Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК НАПРЯМ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. Г. Драбовський
П. В. Іванюта
М. І. Петренко

Анотація

У статті розкрита сутність реінжинірингу бізнес-процесів, що полягає у забезпеченні високої
ефективності діяльності підприємства, і спрямоване на задоволення потреб споживачів. Слід зазначи-
ти, що необхідність проведення реінжинірингу для кожного підприємства полягає у забезпеченні без-
перебійності процесів виробництва і реалізації продукції, які характеризуються своєчасним надхо-
дженням сировини і матеріалів, підготовки і запуску технологічного обладнання щодо випуску напів-
фабрикатів і виробів, сприяння тісному взаємозв’язку цехів, ліній та дільниць для кращого та неухиль-
ного виконання своїх функцій і завдань, пов’язаних з повним операційним циклом підприємства та ін.
Поряд з цим також розкриті основні поняття та надана класифікація бізнес-процесів. Тобто, впрова-
дження реінжинірингу на підприємстві спрямовано на підвищення ефективності і результативності йо-
го діяльності шляхом своєчасного постачання продукції споживачам.

Ключові слова:
реінжиніринг, бізнес-процеси, підприємство, організаційна структура, продук- ція, споживач.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Драбовський, А., Іванюта, П., & Петренко, М. (2018). РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК НАПРЯМ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.960
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

А. Г. Драбовський, Вінницький кооперативний інститут вул. Академіка Янгеля, 59, м. Вінниця, 21 009

доктор економічних наук, професор
кафедра маркетингу та підприємництва

П. В. Іванюта, Вінницький кооперативний інститут вул. Академіка Янгеля, 59, м. Вінниця, 21 009

доктор наук з державного управління, доцент
кафедра менеджменту

М. І. Петренко, Вінницький кооперативний інститут вул. Академіка Янгеля, 59, м. Вінниця, 21 009

доктор економічних наук, професор
кафедра фінансів, обліку і аналізу

Посилання

1 . Хаммер М. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. / М. Хаммер, Дж. Чампи – М.: Издательство: Манн, Иванов и Фербер,
2007. – 288 с.

2. Современные бизнес-технологии: [учеб. пособие] / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, В.В. Филиппов, Г.В.
Медведев. – М.: КноРус, 2006. – 384 с.

3. Реинжиниринг бизнес-процессов: [учеб. пособие для студ. вузов] / под ред. А. О. Блинова. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 343 с.

4. Бримсон, Джеймс. Стратегия реинжиниринга / Д. А. Бримсон // Менеджмент и менеджер. – 2007. –
№ 5. – С. 4-10.

5. Андерсен Б. Бизнес процессы. Инструменты совершенствования / Андерсен Б. ; пер. с англ. С. В.
Ариничева ; науч. ред. Ю. П. Адлер. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.

6. Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес процессов / М. Робсон, Ф. Уллах ;
пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 224 с.

7. Антикризисный менеджмент: Тренинг-семинар. – Проект UKR/96/007 «Поддержка развития малых и
средних предприятий в Украине» / Международный Центр Развития Предпринимательства и Менеджмента,
Государственный комитет Украины по Развитию Предпринимательства, – Програма развития Организиции
Обьединенных Наций. – Полтава, 1999. – 82 с.

8. Виноградова, О. Особливості моделювання бізнес-процесів організації на принципах реінжинірингу /
О. Виноградова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 2. – С. 263 – 270.

9. Конспект модели управления качеством / Украинская ассоциация качества. Межотраслевой центр
качества «Прирост». – К., 2002. – 1 49 с.

10. 7 Нот менеджмента : настольная книга руководителя. – М.: ЭКСМО, 2007. – 828 с.

11 . Система управління якістю. Вимоги (ІSО 9001 : 2008, IDT): ДСТУ ІSО 9001 :2009. – [Чинний від
2010-01 -01 ]. – К.: Держстандарт України, 2010. – 34 с.