К. Маркетинг сільських територій прикордонного регіону в умовах нових викликів
європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток про-
дуктивних сил і регіональна економіка» / Кравців І. К. – Львів, 2017. – 23 с.

10. Вакар Т. В. Брендинг сільських територій : дис. канд. ек. наук : 08.00.03 / Вакар Т. В. – Вінниця,
2016. – 232 с.

11 . Павлов О.І. Імідж сільських територій як об’єкт маркетингу / О.І. Павлов // Економіка харчової
промисловості. – 2014. – № 4(24). – С. 42–47.

12. Колесницька Н.М. Територіальний брендинг: науково-методологічні підходи до визначення та фо-
рмування / Н. М. Колесницька // Наук. пр. Чорноморського держав. ун-ту імені Петра Могили. Сер.:
Політологія. – 2012. – Т. 1 97. – Вип. 185. – С. 47–50.

13. Романова Л.В. Теоретичні підходи до маркетингу сільських територій / Л.В. Романова // Актуальні
проблеми економіки. – 201 5. – № 10(172). – С. 249–260.

14. Олефиренко О.М. Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции фор-
мирования бренда Сумской области / О.М. Олефиренко, М.Ю. Карпищенко // Маркетінг і менеджмент іннова-
цій. – 2011 . – №4, Т. ІІ. – С. 30–40.

15. Борщевський В.В. Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспро-
можністю регіону / В.В. Борщевський, І.М. Куліш, І.К. Кравців // Соціально-економічні проблеми сучасного
періоду України. – 2016. – Вип. 1(117). – С. 1 2–15.

16. Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика:
[монографія] / А.И. Павлов. – Одесса: Астропринт, 2015. – 344 с.

17. Полякова Т.В. Методологические основы территориального маркетинга / Т.В. Полякова, В.Н. Поля-
ков // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. – 2010. – №13. – С. 1 08–112.

18. Важенина И. С. Концептуальные основы формирования имиджа и репутации территории в конку-
рентной среде : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. эк. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» / Важенина И. С. – Екатеринбург, 2008. – 41 с. с.

19. Мамонтова Е.В. Символічний капітал міста як основа територіального брендингу (досвід Одеси)
[Електронний ресурс] / Е.В. Мамонтова. – Режим доступу: http://www.library.oridu.odessa.ua/library.ex

20. Кобякина О.Е. Коммуникационные стратегии территориального брендинга: автореф. дис. на соис-
кание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.01 .10 «Журналистика» / Кобякина О.Е. – М., 2016. – 24 с.

21 . Траут Дж. Позиционирование. Битва за узнаваемость / Дж. Траут, Е. Райс; [пер. с англ. С. Жильцо-
ва]. – СПб.: Питер, 2004. – 256 с.

22. Пепчук С.М. Позиціювання регіону в системі конкурентних відносин: дис. канд. ек. наук : 08.00.05 /
Пепчук С.М. – Черкаси, 2016. – 266 с.

23. Ланцевская Н.Ю. Идентичность как элемент технологии брендинга территорий [Электронный ре-
сурс] / Н.Ю. Ланцевская. – Режим доступа: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2015/2015-2-1 .pdf

24. Кобєлєв В.М. Ребрендинг як складова управління життєвим циклом бренду / В.М. Кобєлєв, М.С.
Рижов // Вісн. Націон. технічного ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. – Сер.: Технічний прогрес та ефективність вироб-
ництва. – 2015. – № 60 (1169). – С. 1 2–1 6.

25. Злотницкий Е.Э. Социальный механизм управления брендом региона: автореф. дис. на соискание
уч. степени канд. социол. наук : спец. 22.00.08 «Социология управления» / Злотницкий Е.Э. – М., 2008. – 24 с.