Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

КРАЇНИ АЗІЇ – ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. П. Антонюк
П. О. Антонюк
В. М. Лисюк

Анотація

У статті досліджено динаміку та географічну структуру товарного експорту України. Встанов-
лено, що по причині згортання торгівлі з країнами СНД, основними торговими партнерами стають кра-
їни ЄС та Азії. Товарна структура українського експорту свідчить, що починаючи з 201 4 р. агропродо-
вольча продукція стає головним експортним товаром. Встановлено, що найбільшими споживачами
цієї продукції являються країни Азії, на які приходиться 44,4 % всього агропродовольчого експорту, а в
загальному експорті з України до країн Азії більше 60 % складають саме агропродовольчі товари.
Проведено аналіз експорту агропродовольчої продукції в країни Азії в розрізі чотирьох розділів відпо-
відно до УКТЗЕД. Встановлено, що товарна структура експорту в країни Азії кардинально відрізняєть-
ся від структури експорту до країн СНД і скорочення імпорту країнами СНД не може бути компенсова-
но зростанням продовольчого імпорту країнами Азії. Представлено висновки і рекомендації щодо на-
прямів збільшення експорту в азійські країни.

Ключові слова:
головний торговий партнер, товарна структура, товарна диверсифікація, до- датне сальдо, регіональні ринки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Антонюк, О., Антонюк, П., & Лисюк, В. (2018). КРАЇНИ АЗІЇ – ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.957
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. П. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

П. О. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук,
науковий співробітник
відділ ринкових механізмів і структур

В. М. Лисюк, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, професор
відділ ринкових механізмів і структур

Посилання

1. Антонюк О.П. Аналіз динаміки та структури експорту агропродовольчої продукції / О.П. Антонюк,
П.О. Антонюк, В.М. Лисюк // Економіка харчової промисловості. – 2017. – Т.9,Вип. 3. – С. 8-15;
DOI: 10.15673/fie.v9i3.619

2. Бестужева С.В. Напрями зовнішньоторговельного розвитку агропромислового розвитку України /
С.В. Бестужева // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 41 -45

3. Голомша Н.Є. Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку / Н.Є. Голомша,
О.Я. Дзядикевич // Економіка АПК. – 201 7. – № 1 1 – С. 61 -67.

4. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Карасьова Н.А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України / Н.А. Карасьова // Еконо-
міка АПК. – 2016. – № 8. – С. 41 -48.

6. Кваша С.М. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан і тенденції. / [Кваша С.
М., Власов В. І., Кривенко Н. В. та ін.]; за ред. С. М. Кваші. – К.: ННЦІАЕ, 2013. - 80 с

7. Квітка Г. Індія-Україна: сировинний експорт – це не те, чого хоче наша держава / Г. Квітка // Про-
позиція. – 2016. – № 1 0. С. 28-29.

8. Нелеп В.М. Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості
України / В.М. Нелеп, О.М. Висоцька // Економіка АПК. – 2014. – № 3. – С 72-78.

9. Население Азии. Численность населения Азии. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.world-globe.ru/regions/asia/population/

10. От 2010 к 2015: как менялась география торговли Украины, и кто заменит Россию. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.segodnya.ua/economics/enews/ot-2010-k-2015-kak-menyalas-geografiyatorgovli-ukrainy-i-kto-zamenit-nam-rossiyu-666026.html

11. Парадоксы внешней торговли: кому продать украинские товары. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/paradoksy-vneshnej-torhovli-komu-prodat-ukrainskietovary-3863864

12. Внешняя торговля Украины: увеличение роли стран Европы и Азии и снижение – стран СНГ. [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://uteka.ua/publication/Vneshnyaya-torgovlya-Ukrainy-uvelichenie-rolistran-Evropy-i-Azii-i-snizhenie---stran-SNG

13. Чем интересны Украине рынки стран Юго-Восточной Азии [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: https://euroua.com/ukraine/economic/8458-chem-interesny-ukraine-rynki-stran-yugo-vostochnoj-azii

14. Из Украины массово вывозят сахар за границу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ubr.ua/market/agricultural-market/iz-ukrainy-massovo-vyvozjat-sakhar-za-hranitsu-3843856

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)