Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЗА ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. Д. Маркова
М. М. Стрепенюк
Г. А. Римар

Анотація

У статті розглядається сутність поняття «дебіторська заборгованість», «готова продукція», те-
оретичні та практичні аспекти організації обліку розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками
за реалізацію готової продукції на підприємстві. На базі дослідження та узагальнення сформовано
власну дефініцію понять «дебіторська заборгованість» та «готова продукція». Здійснено аналіз пито-
мої ваги дебіторської заборгованості підприємств за економічних видом діяльності промисловість та
обсяг реалізованої промислової продукції України. Визначено першочергові завдання дієвої організа-
ції обліку реалізації готової продукції покупцям та замовникам. Пропонується ведення аналітичного
(індивідуального) обліку розрахунків з покупцями та замовниками, який викликаний різними строками
дебіторської заборгованості та видом діяльності. Обґрунтовано ризик наданням комерційного кредиту,
що зумовлює створення безнадійної дебіторської заборгованості.

Ключові слова:
дебіторська заборгованість, облік розрахунків з покупцями та замовниками, готова продукція, безнадійна дебіторська заборгованість.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Маркова, Т., Стрепенюк, М., & Римар, Г. (2018). АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЗА ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Food Industry Economics, 10(1). https://doi.org/10.15673/fie.v10i1.872
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

Т. Д. Маркова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, старший викладач

М. М. Стрепенюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант

Г. А. Римар, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант

Посилання

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» від 08.10.1999 року
№ 237 : за станом на 09.08.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30.11 .2001 року №
559 : за станом на 09.08.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.help/law/559/

3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарії: [практ.
посіб.] / С.Ф. Голов, В.М. Костюшенко. – К.: Лібра, 2001 . – 670 с.

4. Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підп-
риємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: 08.06.04 «Бухгалтерський одлік, аналіз та аудит» / К.С.
Сурніна. – Луганськ, 2002. – 19с.

5. Іванов Є.О. Класифікація факторів, що впливають на загальний рівень дебіторської заборгованості
підприємства / Є.О. Іванов // Вісник МСУ. – 2005. – Вип.1 -2, Т.VIII. – С. 35-38;

6. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М.Д. Білик // Фінанси України.
– 2003. – №12. – С. 24–36.

7. Іванчук Р.М. Деякі міркування щодо методологічних засад формування інформації про дебіторську
заборгованість / Р.М. Іванчук, О.А. Іванчук// Економічний вісник Донбасу. – 2005. – №1 . – С. 11 -22;

8. Агеева Е.И. Кредитная политика как инструмент управления дебиторской задолженностью / Е. И.
Агеева //Финансовый менеджмент. – 2004. –№6. – С.22–23.

9. Шестерікова В.В. Обліковий аспект розрахунків з покупцями та замовниками в аграрних підприєм-
ствах / В.В. Шестерікова, С.В. Тивончук // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(4). – С.
420-425.

10. Гнатенко Є.П. Нормативно-правові засади обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з поку-
пцями та замовниками / Є.П. Гнатенко, О.С. Горячковська // Молодий вчений. – 2016. – № 1 0. – С. 351 -354.

11. Велш Глен А. Основи фінансового обліку / Велш Глен А., Шорт Деніел Г.; пер. з англ. О. Мінін, О.
Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943с.

12. Дергалюк Б.В. Управління дебіторською заборгованістю як інструмент забезпечення економічної
безпеки підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Б.В. Дергалюк // – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/45.pdf

13. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 року № 2755-VI: за станом на 01 .01.2018 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-vi

14. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: [підруч.] / Н.В.Чебанова, Т.І. Єфіменко. – К.: ВЦ «Академія»,
2007. – 704с.

15. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищих
навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець. – [7-ме вид., доп. і перероб.]. – Житомир: Рута, 2006. – С. 832.

16. Вороніна В.Л. Особливості документального відображення руху готової продукції / В.Л. Вороніна,
В.В. Черниш // Кримський економічний вісник. – 2013. – Частина І. – 277 с.

17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] / В.В. Сопко. – Режим доступу:
http://fingal.com.ua/content/view/780/35/1 /3/

18. Глібко В.М. Судова бухгалтерія: [підруч.] / В.М. Глібко, О.П. Бущан. – К. : Юрінком Інтер, 2006. –
С. 224.

19. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посіб.] / [Хом’як Р.Л., Партин Г.О., Корягін М.В. та ін.; за
ред. Р.Л. Хом’яка. – [2-е вид.]. – Львів : «Інтелект-Захід», 2003. – 820 с.

20. Шваб Л.І. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2005. – 568 с.

21. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник] / Н. М.
Ткаченко. – [3-те вид. доп. і перероб. ] . – К.: Алерта, 2008. – 926 с.

22. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за 2011–2016 роки / Державна служ-
ба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

23. Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності за 201 1–2016 роки / Державна слу-
жба статистики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.