Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. В. Лагодієнко
О. М. Голодонюк
В. В. Мільчева

Анотація

В даній статті розглянуто теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії підприєм-
ства. Проаналізовано мікро- та макросередовище ПрАТ «Одесавинпром», проаналізовано конкурент-
не середовище підприємства, проведено портфельний аналіз стратегічних зон господарювання (СЗГ)
та обрано товарну стратегію за допомогою матриці І. Ансоффа «товар-ринок». На основі проведеного
аналізу було прийнято рішення про диверсифікацію портфеля шляхом впровадження у виробництво
нового сиропу «Здоровіт», отриманого шляхом переробки вторинної сировини виноробства на продук-
ти з високим вмістом біологічно активних речовин і досліджені вимоги споживачів до інноваційного
продукту за допомогою маркетингового дослідження.Розроблено комплекс функціональних маркетин-
гових стратегій та проект заходів щодо просування інноваційного продукту на ПрАТ «Одесавинпром».
Обгрунтовано маркетингову і економічну доцільність впровадження запропонованого проекту.

Ключові слова:
маркетингова стратегія, диверсифікація, інноваційний продукт, аналіз, медіа- план.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лагодієнко, В., Голодонюк, О., & Мільчева, В. (2018). МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.959
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

В. В. Лагодієнко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор

О. М. Голодонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач

В. В. Мільчева, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

здобувач
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

Посилання

1. Інвестиційний портал «Огляд ринку вина в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor_ rynka_vina_ukrainy

2. Французький бульвар «Про компанію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fbulvar.com.ua

3. Калініченко А.Ю. Стратегічний аналіз функціонування підприємства харчової промисловості на ос-
нові використання технологій SWOT- та PEST-аналізу / А.Ю. Калініченко // Управління
розвитком. – 2013. – № 18. – С. 14-18.

4. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь високого результата и обеспечить его устойчи-
вость / М. Портер; пер. с англ. Е. Калинина – М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 1020 с.

5. Микитюк П. BCG-аналіз як інструмент посилення конкурентних переваг підприємств / П. Микитюк,
Т. Фецович // Економіка підприємства у управління виробництвом. – 2014. – № 2. – С. 20-27

6. Річна фінансова звітність емітента [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/69800/165/templ

7. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 2005. – 178 с.

8. Інноваційні розробки ОНАХТ «Сироп з гребенів винограду «Здоровіт»» [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://www.onaft.edu.ua/download/innovat/3_14_inovate_Osipova_Lisii_ua.pdf

9. Підручники онлайн «Метод анкетування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://textbooks.net.ua/content/view/103/11/

10. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. –
1996. – № 39 від 24.09.96 р. – Ст. 181.: за станом на 06.01.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр