Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ГЛОКАЛІЗАЦІЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
О. П. Зарудна

Анотація

У статті шляхом декомпозиції та аналізу компонентів категорії «ринкова глокалізація» визначено
її природу, форми та концептуальну сутність, обґрунтовано доцільність використання даної дефініції в
сучасних ринкових дослідженнях для оцінки динамічних процесів синтезу локалізації й глобалізації това-
рних ринків. Показано взаємозв’язок глокалізації з процесами ринкової інтеграції та дезінтеграції, в ос-
нову яких покладено принцип об’єднання (декомпозиції) товарно-фінансово-інформаційних потоків
суб’єктів за ланками логістичного ланцюга. Виділено дві форми ринкової глокалізації, досліджено її су-
часні тенденції на прикладі ринків зернових і хлібних продуктів. Акцентовано увагу на необхідності зба-
лансування внутрішнього й зовнішнього векторів інтеграційної політики держави з цільовою орієнтацією
на нарощування обсягів експорту продуктів зернопереробки з високою доданою вартістю, підвищення їх
якості, зменшення рівня «тінізації» хлібного ринку шляхом інституційних трансформацій.

Ключові слова:
локалізація, товарний ринок, інтеграція, глокалізація, зернові і хлібні продукти, експорт, інтеграційна політика держави.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., & Зарудна, О. (2018). ГЛОКАЛІЗАЦІЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.955
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

О. В. Нікішина, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

О. П. Зарудна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

аспірант
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Прудніков Ю. В. Локальні ринки сільськогосподарської продукції / Ю. В. Прудніков // Інноваційна
економіка. – 201 4. – №6 (55). – С. 255-260.

2. Robertson Roland. Globalization: Social Theory and Global Culture / Roland Robertson // SAGE
Publications, 1992. Printed in GreatiSritain by The Cromwell Press Ltd, Broughton Gifford, Melksham, Wiltshire. –
306 p.

3. Khondker H. Globalization theory: A critical analysis. / H. Khondker. – National University of Singapore:
Department of Sociology Working Paper, 1 994 – 1 23 p.

4. Giddens A. Runaway World. New York, 2000. – 255 p.

5. Осташко Т. О. Зміна традиційних позицій українського експорту / Т. О. Осташко, В. Е. Лір,
В.В. Венгер та ін. // Економіка і прогнозування. – 2017. - №2. – С. 57-74.

6. Нікішина О.В. Взаємодія процесів локалізації й глобалізації товарних ринків / О. В. Нікішина //
Стратегії сталого розвитку: Х наук.-практ. конф., НІ «Універсум», 08 вересня 2017 р.: тези допов. – Вінниця:
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 57-61 .

7. Nikishina O. V. Modern vectors of interregional market integration (on the example of Odessa market of
grain and bread products) / O. V. Nikishinа // Economy in 2018: ХІV Scientific and Practical Conference, January 12,
2018: theses report. – Vinnitsa: LLC «Nilan-Ltd», 2018. – P. 81 -85.

8. Власов В. В. О трактовании понятий «региональный» и «локальный» рынок / В. В. Власов // Социа-
льно-экономические явления и процессы. – 2011 . - №11 (033). – С. 56-59.

9. Екимова К. В. Локальные рынки в структуре региональной экономики / К. В. Екимова,
С. В. Буравова, И. П. Савельева // Вестник ЮУрГУю. – 2011 . – №41 . – С.14-18.

10. Novicova N. V. Сonceptual and terminological framework of the local consumer market research.
Retrieved from: http://municipal.uapa.ru/en/issue/2012/01 /04/

11. Ступникова А. В. Теоретические аспекты формирования и функционирования локальних рынков /
А. В. Ступникова // Проблемы современной экономики. – 2013. – №2 (46). – С. 70-72.

12. Краткий словарь современных понятий и терминов / Под общ. ред. В. А. Макаренко. – [3-е изд.]. –
М.:Республика, 2000. – 509 с.

13. Гальперин В. М. Микроэкономика: в 2 т. / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов. – СПб.:
Экономическая школа, 1998. – Т. 2. – 1998. – 503 с.

14. Авдокушин Е. Ф. Некоторые особенности процесса глокализации мировой экономики. [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://www.nitpa.org/nekotorye-osobennosti-processa-glokalizacii-mirovoj-ekonomikie-f-avdokushin-3/

15. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

16. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

17. Нікішина О. В. Інтеграційні тенденції й механізми розвитку українського ринку хліба та хлібобуло-
чних виробів /О. В. Нікішина, Н. О. Бібікова // Економіка харчової промисловості. – 2018. – Т.10, Вип. 1 . –
С. 24-35; DOI: 10.15673/fie.v10i1.862

18. Акинфиева И. Украинская булка на европейском столе / Ирина Акинфиева // Продук-
ты@Ингредиенты. – 201 0. – № 10. – С. 16 – 18.

19. Осташко Т. О. Можливості та обмеження експорту сільськогосподарських товарів у зоні тарифних
квот ЄС / Т. О. Осташко // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №1 (38). – С. 99-105.